MENTE ET MALLEO
GŁÓWNEGO GEOLOGA KRAJU
MENTE ET MALLEO
THE CHIEF GEOLOGIST OF POLAND

170
Swobodniej w litosferze
— projekt nowej ustawy
Prawo geologiczne i górnicze
More freedom
in the lithosphere — a project
of a new Act on Geological
and Mining Law
Henryk Jacek Jezierski

Z DZIAŁALNOŚCI
ADMINISTRACJI GEOLOGICZNEJ
ACTIVITY OF GEOLOGICAL
ADMINISTRATION

173
Nowe tematy geologiczne
zamawiane przez ministra
środowiska
New geological projects
commissioned by Minister
of the Environment
Ewa Zalewska


W UNII EUROPEJSKIEJ
IN THE EUROPEAN UNION

182
Polityka morska
Unii Europejskiej
Marine policy
in the European Union
Maciej Podemski

 
KALENDARIUM
CALENDAR

185
Informacje
o przyszłych wydarzeniach
Information on upcoming
events
Barbara Żbikowska

188
Przegląd
ważniejszych wydarzeń
Review of the most
important events
Barbara Żbikowska

KONGRESY,
SYMPOZJA I KONFERENCJE
CONGRESSES,
SYMPOSIA AND CONFERENCES

189
Międzynarodowe
Warsztaty Terenowe
Trias południowej Polski
— 3–8.09.2007
International Field Workshop:
The Triassic of Southern Poland
— 3–8 Sept 2007
Anna Becker

190
Konferencja Meteoryt Pułtusk
— w 140. rocznicę spadku
deszczu meteorytowego

— Warszawa, 26.01.2008
Conference on the Pułtusk
Meteorite commemorating
the 140th anniversary
of meteorite showers
— Warsaw, 26 Jan 2008
Małgorzata Wacholska,
Janusz W. Kosiński

KRONIKA
CHRONICLE

191
Spotkanie kierownictwa
operacyjnego OneGeology
— Ottawa, Kanada,
2–3.11.2007
OneGeology Operational
Management Meeting
— Ottawa, Canada,
2–3 Nov 2007
Urszula Stępień

192
Wystawa Skały
i skamieniałości polskich plaż

— Gdańsk-Oliwa, 1.02.2008
Exhibition on Rocks
and fossils of Polish beaches
— Gdańsk-Oliwa, 1 Feb 2008
Jarmila Krzymińska

192
OGŁOSZENIE
Stowarzyszenie Emerytowanych
Pracowników PIG

WSPOMNIENIA 
REMEMBRANCES

193
Stanisław Przeniosło
1935–2008
Marcin Piwocki

WIADOMOŚCI
GOSPODARCZE
ECONOMIC NEWS

194
Aktualia ropy
naftowej i gazu ziemnego
Updates on crude oil
and natural gas
Jerzy Zagórski

ARTYKUŁY
INFORMACYJNE I POLEMICZNE
INFORMATIONAL AND POLEMIC
ARTICLES

198
Obiekty przyrody
nieożywionej na Liście
Światowego Dziedzictwa
UNESCO
Abiotic properties
on the World Heritage
List of UNESCO
Katarzyna Kozina

208
Ernst Florens Friedrich
Chladni (1756–1827)
— ojciec meteorytyki
Ernst Florens Friedrich
Chladni (1756–1827)
— father of meteoritics
Marian Stępniewski,
Hubert Sylwestrzak

209
Reorganizacja Państwowego
Instytutu Geologicznego
w latach poprzedzających
II wojnę światową — w obliczu
konieczności zmiany polityki
surowcowej Państwa
Reorganization of the Polish
Geological Institute before
the Second World War
associated with necessary
changes in the policy
of raw materials
Łukasz Zamęcki

212
Głos w dyskusji
nad biostratygrafią
tzw. czarnego fliszu
pienińskiego pasa
skałkowego w Polsce
Comments for discussion
on biostratigraphy
of the so-called “black flysch”
of the Pieniny Klippen Belt
in Poland
Przemysław Gedl

221
Odpowiedź na Głos
w dyskusji nad biostratygrafią
tzw. czarnego fliszu pienińskiego
pasa skałkowego w Polsce
Reply to Comments
for discussion on biostratigraphy
of the so-called “black flysch”
of the Pieniny Klippen Belt in Poland
Nestor Oszczypko, Jan Golonka,
Ewa Malata

RECENZOWANE
ARTYKUŁY NAUKOWE
REVIEWED SCIENTIFIC
ARTICLES

225
Kilka uwag
o interglacjale mazowieckim
we wschodniej Polsce
Some remarks
on the Mazovian Interglacial
in Eastern Poland
Hanna Winter

232
Ewolucja utworów
mioceńskich zapadliska
przedkarpackiego w rejonie
Rzeszowa (obszar zdjęcia
sejsmicznego 3D
Sokołów–Smolarzyny)
Evolution of the Miocene
deposits of the Carpathian
Foredeep in the vicinity
of Rzeszów
(the Sokołów–Smolarzyny
3D seismic survey area)
Piotr Krzywiec, Anna Wysocka,
Nestor Oszczypko, Krzysztof Mastalerz,
Bartosz Papiernik, Grzegorz Wróbel,
Marta Oszczypko-Clowes, Paweł Aleksandrowski,
Kazimierz Madej, Sylwia Kijewska

245
Wiek formacji szlachtowskiej
(tzw. czarnego fliszu)
i formacji z Opaleńca
pienińskiego pasa skałkowego
w Polsce na podstawie badań dinocyst
The age of the Szlachtowa
Formation (the so-called “black flysch”)
and the Opaleniec Formation (Pieniny
Klippen Belt, Poland) based on
dinoflagellate cyst studies
Przemysław Gedl

253
Geologiczno-inżynierska
ocena wybranych gruntów
jako podłoża autostrady A2
w rejonie Grodziska Mazowieckiego
i wyniki badań nad polepszeniem
ich właściwości
Engineering geological
characteristics of selected
soils north of Grodzisk
Mazowiecki and their stabilization
for Highway A2
Anna Tekielska

258
REKLAMA
FOSSIL ART