Baza danych o poborze rejestrowanym z ujęć wód podziemnych - Pobory

Wprowadzenie

W Bazie POBORY corocznie są gromadzone, przetwarzane, a następnie opracowane jako dane GIS, informacje o poborze rejestrowanym wód podziemnych z ujęć na obszarze całego kraju – tzn. poborze realizowanym w ramach szczególnego korzystania z wód podziemnych i wymagającym pozwolenia wodno-prawnego (art. 31, 36, 37 oraz 122 ustawy Prawo wodne).
Prowadzenie Bazy wynika z realizacji procedury standardowej państwowej służby hydrogeologicznej wskazanej w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z 6 listopada 2008 roku jako ,,procedura opracowania wykazu sumy rocznej i średniego dobowego poboru z ujęć wód podziemnych, wymagającego pozwolenia wodno-prawnego.” (pkt 4.7 zał.2 Rozporządzenia).

Dane są w całości aktualizowane każdego roku w oparciu o informacje od podmiotów na temat korzystania ze środowiska (w tym poboru wód podziemnych) udostępniane corocznie PIG-PIB/PSH przez urzędy marszałkowskie. Główną informacją przetwarzaną w Bazie są więc dane wtórne uzyskiwane z urzędów marszałkowskich o poborze z ujęć jakie dostarczają do urzędów sami użytkownicy ujęć zobowiązani do tego prawem. Dane te są następnie przetwarzane i udostępniane przez PIG-PIB/PSH już jako dane przestrzenne zidentyfikowane na podstawie danych referencyjnych na temat ujęć wód podziemnych zgromadzonych w Centralnym Banku Danych Hydrogeologicznych (CBDH) – informacje o poborze od użytkowników są dowiązane do numerów i lokalizacji reprezentatywnych obiektów ujęć CBDH, zgodnie z logiką biznesową pojęcia ,,ujęcie” jakie posiada CBDH.

Zakres danych w Bazie POBORY

Zakres informacji w Bazie obejmuje przede wszystkim dane wtórne pozyskane bezpośrednio z urzędów marszałkowskich – są to:

  • wartość rocznej sumy poboru z ujęcia wód podziemnych,
  • metadane na temat pozwolenia wodnoprawnego (jedynie numer i daty obowiązywania), na podstawie którego użytkownik zrealizował pobór wód podziemnych,
  • podstawowe informacje na temat podmiotu, który zgłosił do urzędu marszałkowskiego (jako właściciel lub użytkownik ujęcia) pobór wód podziemnych,
  • podstawowe informacje na temat nazwy ujęcia i jego adresu, dla którego zgłoszono pobór.

Zakres informacji w Bazie obejmuje również dane opracowane bezpośrednio przez PIG-PIB/PSH, dla każdej informacji o poborze z ujęcia uzyskanej z urzędów marszałkowskich – są to:

  • identyfikator ujęcia CBDH, którego dotyczy informacja o poborze,
  • unikatowy identyfikator (UJ_IDENT) informacji o poborze nadany w Bazie POBORY,
  • lokalizacja XY (1992 PUWG) informacji o poborze; określona automatycznie na podstawie lokalizacji jednego z obiektów (reprezentatywnego) ujęcia w CBDH, którego dotyczy ta informacja lub, w przypadku braku identyfikatora CBDH, określona na podstawie dostępnych danych adresowych ujęcia,
  • wartość średniego dobowego poboru z ujęcia wód podziemnych obliczona automatycznie na podstawie wartości rocznego poboru na podstawie informacji z urzędu marszałkowskiego.

W Bazie przechowywane są również archiwalne dane (pobór z lat 2000-2005) opracowane jednorazowo na podstawie prac terenowych przeprowadzonych w latach 2006-2007.   

Częstotliwość aktualizacji

W Bazie POBORY dane są opracowywane corocznie – dostępne dane o poborze pochodzą z lat 2008, 2009,.. i 2014. W procesie opracowywania danych występuje, uwarunkowane przepływem danych od podmiotów do urzędów marszałkowskich, roczne przesunięcie w czasie.

Sposób dostępu do danych

Baza POBORY jest bazą danych GIS prowadzoną w technologii ESRI (format SHP i DBF).

Uzyskać pełne i edytowalne dane (SHP, DBF) z lat 2008-2014 można uzyskać na wniosek o bezpłatne udostępnienie na cele naukowe oraz do zadań zleconych przez Skarb Państwa lub odpłatnie (wtórne wykorzystanie danych) na cele komercyjne.

Przejdź do treści artykułu: Jak zamówić dane

Baza POBORY jest również w trakcie wdrażania jako aplikacja on-line w ramach Systemu Przetwarzania Danych PSH (SPD PSH). Na obecnym etapie wdrażania wersja on-line Bazy POBORY oferuje jedynie wyszukiwanie atrybutowe i przeglądanie w serwisie mapowym dostępności archiwalnych (dane dostępne za lata 2000-2009) danych o poborze - http://spdpsh.pgi.gov.pl/PSHv7/. Pełne wdrożenie aplikacji z dostępnością pełnych danych jest planowane na drugą połowę roku 2015.

Przejdź do treści artykułu: Jak przeglądać dane

Pozostałe funkcjonalności są w trakcie rozbudowy i testowania. Końcowe wdrożenie Bazy POBORY jako aplikacji udostępniającej dane on-line jest planowane na rok 2015.  

Informacje o projekcie

Program odpowiedzialny za prowadzenie Bazy w PIG-PIB/PSH: Program Rozpoznawanie i  Bilansowanie Wód Podziemnych
Kierownik projektu: Piotr Gałkowski,  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.