Skały osadowe

Spis treści

SKAŁY ŻELAZISTEHematytZa skały żelaziste uważa się osady zawierające powyżej 15% Fe. Głównymi ich minerałami są: goethyt lub lepidokrokit, hematyt, magnetyt, syderyt, szamozyt oraz piryt.


Skały żelaziste facji tlenowej to głównie żelaziaki brunatne zwane też rudami darniowymi. Tworzą się one w przybrzeżnych strefach mórz oraz w środowisku bagiennym i jeziornym. Wśród utworów prekambryjskich znane są (m. in. na Półwyspie Skandynawskim, w Kanadzie, USA i w Australii) wstęgowane utwory magnetytowo-hematytowo-rogowcowe (jaspility).


Skały żelaziste facji węglanowej to warstwy i soczewki syderytów, tworzące się w strefie zasobnej w CO2 . Najczęściej występują wśród osadów ilastych i mułowcowych. Często mają one znaczenie przemysłowe.


Skały żelaziste facji krzemianowej to osady bogate w szamozyt i glaukonit. Tworzą się głównie w warunkach redukcyjnych (szamozyt) lub przy granicy warunków redukcyjnych i utleniających (glaukonit).