Geothermal4PL - płytka geotermia dla Programu Mieszkanie Plus

Ministerstwo Środowiska wspiera wykorzystanie płytkiej energii geotermalnej na obszarach objętych programem Mieszkanie Plus w Polsce. W ramach wspólnego polsko-norweskiego projektu Geothermal4PL opracowane zostaną m.in. mapy i raporty potencjału geotermalnego gruntów w otworach wiertniczych na wybranych głębokościach dla 6-ciu obszarów inwestycyjnych wybranych z programu MIESZKANIE PLUS: Biała Podlaska, Gdynia, Poznań, Pruszków, Wrocław i Zamość, a także studium wykonalności zastosowania płytkiej geotermii i wytyczne do przeliczania parametrów geologicznych na parametry geotermalne.

Geothermal4PL jest projektem predefiniowanym przez Ministerstwo Środowiska, a jego inicjatorem jest Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Surowcowej Kraju i Główny Geolog Kraju – Pan prof. dr. hab. Mariusz Orion Jędrysek.

Projekt jest realizowany w okresie od 20.04.2017 do 31.10.2017 r. ze środków finansowych Programu Operacyjnego PL04 „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii” Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej, którego Operatorami w Polsce są Ministerstwo Środowiska i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Projekt Geothermal4PL "Wsparcie zrównoważonego rozwoju i wykorzystania płytkiej energii geotermalnej na terenie obszarów objętych programem Mieszkanie Plus w Polsce" realizowany jest przez Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy wspólnie z partnerem norweskim – instytutem badawczym Christian Michelsen Research AS.

Celem projektu m.in. uświadomienie potencjalnym inwestorom na terenach Programu Mieszkanie Plus, możliwości wykorzystania płytkiej energii geotermalnej do ogrzewania i chłodzenia budynków poprzez zastosowanie gruntowych pomp ciepła.

Realizacja projektu wspomaga tym samym działania na rzecz redukcji emisji gazów i pyłów powstających w wyniku spalania paliw konwencjonalnych, co wynika ze światowej, unijnej i krajowej polityki energetycznej przewidującej coraz powszechniejsze wykorzystanie energii odnawialnych oraz stosowanie technologii zero- i około emisyjnych. Ciepło ziemi w postaci płytkiej energii geotermalnej, które można wykorzystać w Polsce stosując gruntowe pompy ciepła, jest alternatywnym, bezpiecznym i dostępnym na większości obszaru kraju źródłem czystej energii.W ramach realizacji projektu przewidziano organizację dwóch wydarzeń skierowanych do administracji geologicznej, inwestorów, planistów, projektantów i wykonawców instalacji gruntowych pomp ciepła:

  • Warsztaty "Płytka energia geotermalna – alternatywne ekologiczne źródło ogrzewania i chłodzenia dla Programu Mieszkanie Plus" w dniach 05-06.10.2017 w Chęcinach k. Kielc;
  • Konferencja „Płytka energia geotermalna dla Programu Mieszkanie Plus – sesja zamykająca projekt Geothermal4PL” w dniu 25.10.2017 w Warszawie.

Szczegóły dotyczące wydarzeń i rejestracja znajdują się na stronie internetowej projektu.

Projekt Geothermal4PL jest komplementarny z projektem „Energia geotermalna – podstawa niskoemisyjnego ciepłownictwa, poprawy warunków życia i zrównoważonego rozwoju – wstępne studia możliwości dla wybranych obszarów w Polsce”, który realizowany jest dzięki dofinansowaniu z tego samego programu. Oba projekty wspólnie reprezentują całe dostępne obecnie spektrum możliwości wykorzystania energii geotermalnej w Polsce – od niskotemperaturowej po średnio- i wysokotemperaturową energię hydrogeotermalną.

Więcej informacji nt. projektu i ww. wydarzeń można znaleźć na stronie internetowej: www.pgi.gov.pl/geothermal4pl.html

Galeria zdjęć