LABORATORIUM GEOFIZYCZNE

lab geofiz 2 

Celem badań paleomagnetycznych jest rekonstrukcja dawnych kierunków pola magnetycznego Ziemi oraz datowanie tych kierunków na podstawie pomiaru właściwości magnetycznych w sukcesjach skalnych. Obecne namagnesowanie skał jest na ogół wypadkową wektorów namagnesowania różnego wieku, które można zidentyfikować stosując procedurę rozmagnesowania zmiennym polem magnetycznym lub temperaturą. Cennych informacji dostarczają nie tylko pierwotne, ale także wtórne składowe namagnesowania: pomagają one datować ważniejsze wydarzenia diagenetyczne i tektoniczne. Paleomagnetyzm jest więc bardzo ściśle związany z geologią, a jego liczne aplikacje mają zastosowanie w badaniach stratygraficznych, tektonicznych i paleośrodowiskowych.

 

OFERTA

 

 • Rekonstrukcje paleogeograficzne położenia kontynentów i terranów w fanerozoiku
 • Magnetostratygrafia i korelacja magnetostratygraficzna sukcesji skalnych:
  – metodą analizy zmian polarności (rekonstrukcji i analizy zapisu rewersji pola magnetycznego Ziemi)
  – metodą analizy fluktuacji podatności magnetycznej
 • Rekonstrukcje paleośrodowiskowe (w tym głównie paleoklimatyczne) na podstawie zmienności wartości parametrów petromagnetycznych
 • Datowanie wydarzeń diagenetycznych na podstawie wtórnych składowych namagnesowania
 • Orientacje rdzeni z otworów wiertniczych, na podstawie współczesnej lepkiej pozostałości magnetycznej (VRM)
 • Określanie podatności magnetycznej i namagnesowania resztkowego skał do celów interpretacji map magnetycznych
 • Badania anizotropii właściwości magnetycznych skał i jej interpretacja tektoniczna


W laboratorium prowadzone są badania:

 • kierunków i natężenia namagnesowania szczątkowego, obecnego we wszystkich rodzajach skał
 • podatności magnetycznej i jej własności kierunkowych
 • właściwości magnetycznych skał: identyfikacji mineralnych nośników namagnesowania i podatności magnetycznej