GEOLOGIA DLA BUDOWNICTWA

Realizujemy zadania dotyczące zagospodarowania przestrzennego, budownictwa i infrastruktury w zakresie geologii w dziedzinach geologii środowiskowej i geologii inżynierskiej.

 budownictwo

Działalność PSG w zakresie geologii inżynierskiej dotyczy problematyki w zakresie analiz i dokumentowania warunków geologiczno-inżynierskich dla obiektów: infrastrukturalnych (drogi, metro), kubaturowych, hydrotechnicznych (wały, zapory) oraz obiektów energetyki jądrowej (składowiska, elektrownia).

Bazy danych geologiczno-inżynierskich oraz cyfrowe atlasy geologiczno-inżynierskie metropolii umożliwiają kompleksową ocenę warunków geologiczno-inżynierskich i w konsekwencji racjonalne planowanie przestrzenne, wybór optymalnej lokalizacji i zastosowanie odpowiednich rozwiązań technologicznych.

Mapy geologiczno-inżynierskie są podstawą podczas podejmowania decyzji związanych z zagospodarowaniem przestrzennym, zarządzaniem kryzysowym. Państwowa służba geologiczna współpracuje z największymi inwestorami krajowymi tj. PKP PLK S.A. i Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA).

Opracowalismy poradnik "Wytyczne badań podłoża dla potrzeb budowy i modernizacji infrastruktury kolejowej" oraz zorganizowalismy cykl szkoleń dla pracowników GDDKiA.

Współpracujemy z Ośrodkiem Technicznej Kontroli Zapór w Katowicach (OTKZ), która jest jedną z dwóch jednostek organizacyjnych IMGW-PIB, pełniących funkcję państwowej służby do spraw bezpieczeństwa budowli piętrzących. Współpraca jest prowadzona w zakresie prowadzenia bezinwazyjnych badań geofizycznych obiektów hydrotechnicznych w tym przede wszystkim wałów przeciwpowodziowych.

Państwowa służba geologiczna realizuje zadania dotyczące zagospodarowania przestrzennego, budownictwa i infrastruktury w zakresie geologii w dziedzinach geologii środowiskowej i geologii inżynierskiej. Prowadzone zadania są ściśle związane z bieżącymi potrzebami administracji państwowej i samorządowej wszystkich szczebli, ale także z potrzebami społeczeństwa zainteresowanego środowiskiem, w którym żyją.

Kierunki działań państwowej służby geologicznej

Prowadzenie i aktualizacja bazy danych o obszarach potencjalnej kolizyjności gospodarowania przestrzenia geologiczną i powierzchniowych elementów zagospodarowania przestrzennego

Działania inwestycyjne w zakresie inwestycji drogowych, kolejowych, energetycznych, przesyłowych wymagają przeprowadzenia analizy możliwych kolizji funkcjonalno-przestrzennych pomiędzy wybranymi elementami zagospodarowania powierzchni terenu (np. zabudowa miejska, składowiska odpadów), elementów zagospodarowania górotworu (np. ujęcia wód podziemnych, obszary predysponowane do występowania ruchów masowych) oraz obszarów chronionych i zagrożonych (np. parki krajobrazowe, podtopienia).

Brak tego typu opracowań utrudnia zmiany legislacyjne dotyczące polityki przestrzennej kraju i ochrony zasobów kopalin. Stworzenie analitycznej bazy danych umożliwi przetwarzanie za pomocą narzędzi GIS danych przestrzennych i wskazanie potencjalnej kolizyjności obszarów ze względu na współwystępowanie specyficznych warunków geologicznych oraz powierzchniowych elementów zagospodarowania przestrzennego z uwzględnieniem obszarów chronionych.