Skały osadowe - Skały ilaste

Spis treści

SKAŁY ILASTE

IłSkały ilaste mogą wykazywać znaczne pokrewieństwo ze skałami drobnookruchowymi. Zależnie od natężenia procesów lityfikacyjnych wyróżnia się skały luźne – iły oraz odmiany zwięzłe: iłowce i łupki ilaste.


Zależnie od składu mineralnego wyróżnia się skały ilaste zasobne w kaolinit, illit lub montmorillonit. Skały ilaste są cennymi surowcami wykorzystywanymi w różnych gałęziach przemysłu, znane więc są iły ogniotrwałe, ceramiczne, ceglarskie, fajansowe, garncarskie i szkliwne.
Odmiany zdiagenezowane są znane i przydatne jako łupki osełkowe, dachówkowe i palne a także ropne, sapropelowe, szlifierskie i węglowe.
Skały ilaste bogate w szczątki materii organicznej mają ważne znaczenie jako poziomy generujące węglowodory.


Do skał ilastych nieco zbliżona jest grupa skał alitowych, kopalnych zwietrzelin zasobnych w glin, nazywanych też laterytami. Są one reprezentowane głównie przez boksyty, złożone w większości ze związków Al(OH)3 i AlOOH. Do laterytów należy również produkt wietrzenia minerałów ilastych w wapieniach – terra rossa. Lateryty tworzą się w klimacie tropikalnym i subtropikalnym.