MENTE ET MALLEO
GŁÓWNEGO GEOLOGA KRAJU
MENTE ET MALLEO
THE CHIEF GEOLOGIST OF POLAND

86
Po pierwsze prawo
The law first
Henryk Jacek Jezierski

89
Przegląd Geologiczny
od XII 2006 do XII 2007
Geological Review from
Dec. 2006 to Dec. 2007
Iwona Barbara Litwin

Z DZIAŁALNOŚCI
ADMINISTRACJI GEOLOGICZNEJ
ACTIVITY OF GEOLOGICAL
ADMINISTRATION

91
Opracowania kartograficzne
wyróżnione w 2007 r. przez
Komisję Opracowań Kartograficznych
Geological studies awarded
by the Commission of Cartographic
Studies in 2007
Małgorzata Sikorska-Maykowska


W UNII EUROPEJSKIEJ
IN THE EUROPEAN UNION

95
Prośrodowiskowa  strategia
morska  Unii  Europejskiej
Pro-environmental marine
strategy of the European Union
Maciej Podemski

 
KALENDARIUM
CALENDAR

97
Informacje
o przyszłych wydarzeniach
Information on upcoming events
Barbara Żbikowska

99
Przegląd
ważniejszych wydarzeń
Review of the most
important events
Barbara Żbikowska

KONGRESY,
SYMPOZJA I KONFERENCJE
CONGRESSES, SYMPOSIA
AND CONFERENCES

101
XIV Konferencja Stratygrafia
Plejstocenu Polski
— Ciechocinek, 3–7.09.2007
14th Conference  Stratigraphy
of the Pleistocene of Poland
— 3–7 Sept. 2007, Ciechocinek
Robert J. Sokołowski, Wojciech Wysota

104
XII Międzynarodowe Sympozjum
Solne Quo Vadis Sal
— Kłodawa, 11–12.10.2007
12th International Symposium
on Salt Quo Vadis Sal
— 11–12 Oct. 2007, Kłodawa
Grzegorz Kortas

KRONIKA
CHRONICLE

106
Polska ekologia
na światowym poziomie
Polish ecology on
the top of the world
Redakcja

107
Zielone laury dla zasłużonych
dla ochrony środowiska
Green laurels for the honored
in the field of environmental
protection
Redakcja

107
Konkurs fotografii
geologicznej Geologia
z profilu i en face
— Warszawa, 18.01.2008
Geological photography
competition Geology
in a profile and an face
— 18th Jan. 2008, Warsaw
Lidia Adach, Włodzimierz Mizerski

108
II Międzynarodowe
Mistrzostwa Polski
w Poszukiwaniu Minerałów
— Kletno, 11.08.2007
2nd Polish International
Championships in searching
for minerals
— 11th Aug. 2007, Kletno
Andrzej Gustaw

109
Współpraca międzynarodowa
łącząca transgraniczną ocenę
zagrożeń środowiskowych
z zarządzaniem zasobami
wód podziemnych
International cooperation
connecting cross-border
evaluation of environmental
hazards with management
of the underground
water reserves
Tomasz Nałęcz, Bogusław Kazimierski,
Izabela Ploch

RECENZJE
REVIEWS

110
R. Walter — Geologie
von Mitteleuropa. Begründet
von Paul Dorn
Marek Narkiewicz

111
K. Probierz & P. Strzałkowski (red.)
— Zarys podziemnego górnictwa
węgla kamiennego
K. Probierz & P. Strzałkowski (eds.)
— An outline of the underground
coal mining
Janusz Skoczylas

112
S. Lombardi, L.K. Altunina
& S.E. Beaubien (eds.)
— Advances in the Geological
Storage of Carbon Dioxide:
International Approaches
to Reduce Anthropogenic
Greenhouse Gas Emissions
Wojciech Brochwicz-Lewiński,
Grzegorz Pieńkowski

WIADOMOŚCI GOSPODARCZE
ECONOMIC NEWS

113
Aktualia ropy
naftowej i gazu ziemnego
Updates on crude oil
and natural gas
Jerzy Zagórski

ARTYKUŁY INFORMACYJNE
INFORMATIONAL ARTICLES

116
Najstarsze mezozoiczne
szczątki rozgwiazd z dolnego
wapienia muszlowego (dolny
anizyk, warstwy faliste)
Gór Świętokrzyskich
The oldest Mesozoic asteroid
remains from the Lower Muschelkalk
(Lower Anisian, Wellenkalk Beds)
of the Holy Cross Mountains
Przemysław Gorzelak, Agnieszka Jakubczyk,
Mariusz A. Salamon, Krystian Konieczyński

118
Rękopis inauguracyjnego
wykładu mineralogii René
Just Haüy’ego (1743–1822)
— cenny dokument dla historii
polskich nauk przyrodniczych
A manuscript of the opening
lecture of mineralogy by René
Just Haüy (1743–1822)
— a valuable document
for the history of Polish
natural sciences
Piotr Daszkiewicz, Radosław Tarkowski

121
Polski Państwowy Instytut
Geologiczny w Warszawie
— nieznany dokument z 1926 r.
Polish State Geological
Institute at Warsaw
— an unknown document
from the year 1926
Marek Graniczny, Wojciech Jegliński,
Halina Urban

RECENZOWANE
ARTYKUŁY NAUKOWE
REVIEWED SCIENTIFIC
ARTICLES

124
Rzeźba i osady równiny
aluwialnej dolnego biegu
Przemszy (Wyżyna Śląska)
jako wskaźnik zmian środowiska
przyrodniczego
Relief and alluvial plain sediments
of the lower Przemsza River valley
as indicators of environmental
changes (Oświęcim Basin, South Poland)
Ireneusz Panek

131
Czynniki kształtujące skład
chemiczny wypływów wód
podziemnych w południowej
części dorzecza Parsęty
(Pomorze Zachodnie)
Factors affecting the chemical
composition of groundwater outflows
in the southern part of the Parsęta
drainage basin (West Pomerania)
Małgorzata Mazurek

140
Skład materii organicznej
jako wskaźnik genezy osadów
jeziora Sarbsko
Organic matter composition
as an indicator of genesis
of Lake Sarbsko sediments
Michał Woszczyk, Achim Bechtel

144
Standard chronostratygraficzny
kambru — przegląd ostatnich
działań Międzynarodowej
Podkomisji Stratygrafii Kambru
Chronostratigraphic standard
for the Cambrian — review
of the latest activities
of the International Subcommission
on the Cambrian System
Anna Żylińska

150
Rozwój osuwiska
22S w najgłębszej
części kopalni Bełchatów
The development
of the 22S landslide
in the deepest part
of the brown coal
mine Bełchatów
Leopold Czarnecki, Jan Goździk

158
Framboidy pirytowe
jako wskaźniki paleośrodowiska
Pyrite framboids
as paleoenvironmental indicators
Michał Zatoń, Michał Rakociński,
Leszek Marynowski

165
WSKAZÓWKI DLA AUTORÓW
INSTRUCTION FOR AUTHORS

Konkurs na stanowisko
redaktora naczelnego
Przeglądu Geologicznego