2
Dr Henryk Jacek Jezierski
— główny geolog kraju,
podsekretarz stanu
w Ministerstwie Środowiska
Dr. Henryk Jacek Jezierski
— Chief National Geologist,
Undersecretary of State
in the Ministry of the Environment

5
Rozmowa z głównym geologiem
kraju Henrykiem Jackiem Jezierskim
Interview with the Chief National
Geologist Henryk Jacek Jezierski
Magdalena Mizerska


W UNII EUROPEJSKIEJ
IN THE EUROPEAN UNION

7
Ochrona gleb
w polityce Unii Europejskiej
Soil protection policy
of the European Union

Maciej Podemski

 
KALENDARIUM
CALENDAR

9
Informacje
o przyszłych wydarzeniach
Information on upcoming events
Barbara Żbikowska

10
Przegląd
ważniejszych wydarzeń
Review of the most
important events
Barbara Żbikowska

KONGRESY,
SYMPOZJA I KONFERENCJE
CONGRESSES, SYMPOSIA
AND CONFERENCES

13
X Międzynarodowe
Sympozjum Systemu Ordowickiego,
III Międzynarodowe Sympozjum
Systemu Sylurskiego
— Nankin, Chiny,
27–30.06.2007
10th International Symposium
on the Ordovician System,
3rd International Symposium
on the Silurian System
— 27–30 Sept. 2007,
Nanjing, China
Anna Kozłowska, Terasa Podhalańska,
Wiesław Trela

15
2. Międzynarodowe Sympozjum
Wychwytywanie i geologiczne
składowanie CO2 — nowości,
udział przemysłu i osiągnięcia

— Paryż, Francja, 4–5.10.2007
2nd International Symposium
on Capture and Geological Storage
of CO2 — innovation, industrial stakes
and achievements
— 4–5 Oct. 2007,
Paris, France
Radosław Tarkowski

19
XV Spotkanie Asocjacji
Europejskich Towarzystw
Geologicznych — MAEGS Zasoby
naturalne a polityka ogólna:
badania naukowe, zarządzanie,
środowisko

— Tallin, Estonia,
16–20.09.2007
15th Meeting of the Association
of European Geological
Societies — MAEGS Georesources
and public policy: research,
management, environment
— 16–20 Sept. 2007,
Tallin, Estonia
Katarzyna Jarmołowicz-Szulc,
Barbara Radwanek-Bąk

KRONIKA
CHRONICLE

20
Międzynarodowy
Rok Planety Ziemia
International Year
of Planet Earth
Mirosław Rutkowski

21
Aktualności Stowarzyszenia
Galicia Tectonic Group
News from the Galicia
Tectonic Group Association
Anna Świerczewska, Antoni Tokarski,
Witold Zuchiewicz

22
Międzynarodowe Targi
Ekologiczne POLEKO 2007
— Poznań,
20–23.11.2007
International Ecological
Fair POLEKO 2007
— 20–23 Oct. 2007,
Poznań
Maja Kowalska, Ilona Śmietańska,
Barbara Żbikowska

25
Wyprawa geologiczno-
-krajoznawcza na Kresy
— Ukraina, 21–26.09.2007
Geological and sight-seeing
tour to the East Borderlands 
— 21–26 Sept. 2007, Ukraine
Ewa Stupnicka, Jerzy W. Bareja

28
Czas mamuta
— wystawa w Muzeum
Geologicznym Państwowego
Instytutu Geologicznego
w Warszawie
The Mammoth Time
— Exhibition at the Geological
Museum of the Polish Geological
Institute, Warsaw
Włodzimierz Mizerski

29
Fotografia Dzikiej Przyrody 2007
— wystawa w Muzeum Ziemi PAN
Wildlife Photographer of the Year 2007
— Exhibition at the Museum of the Earth
of the Polish Academy of Sciences
Ryszard Szczęsny

29
Międzynarodowe
Stowarzyszenie Geoturystyki
— International Association
for Geotourism (IAGt)
Tadeusz Słomka

WSPOMNIENIA 
REMEMBRANCES

30
Profesor
Stefan Kozłowski 1928–2007
Professor
Stefan Kozłowski 1928–2007
Wojciech Brochwicz-Lewiński

RECENZJE
REVIEWS

32
K. Maciejak & M. Maciejak
— Złoto. ABC poszukiwacza.
Od baraniego runa
do wykrywaczy metali
K. Maciejak & M. Maciejak
— Gold. The ABCs of a gold-digger.
From the sheep fleece
to the metal detector
Andrzej Wojciechowski

32
K. Szamałek — Podstawy
geologii gospodarczej
i gospodarki surowcami mineralnymi
K. Szamałek — Fundamentals
of economic geology
and mineral resources
Włodzimierz Mizerski

WIADOMOŚCI
GOSPODARCZE
ECONOMIC NEWS

34
Aktualia ropy
naftowej i gazu ziemnego
Updates on crude oil
and natural gas
Jerzy Zagórski

ARTYKUŁY INFORMACYJNE
INFORMATIONAL ARTICLES

37
Uwagi w sprawie projektu
ustawy o zmianie ustawy
Prawo geologiczne i górnicze
z dnia 03.07.2007 r.
oraz niektórych innych ustaw
Remarks on the bill changing
the Act of 3 July 2007 Geological
and Mining Law and some
other acts
Krzysztof Jaworowski

38
Liliowce z pogranicza kredy
i paleogenu z doliny środkowej
Wisły — dane wstępne
Crinoids across
the Cretaceous/Paleogene
boundary from the Middle Vistula
Valley: preliminary data
Marlena Sekuła, Przemysław Gorzelak,
Krystian Konieczyński, Mariusz A. Salamon

41
Historia
paleozoicznych pożarów
The history of Paleozoic
wildfires
Joanna Haydukiewicz, Jolanta Muszer

47
Korespondencja pomiędzy
J. Siemiradzkim i S.S. Buckmanem
Correspondence between
J. Siemiradzki and S.S. Buckman
Wojciech Brochwicz-Lewiński,
Guillermo Melendez,  Radosław Tarkowski

49
Mało znane karty
historii Państwowego
Instytutu Geologicznego
z lat 1945–1946
Lesser known facts
of the Polish Geological
Institute history
in the years 1945–1946
Marek Graniczny, Włodzimierz Mizerski,
Halina Urban

53
Meteoryt Kłodawa
— gość z kosmosu
czy obiekt pochodzenia ziemskiego?

The Kłodawa Meteorite
— a guest from the space
or an extraterrestrial object?
Ewa Starnawska, Włodzimierz Mizerski,
Łukasz Karwowski

RECENZOWANE
ARTYKUŁY NAUKOWE
REVIEWED SCIENTIFIC
ARTICLES

58
Sztuczne sieci neuronowe
Kohonena jako narzędzie
w taksonomii paleontologicznej
— metodyka oraz zastosowanie
na przykładzie późnokredowych
belemnitów
Artificial Kohonen neural networks
as a tool in paleontological taxonomy
— an introduction and application
to Late Cretaceous belemnites
Zbigniew Remin

67
Propozycja kodu genetycznego
osadów środowiska eolicznego
The proposal of genetic code
of aeolian deposits
Paweł Zieliński, Katarzyna Issmer

73
Późnoplejstoceński rozwój
doliny Niemna w rejonie
Grodna na Białorusi
Late Pleistocene evolution
of the Niemen River valley
near Grodno in Belarus
Leszek Lindner, Aleksander Sańko

81
WSKAZÓWKI DLA AUTORÓW
INSTRUCTION FOR AUTHORS

KONKURS NA STANOWISKO
REDAKTORA NACZELNEGO
PRZEGLĄDU GEOLOGICZNEGO