MENTE ET MALLEO
GŁÓWNEGO GEOLOGA KRAJU
MENTE ET MALLEO THE CHIEF
GEOLOGIST OF POLAND

262
Po drugie PIG
Secondly, the PGI
Henryk Jacek Jezierski


SŁOWO OD
REDAKTORA NACZELNEGO
A WORD FROM
THE EDITOR-IN-CHIEF

265
Szanowni Czytelnicy!
Dear Readers!
Jacek Grabowski

W UNII EUROPEJSKIEJ
IN THE EUROPEAN UNION

266
Kształtowanie się
unijnej polityki energetycznej
Development of the EU
energetic policy
Maciej Podemski

 
KALENDARIUM
CALENDAR

270
Informacje
o przyszłych wydarzeniach
Information on upcoming events
Barbara Żbikowska

274
Przegląd
ważniejszych wydarzeń
Review of the most
important events
Barbara Żbikowska

KONGRESY,
SYMPOZJA I KONFERENCJE
CONGRESSES, SYMPOSIA
AND CONFERENCES

276
VII Konferencja z cyklu
Zagadnienia Ekologiczne
w Geologii i Petrologii Węgla
— Gliwice, 27.11.2007
7th Conference on Ecologic
Problems in Geology
and Petrology of Coal
— Gliwice, 27 Oct. 2007
Iwona Jonczy, Joanna Komorek,
Małgorzata Lewandowska

277
WODA — PODZIEMNE BOGACTWO
Konferencja towarzysząca Międzyna-
rodowym Targom Geologia 2008
— Warszawa, 27.02.2008
pod redakcją
Mai Kowalskiej i Barbary Żbikowskiej
WATER — THE UNDERGROUND REALM
A conference during the International
Geology Fair 2008
— Warsaw, 27 Feb. 2008
edited by
Maja Kowalska and Barbara Żbikowska

277
Wody podziemne
— szansa dla Warszawy
Groundwater
— a chance for Warsaw
Zbigniew Nowicki

279
Kartografia
hydrogeologiczna
dla samorządów
Hydrogeological mapping
for local governments
Małgorzata Woźnicka

280
Zasoby wód podziemnych
— aktualny stan rozpoznania
Groundwater reserves
— state of the art
Piotr Herbich

281
Monitoring wód podziemnych
— przykład zastosowania lokalnego
Monitoring of groundwater
— an example of local application
Bogusław Kazimierski

285
Ramowa Dyrektywa Wodna
w odniesieniu do wód podziemnych
Water Framework Directive
in relation to groundwater
Jan Mitręga, Lesław Skrzypczyk

287
Naturalne zmiany
cyklu obiegu wody
Natural changes
in the water cycle
Maciej Maciejewski,
Tomasz Walczykiewicz,
Celina Rataj

KRONIKA
CHRONICLE

288
Międzynarodowe
Targi Geologia 2008
— Sprzęt — Technika — Myśl
— Warszawa, 26–27.02.2008
International Geology Fair 2008
— Equipment — Technics — Idea
— Warsaw, 26–27 Feb. 2008
Maja Kowalska, Barbara Żbikowska

290
100 dni rządu
w Ministerstwie Środowiska
100 days of the Polish
Government in the Ministry
of the Environment
Magdalena Mizerska

291
Nordland — barwy
norweskich nocy
— wystawa fotografii Bożeny
i Waldemara Komorowskich
w Muzeum Ziemi PAN
Nordland — colors
of Norwegian nights
— photography exhibition
presented by Bożena
and Waldemar Komorowski
at the Museum of the Earth
of the Polish Academy of Sciences
Bożena Komorowska, Waldemar Komorowski

RECENZJE
REVIEWS

292
S. Cwojdziński & W. Kozdrój
— Sudety. Przewodnik
geoturystyczny wzdłuż trasy
drogowej Nysa–Złoty Stok–
–Kłodzko–Wałbrzych–Jelenia Góra
S. Cwojdziński & W. Kozdrój
— The Sudetes. Geotourisitc
guidebook along the road
Nysa–Złoty Stok–Kłodzko–
–Wałbrzych–Jelenia Góra
Włodzimierz Mizerski

292
P. Król & J. Urban
— Kopalnie miedzianogórskie
P. Król & J. Urban
— Miedziana Góra mines
Włodzimierz Mizerski

293
D. Macdougall
— Zamarznięta Ziemia.
Historia dawnych i przyszłych
epok lodowcowych
D. Macdougall
— Frozen Earth. The Once
and Future Story of Ice Ages
Włodzimierz Mizerski

WSPOMNIENIA
REMEMBRANCES

294
Ryszard Dadlez 1931–2008
Marek Narkiewicz, Ryszard Wagner

296
Władysław Pożaryski 1910–2008
Włodzimierz Mizerski

297
Henryk Górnicki 1928–2008
Marian Stępniewski

WIADOMOŚCI
GOSPODARCZE
ECONOMIC NEWS

298
Aktualia ropy
naftowej i gazu ziemnego
Updates on crude oil
and natural gas
Jerzy Zagórski

ARTYKUŁY
INFORMACYJNE I POLEMICZNE
INFORMATIONAL AND POLEMIC
ARTICLES

302
Monitoring stanów
wód podziemnych w rejonie
Śródmiejskiego Węzła Wodnego
we Wrocławiu
Monitoring of groundwater
table levels in the neighborhood
of Midtown Water Node
in Wrocław City
Magdalena Worsa-Kozak,
Andrzej Kotowski, Andrzej Wartalski

308
Biblioteka i bibliograficzne
źródła Jean-Étienne Guettarda
— nowe dane na temat historii
badań przyrodniczych w Polsce
Library and bibliographical
sources of Jean-Étienne Guettard
— a new data on the history
of naturalistic reasearch in Poland
Piotr Daszkiewicz, Radosław Tarkowski

313
Park Narodowy Canaima
(Wyżyna Gujańska, Wenezuela)
— impresje geologiczne
Canaima National Park
(Guyana Upland, Venezuela)
— geological impressions
Jerzy Żaba

315
Odpowiedź autorów
Mapy glacitektonicznej Polski
1 : 1 000 000
na recenzję
dr. Andrzeja Kraińskiego
Reply by authors
of the Glacitectonic Map of Poland
1 : 1 000 000 on review by
Dr. Andrzej Kraiński
Janusz Badura, Andrzej Ber,
Dariusz Krzyszkowski, Bogusław Przybylski,
Krzysztof Urbański

RECENZOWANE ARTYKUŁY NAUKOWE
REVIEWED SCIENTIFIC ARTICLES

317
Zróżnicowanie petrograficzne
plejstoceńskich osadów Pojezierza
Myśliborskiego na przykładzie
żwirów z Chełma Górnego i Cedyni
Petrographical differentiation
of Pleistocene deposits
of Myślibórz Lakeland
(Western Pomerania) based on
gravels from Chełm Górny
and Cedynia
Maria Górska-Zabielska,
Małgorzata Pisarska-Jamroży

322
Interpretacja sondowań
dylatometrycznych (DMT)
z wykorzystaniem analizy
bayesowskiej
Interpretation of dilatometer
tests (DMT) using Bayesian theory

Simon Rabarijoely, Stanisław Jabłonowski,
Tomasz Falkowski, Kazimierz Garbulewski

330
Przydatność profilowań
georadarowych w interpretacji
budowy tarasów rzecznych
(dolina Kamienicy, polskie
Karpaty zewnętrzne)
Usefulness of GPR measurements
in interpretation of structures
of river terraces (Kamienica River
Valley, Polish Outer Carpathians)
Janusz Olszak, Jerzy Karczewski