KARTOGRAFIA GEOLOGICZNA

 altOFERTA

MAPY GEOLOGICZNE

 

Prowadzimy:

 • Geologiczne i geomorfologiczne badania terenowe
 • Monitoring oraz nadzór i dozór sondowań i wierceń geologicznych (kartograficznych) z pełnym rdzeniowaniem
 • Prace kartograficzne, w tym kartografia osuwisk i innych zagrożeń geodynamicznych
 • Monitoring teledetekcyjny, fotogrametryczny i geofizyczny zagrożeń geodynamicznych
 • Badania cech litologicznych, sedymentologicznych i petrograficznych oraz genezy osadów
 • Badania paleobotaniczne (pyłku roślin i fitoplanktonu) określające wiek osadów i warunki paleośrodowiskowe
 • Badania geofizyczne pod kątem płytkiego rozpoznania budowy geologicznej (tomografia elektrooporowa, płytka sejsmika refrakcyjna, georadar)
 • Analizy badań geofizycznych (elektrooporowych, płytkiej sejsmiki refleksyjnej i refrakcyjnej) w celu rozpoznania głównych elementów litologii, morfologii i tektoniki podłoża oraz wyboru optymalnej lokalizacji projektowanych wierceń
 • Monitoring geofizyczny ruchów masowych, szczególnie osuwisk
 • Badania i monitoring teledetekcyjny z wykorzystaniem zdjęć satelitarnych i lotniczych oraz danych wysokościowych LiDAR

 

Wykonujemy:

 • Geologiczne, geomorfologiczne, geoturystyczne i geofizyczne opracowania kartograficzne (krajowe i transgraniczne), w różnych skalach
 • Geologiczne badania podstawowe osadów kenozoicznych, w tym też z zakresu plejstoceńskich zmian paleoklimatu
 • Projekty robót geologicznych spełniających warunki wymagane prawem geologicznym
 • Przestrzenne modele geofizyczne struktur geologicznych
 • Modele cyfrowe terenu wygenerowane fotogrametrycznie ze stereopar zdjęć lotniczych oraz danych wysokościowych LiDAR
 • Wizualizacje przestrzenne struktur geologicznych i geomorfologicznych
 • Badania geofizyczne metodą tomografii elektrooporowej ERT (prace polowe i interpretacja danych), mające na celu rozwiązanie zagadnień złożowych (np. poszukiwanie węgli brunatnych, żwirów, piaskowców, bursztynów), a także rozpoznanie: struktury wałów przeciwpowodziowych, skarp, osuwisk i obszarów ruchów masowych
 • Płytkie badania geologiczne (prace polowe i interpretacja danych) metodą sejsmiki refrakcyjnej (Terralock MK6)
 • Opracowania z zakresu ochrony georóżnorodności, w tym tworzenie lapidariów głazów narzutowych, tematycznych ścieżek edukacyjnych, geostanowisk itp.
 • Mapy geologiczno-turystyczne wybranych regionów


APARATURA I OPROGRAMOWANIE

 

Aplikacje:

ArcGIS

ER Mapper

Q Coharent LP 360

ArcTeren

Fugawi

RockWorks

BGS Sigma Mobile

Geoplan

Stereonet

Dephos

Geostar

Subsurface Viewer MX

EnterVol for ArcGis

Global Mapper z modułem LiDAR

SubSurface

ENVI

Isatis

Surfer

 

Zestawy do prowadzenia prac terenowych:

 • sondy ręczne Eijkelkamp (odwierty do głębokości ok. 4 m)
 • urządzenia GPS
 • system obrazowania elektrooporowego LUND firmy ABEM Instruments AB

 


KONTAKT

 

Warszawa

dr Dariusz Gałązka

Program Kartografia Geologiczna Podstawowa

tel. 22 45 92 566, 22 45 92 470

fax 22 45 92 001

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

dr hab. Wojciech Morawski, prof. PIG-PIB

Program Kartografia Geologiczna Podstawowa

tel. 22 45 92 378

fax 22 45 92 001

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Jesteśmy wykonawcami:

 

MAP GEOLOGICZNYCH POLSKI

 

GEOLOGICZNYCH MAP REGIONALNYCH

 

MAP TEMATYCZNYCH

 

BAZ DANYCH

 SYSTEMY INFORMACJI GEOGRAFICZNEJ (GIS)

Oferujemy:

 • Zintegrowany System Kartografii Geologicznej IKAR – jako część przyrodniczego NSDI w Polsce
 • Opracowania map i baz danych w systemach GIS
 • Projektowanie i modelowanie baz danych
 • Przygotowanie redakcyjne map do druku i udostępnianie w dowolnej formie
 • Szkolenia w zakresie oprogramowania GIS

Wdrażamy dyrektywy INSPIRE, której zadaniem jest standaryzacja informacji przestrzennych znajdujących się w posiadaniu państw UE

 

Integrujemy i harmonizujemy geologiczne dane kartograficzne w ramach międzynarodowej inicjatywy służb geologicznych OneGeology


APARATURA I OPROGRAMOWANIE

 • Serwery graficzne PC z oprogramowaniem ArcGIS 9.X z rozszerzeniami


KONTAKT

 

Warszawa

dr Urszula Stępień
Laboratorium Modelowania Struktur i Procesów Geologicznych
tel. 22 45 92 593
fax 22 45 92 001
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Kraków

mgr inż. Robert Patorski
Oddział Karpacki
tel. 12 29 01 356
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Sosnowiec

mgr inż. Michał Rolka
Oddział Górnośląski
tel. 32 266 20 36 w. 101
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 MODELOWANIE PRZESTRZENNE


Modelowanie przestrzenne jest skuteczną i ekonomiczną metodą wizualizacji wgłębnej budowy geologicznej Ziemi, prowadzonej w celu planowania eksploatacji złóż, oceny zagrożeń w górnictwie i wyboru optymalnej lokalizacji podziemnych magazynów węglowodorów.

 

Opracowujemy:

 • Metody numerycznego modelowania przestrzennego oraz numeryczne modele przestrzenne wgłębnej budowy geologicznej i struktur geologicznych
 • Numeryczne modele przestrzenne budowy geologicznej złóż oraz przestrzennego rozkładu parametrów geochemicznych i jakościowych w złożach z wykorzystaniem metod 3D
 • Cyfrowe modele złóż pokładowych i wysadowych, wizualizacje budowy geologicznej poprzez cięcia poziome i pionowe w dowolnych kierunkach, modele dynamicznych zmian budowy złóż na podstawie nowych parametrów surowcowych kopalin
 • Modele zmian środowisk sedymentacyjnych morskich i lądowych osadów kenozoiku, zmian klimatycznych oraz wpływu człowieka na środowisko naturalne
 • Numeryczne modele przestrzenne budowy geologicznej na potrzeby administracji publicznej oraz do celów popularnonaukowych


OPROGRAMOWANIE

 • Open Source: GrassGIS, QGIS, ParaView, Opendtect, Open Office
 • Komercyjne: ArcGIS, Paradigm*Gocad, MS Office Professional

APARATURA

 • Ploter HP Designjet T1200


KONTAKT

Warszawa

inż. Jacek Chełmiński
Laboratorium Modelowania Struktur i Procesów Geologicznych
tel. 22 45 92 406
fax 22 45 92 001
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.TELEDETEKCJA


Wykonujemy:

 

 • Analizę fotogeologiczną zdjęć satelitarnych – rozpoznawanie struktur tektonicznych, litologii i zmian powierzchni terenu
 • Cyfrową analizę i obróbkę obrazów satelitarnych, radarowych i zdjęć lotniczych
 • Analizę obrazów satelitarnej interferometrii radarowej
 • Interpretację geologiczno-przestrzenną danych z laserowego skaningu lotniczego
 • Numeryczne modele rzeźby terenu (DEM) i kartograficzne kompozycje przestrzenne
 • Analizę geozagrożeń – badanie i monitoring procesów osuwiskowych, antropogenicznych i naturalnych trzęsień ziemi, powodzi oraz podtopień terenu
 • Pomiary wyrobisk eksploatacyjnych złóż kopalin i lokalizacja obiektów o znaczeniu geologicznym z zastosowaniem technologii GPS


APARATURA

 • GPS GARMIN (ręczny), LOCUS i TRIMBLE (geodezyjny); TACHIMETR ELEKTRONICZNY

OPROGRAMOWANIE

 • ENVI, ERDAS - ER Mapper, MapInfo, Global Mapper, ArcGIS, RiSCAN Pro, DEPHOS (cyfrowa stacja fotogrametryczna)

 


KONTAKT

 

Kraków

dr Zbigniew Perski
Oddział Karpacki
tel. 12 29 01 373
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 Referencje

 • Na mocy ustaw Prawo geologiczne i górnicze oraz Prawo wodne wypełniamy zadania państwowej służby geologicznej oraz państwowej służby hydrogeologicznej
 • Zgodnie z art. 102a ustawy Prawo geologiczne i górnicze do naszych zadań należy m.in. koordynowanie wykonywania prac kartografii geologicznej oraz wykonywanie opracowań pilotażowych
 • Jesteśmy głównym wykonawcą i koordynatorem seryjnych cyfrowych map w skali 1 : 50 000 Szczegółowej mapy geologicznej Polski, Mapy hydrogeologicznej Polski, Mapy geologiczno-gospodarczej Polski, Mapy geośrodowiskowej Polski, Mapy litogenetycznej Polski oraz Mapy geologicznej Polski w skali 1 : 200 000
 • Do opracowywania cyfrowych map geologicznych, tworzenia baz danych oraz wykonywania przestrzennych modeli struktur geologicznych i złóż (pełne 3D) wykorzystujemy najnowocześniejsze metody i specjalistyczne oprogramowanie komercyjne i open source
 • Nasi specjaliści posiadają nadane przez ministra środowiska uprawnienia do wykonywania prac geologicznych, m.in. w zakresie wykonywania prac kartografii geologicznej (kat. VIII)
 • Zatrudniamy kompetentną, wysoko wykwalifikowaną kadrę pracowników (geologów, geografów, geodetów i informatyków)
 • Uczestniczymy w realizacji międzynarodowych przedsięwzięć kartograficznych, m.in. Mapy geologicznej świata w ramach inicjatywy Służb Geologicznych OneGeology oraz Mapy Europy (OneGeology-Europe), Glacitektonicznej mapy Europy Środkowej i Wschodniej, Geochemicznej mapy Europy
 • We współpracy ze służbami geologicznymi i ośrodkami naukowymi krajów sąsiadujących z Polską opracowujemy mapy geologiczne i geoturystyczne rejonów przygranicznych
 • Jesteśmy laureatami nagród ministra środowiska za szczególne osiągnięcia twórcze w dziedzinie geologii, ochrony środowiska i gospodarki wodnej
 • Otrzymaliśmy nagrodę Special Achievement in GIS od firmy ESRI za szczególne osiągnięcia w dziedzinie rozwoju GIS