pg_okl_1_2011_01apg_okl_4_2011_01a

2
Geocentrum Polska – nowa platforma współpracy naukowców z wielkim przemysłem sektora „geo”
Geocenter Poland – a new platform for promoting cooperation between science and major industries of “Geo” sector
Jerzy Nawrocki

6
Recenzenci 2010
List of reviewers (2010 issues)
Redakcja – Editorial Office

7
Przegląd Geologiczny – 2010 i 2011
Geological Review in the years 2010–2011
Jacek Grabowski, Anna Krokosz

KALENDARIUM – CALENDAR

9
Informacje o przyszłych wydarzeniach
Information on upcoming events
Barbara Żbikowska

11
Przegląd ważniejszych wydarzeń
Review of the most important events
Barbara Żbikowska

CO W PRASIE PISZCZY – PRESS REVIEW

13
Przegląd informacji medialnych dotyczących geologii – listopad 2010
The top news highlights – November 2010
Mirosław Rutkowski

KONGRESY, SYMPOZJA I KONFERENCJE
CONGRESSES, SYMPOSIA AND CONFERENCES

16
XVII Konferencja Stratygrafia Plejstocenu Polski pt. Dynamika zaniku lądolodu podczas fazy pomorskiej w NE części Mazur – Jeziorowskie, 6–10.09.2010
17th Conference Stratigraphy of the Pleistocene of Poland: Dynamics of ice sheet recession in NE Mazury region in the Pomeranian phase – Jeziorowskie, 6–10.09.2010
Katarzyna Pochocka-Szwarc, Joanna Rychel

18
V Konferencja Naukowa Geochemia i Geologia Środowiska Terenów Uprzemysłowionych – Szczyrk, 23–25.09.2010
5th Conference Geochemistry and Environmental Geology of Industrial Areas – Szczyrk, 23–25.09.2010
Marek Pozzi

18
XIX Kongres Karpacko-Bałkańskiej Asocjacji Geologicznej – CBGA 2010 – Saloniki, Grecja, 23–26.09.2010
19th Congress of the Carpathian Balkan Geological Associa- tion – CBGA 2010 – Thessaloniki, Greece, 23–26.09.2010
Katarzyna Jarmołowicz-Szulc, Aleksandra Kozłowska, Marta Kuberska

21
62. Spotkanie Międzynarodowego Komitetu Petrologii Węgla i Materii Organicznej (ICCP) – Belgrad, Serbia 26.09–2.10.2010
62nd Meeting of the International Committee for Coal and Or- ganic Petrology (ICCP) – Belgrade, Serbia 26.09–2.10.2010
Barbara Kwiecińska, Sławomira Pusz

23
IV Konferencja Naukowa z cyklu Modelowanie Przepływu Wód Podziemnych – Gdańsk-Jelitkowo, 15–16.11.2010
4th Conference Groundwater Flow Modeling – Gdańsk- Jelitkowo, 15–16.11.2010
Zbigniew Kordalski

24
Konferencja naukowa Prekambr i paleozoik regionu krakowskiego – model budowy geologicznej – jego aspekt utylitarny – Kraków, 19.11.2010
Scientific Conference Precambrian and Paleozoic of the Cracow region – model of geological structure and its practical implications – Cracow, 19.11.2010
Monika Jachowicz-Zdanowska, Józef Chowaniec

25
Konferencja pt. Gaz łupkowy jako nowy element polskiego rynku energii – Warszawa, 30.11.2010
Conference Shale gas as a new element of the Polish energy market – Warsaw, 30.11.2010
Katarzyna Pliszczyńska

WYDARZENIA – EVENTS

26
Uroczystość nadania geologowi górniczemu prof. dr. hab. inż. Krystianowi Probierzowi doktoratu honoris causa na Uniwersytecie Technicznym w Ostrawie – 16.11.2010
Conferral ceremony of the Doctor Honoris Causa degree on Prof. Dr. hab. Krystian Probierz, mining engineer, by the Technical University of Ostrava – 16.11.2010
Marek Marcisz

28
Międzynarodowe Targi Ochrony Środowiska Poleko 2010 – Poznań, 23–26.11.2010
International Ecological Fair Poleko 2010 – Poznań, 23– 26.11.2010
Maja Kowalska, Ilona Śmietańska, Barbara Żbikowska

32
Barbórka w Państwowym Instytucie Geologicznym – Państwowym Instytucie Badawczym – Warszawa, 10.12.2010
St. Barbara’s – the Miners Day celebrations in Polish Geological Institute – National Research Institute – Warsaw, 10.12.2010
Maja Kowalska

34
Inauguracja gry edukacyjnej Gdy kamienie były żywe – wycieczka w prawieki – PIG-PIB, Warszawa, 20.12.2010
First open public display of educational game for kids When Stones were alive – excursion into remote past – PGI-NRI, Warsaw, 20.12.2010
Maja Kowalska

WSPOMNIENIA – AD MEMORIAM

36
Na cmentarzu w Laskach – o Profesorze Wojciechu Jaroszewskim
At the cemetery at Laski – about Professor Wojciech Jaroszewski
Jerzy B. Miecznik

POŻEGNANIA – ORBITUARIES

39
Anna Kotwicka 1964–2010
Marcin Żarski

RECENZJE – REVIEWS

40
M. Graniczny & W. Mizerski – Katastrofy przyrodnicze
M. Graniczny & W. Mizerski – Natural hazards
Wojciech Brochwicz-Lewiński

WIADOMOŚCI GOSPODARCZE – ECONOMIC NEWS

42
Aktualia ropy naftowej i gazu ziemnego
Updates on crude oil and natural gas
Jerzy Zagórski

45
Wydobycie ropy naftowej w akwenach głębokowodnych: czy nastąpi wzrost?
Deepwater Crude Oil Output: How Large Will The Uptick Be?
Rafael Sandrea, Ivan Sandrea

GAWĘDY O KAMIENIU – TALES ABOUT STONE

50
Kamień wykorzystany do budowy klasztoru Świętego Krzyża na Łysej Górze
Stone used in construction of the Święty Krzyż (St. Cross) Cloister, Mt. Łysa Góra, Holy Cross Mts.
Anna Smoleńska, Anna Sobańska

ARTYKUŁY INFORMACYJNE – INFORMATIONAL ARTICLES
PROJEKTY BADAWCZE – SCIENTIFIC PROJECTS


58
Polska Wyprawa Naukowa do Peru
Polish Scientific Expedtion to Peru
Andrzej Paulo, Andrzej Gałaś

ARTYKUŁY NAUKOWE – SCIENTIFIC ARTICLES
GEOLOGIA ŚRODOWISKOWA – ENVIRONMENTAL GEOLOGY

69
Migracja zanieczyszczeń ropopochodnych w gruntach piaszczystych na granicy stref aeracji i saturacji
Migration of total petroleum hydrocarbon (TPH) contaminations at boundary of aeration and saturation zones in sandy soils
Michał Gwoździewicz, Patrycja Kuna, Ariel Lubowicz

GEOLOGIA STRUKTURALNA – STRUCTURAL GEOLOGY

74
Określanie parametrów wektora przemieszczenia uskoku na podstawie rozsunięcia biegowego
Determination of fault displacement vector parameters based on strike separation
Michał Śmigielski, Marek Koprianiuk, Andrzej Konon

PALEONTOLOGIA – PALEONTOLOGY

82
Wstępne dane o tropach stawonogów z furongu (górnego kambru) Wiśniówki Wielkiej (Góry Świętokrzyskie) i ich tafonomii
Arthropod tracks from the Furongian (Upper Cambrian) of the Wiśniówka Wielka (Holy Cross Mountains) and their taphonomy: a preliminary report
Grzegorz Sadlok