Komunikat Państwowej Służby Geologicznej o zagrożeniu osuwiskowym w Karpatach - 4.10.2016

osuwisko uwagaWe wszystkich gminach położonych w obrębie Karpat, w województwach: śląskim, małopolskim i podkarpackim, trwa stan zagrożenia osuwiskowego. W razie uaktywnienia się osuwisk i powstania realnego zagrożenia dla życia i zdrowia mieszkańców oraz infrastruktury, władze samorządowe powinny niezwłocznie zgłosić ten fakt do pracowników służby.

Więcej

polmar 210W Instytucie Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Warszawie podpisano dokument niezwykle istotny dla przyszłości polskich badań morskich.

 

 

 

 

 

Pięć renomowanych instytucji: Instytut Oceanologii PAN, Morski Instytut Rybacki, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Państwowy Instytut Geologiczny i Instytut Morski, doszło do wniosku, że duży może więcej i postanowiło połączyć swe wysiłki w dziedzinie badań morza. Formalnym wyrazem tej idei było zawiązanie konsorcjum pod nazwą Polskie Centrum Nauki i Technologii Morskiej – PolMar.

 

Uroczyste podpisanie umowy konsorcyjnej odbyło się 24 kwietnia br. w siedzibie IMGW w Warszawie. Świadkami tego wydarzenia byli wysocy przedstawiciele administracji państwowej i naukowcy zajmujący się badaniami morza – grono niewielkie, lecz doborowe. Dość powiedzieć, że w sali im. Narutowicza w warszawskiej siedzibie IMGW spotkało się czterech ministrów i kilkunastu profesorów różnych specjalności, co świadczy o randze nowego porozumienia.

 

Uroczystość otworzył gospodarz spotkania dr inż. Janusz Ostojski, dyrektor IMGW, witając zebranych i przedstawiając pozostałych konsorcjantów gotowych do złożenia podpisów: prof. Janusza Pempkowiaka, dyrektora Instytutu Oceanologii PAN; prof. Jerzego Nawrockiego, dyrektora Państwowego Instytutu Geologicznego; prof. Stanisława Rudowskiego reprezentującego Instytut Morski i dr Tomasza Linkowskiego, dyrektora Morskiego Instytutu Rybackiego.

 

Następnie głos zabrała Anna Wypych-Namiotko, podsekretarz stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, która stwierdziła, że konsorcjum wpisuje się dobrze w politykę morską państwa i może odegrać znaczącą rolę w europejskiej przestrzeni badawczej.

 

Stanisław Gawłowski, sekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska, życząc powodzenia nowej inicjatywie, zauważył, że formalne zawiązanie konsorcjum to zaledwie pierwszy krok na drodze intensyfikacji badań Bałtyku.

 

Kazimierz Plocke, sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa, podkreślił rolę prac teoretycznych dla rozwoju gospodarki rybackiej, która stanowi niewielki, lecz wciąż ważny sektor gospodarki państwa.

Serię oficjalnych wystąpień zakończył Andrzej Jagusiewicz, Główny Inspektor Ochrony Środowiska, wyrażając nadzieję, że Polmar, jako swego rodzaju think tank morski, pomoże w utrzymaniu dobrego stanu ekologicznego Bałtyku, zgodnego z normami europejskimi.

 

podpis2

Część techniczną uroczystości stanowiło złożenie podpisów i wzajemna wymiana kopii dokumentu, co wykonano sprawnie i szybko

 

Prof. Janusz Pempkowiak podjął się przewodniczenia nieformalnemu posiedzeniu PolMaru, udzielając po kolei głosu konsorcjantom. W swoim krótkim wystąpieniu podkreślił rolę nieobecnych w prezydium bohaterów drugiego planu, którzy drogą niełatwych negocjacji ustalali ramy porozumienia różnych instytucji, należących do trzech resortów i Polskiej Akademii Nauk.

 

Prof. Jerzy Nawrocki, dyrektor Państwowego Instytutu Geologicznego, podziękował za umożliwienie włączenia się do prac konsorcjum i obiecał wesprzeć działania całym potencjałem morskim Instytutu, skupionym między innymi w Oddziale Geologii Morza w Gdańsku-Oliwie i Zakładzie Geologii Pomorza w Szczecinie. Dodał, że czuje się reprezentantem PolMaru w najnowszym segmencie badawczym Instytutu – współpracy w ramach ECORD - Europejskiego Konsorcjum ds. Badawczych Wierceń Oceanicznych oraz IODP - Międzynarodowego Zintegrowanego Programu Wierceń Oceanicznych.

 

Mirosław Rutkowski