W UNII EUROPEJSKIEJ
IN THE EUROPEAN UNION

417
Nowe podejście
Unii Europejskiej
do produkcji energii
A new approach
of the European Union
to the energy production
Maciej Podemski


420
WISE — Europejski
System Informacji o Wodzie
WISE — Water Information
System for Europe
Małgorzata Opęchowska,
Agata Włodarczyk

 
KALENDARIUM
CALENDAR

422
Informacje
o przyszłych wydarzeniach
Information on upcoming
events
Barbara Żbikowska

425
Przegląd
ważniejszych wydarzeń
Review of the most
important events
Barbara Żbikowska


KRONIKA
CHRONICLE

427
Obchody 48-lecia pracy
naukowo-dydaktycznej
i 70-lecia urodzin Profesora
Andrzeja Paulo
Celebration of the 48-year
scientific-didactic work
and 70th-birthday anniversary
of Professor Andrzej Paulo
Izabela Bojakowska, Stanisław Wołkowicz

429
Wystawa mineralogiczna
na Wydziale Górnictwa
i Geologii Politechniki
Śląskiej Granaty — minerały
jubilerskie i skałotwórcze
Mineralogical exhibition
at the Faculty of Mining
and Geology of the Silesian
University of Technology
Garnets — gems
and rock-forming minerals
Krystian Probierz, Marta Drogoś-Ligenza,
Łukasz Gawor

WIADOMOŚCI
GOSPODARCZE
ECONOMIC NEWS

430
Aktualia ropy
naftowej i gazu ziemnego
Updates on crude oil
and natural gas
Jerzy Zagórski

ARTYKUŁY
INFORMACYJNE I POLEMICZNE
INFORMATIONAL ARTICLES
AND REPLIES

434
Historia i programy
dalszych badań geologicznych
na obszarze byłej kopalni
ozokerytu i stanowiska
paleontologicznego w Staruni
History and further programs
of geological studies in the area
of former ozokerite mine
and paleontologic geosite
in Starunia
Maciej J. Kotarba, Stefan W. Alexandrowicz,
Renata Stachowicz-Rybka

442
Wyjątkowe stanowisko
paleontologiczne i środowisko
osadów plejstoceńskich, w których
znaleziono nosorożce włochate
w Staruni (Karpaty Wschodnie)
A unique paleontological geosite
and environment of Pleistocene
deposits in which woolly rhinoceroses
were found in Starunia
(Eastern Carpathians)
Maciej J. Kotarba, Renata Stachowicz-Rybka

453
Sellait — pierwsze
znalezisko w Polsce
Sellaite — first finding
in Poland
Magdalena Sikorska

455
Atlas
geofizyczny Karpat
Geophysical atlas
of the Carpathians
Marek Lemberger, Irena Kosobudzka,
Czesław Królikowski, Cezary Ostrowski,
Zdzisław Petecki, Michał Stefaniuk,
Paweł Targosz, Marta Wróblewska

458
Jeszcze raz w sprawie
wieku tzw. czarnego fliszu
pienińskiego pasa skałkowego
w Polsce
One more time on the so-called
„black flysch” of the Pieniny
Klippen Belt in Poland
Przemysław Gedl

459
Wiek tzw. czarnego fliszu
pienińskiego pasa skałkowego
w Polsce — odpowiedź na odpowiedź
Age of the so-called „black flysch”
of the Pieniny Klippen Belt in Poland
— reply to reply
Nestor Oszczypko, Jan Golonka,
Ewa Malata

460
Kazimierz Grochowski (1873–1937)
— zapomniany badacz złota Syberii
Kazimierz Grochowski (1873–1937)
— a forgotten explorer of gold in Siberia
Robert Niedźwiedzki

RECENZOWANE
ARTYKUŁY NAUKOWE
REVIEWED SCIENTIFIC
ARTICLES

465
Przyczyny zanieczyszczenia
wód podziemnych ujęcia Tursko
dla miasta Pleszewa
(województwo wielkopolskie)
The causes of the groundwater
quality deterioration at the Tursko
well-field supplying the town Pleszew
(Wielkopolska Region)
Krzysztof Dragon, Józef Górski

SESJA NAUKOWA POŚWIĘCONA
PAMIĘCI ADAMA KOTASA
Sosnowiec, 20.05.2008

pod redakcją Janusza Jureczki
SCIENTIFIC SESSION DEDICATED
TO THE MEMORY OF ADAM KOTAS
Sosnowiec, Poland, 20 May 2008

edited by Janusz Jureczka


472
Wprowadzenie do prac
i badań naukowych Adama Kotasa
w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym
Introduction to works and scientific
research of Adam Kotas in the Upper
Silesian Coal area
Janusz Jureczka

473
Struktura prekambryjskiego
podłoża wschodniej części
bloku górnośląskiego
(Brunovistulicum)
Structure of the Precambrian
basement of the eastern part
of the Upper Silesia block
(Brunovistulicum)
Zbigniew Buła, Jerzy Żaba

481
O wykształceniu
strukturalnym Górnośląskiego
Zagłębia Węglowego — urywki
dyskusji bez zakończenia
On structural features
of the Upper Silesian Coal Basin:
Scraps of discussion with no end
Lesław Teper

485
Metan pokładów węgla
na obszarze Górnośląskiego
Zagłębia Węglowego
Coalbed methane in the Upper
Silesian Coal Basin
Jan Kwarciński, Jerzy Hadro

490
Środowisko hydrogeologiczne
utworów podłoża karbonu
produktywnego w zapadlisku
górnośląskim
Hydrogeological environment
of the Paleozoic formations
beneath the Productive
Carboniferous in the Upper
Silesian Foredeep
Andrzej Różkowski