O projekcie

Projekt pn.: „Geologia Samorządowa” serwis informacyjno-edukacyjny Państwowego Instytutu Geologicznego-PIB w zakresie geologii, górnictwa, ochrony środowiska, administracji i przepisów prawa” na lata 2020-2024 ma na celu zwiększenie społecznej dostępności do informacji i wiedzy z zakresu geologii, ochrony środowiska i przepisów prawa oraz przybliża rolę i zadania terenowej administracji geologicznej w służbie społeczeństwu. Szczególnie ważnym aspektem funkcjonowania serwisu będzie omawianie bieżących zagadnień z zakresu geologii, górnictwa, ochrony środowiska w kontekście zmian przepisów prawa.

Państwowy Instytut Geologiczny-PIB za pomocą strony internetowej  prowadzi na bieżąco konsultacje z użytkownikami witryny oraz informuje o ważnych inicjatywach, wydarzeniach, szkoleniach, konferencjach oraz o publikacjach z zakresu geologii, górnictwa, ochrony środowiska i przepisów prawa. Pośrednio projekt wpływa na wzrost efektywności działania pracowników terenowej administracji geologicznej, poprzez poszerzenie ich wiedzy i umiejętności zawodowych w zakresie geologii, górnictwa i przepisów prawa.

Realizowany projekt przyczyni się do zwiększenia ochrony zasobów kopalin i wód podziemnych przed ich ilościową i jakościową degradacją, poprzez informację i edukację potencjalnych użytkowników strony internetowej. Zwiększenie wiedzy w tym zakresie wśród lokalnych społeczności oraz zwiększenie liczby pracowników administracji znających procedury prawne i umiejących je zastosować w praktyce, wyrazi się bardziej efektywnym i zgodnym z prawem korzystaniem z zasobów naturalnych.

Niniejsze zadanie, polegające na funkcjonowaniu ogólnodostępnej witryny internetowej „Geologia Samorządowa”, wpisuje się w ideę tworzenia społeczeństwa informacyjnego oraz nowy trend transformacji cywilizacyjnej – transformacji w kierunku „społeczeństwa informacyjnego”.

Projekt pn.: „Geologia Samorządowa serwis informacyjno-edukacyjny PIG-PIB w zakresie geologii, górnictwa, ochrony środowiska, administracji i przepisów prawa” został wpisany na listę projektów realizowanych od 2020 r. przez PIG-PIB w ramach działania państwowej służby geologicznej. Finansowany jest ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Na mocy ustawy Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 2020 r. poz. 1064 z późn. zm.) funkcję nadzorującego realizację zadania pełni Minister Klimatu i Środowiska poprzez Głównego Geologa Kraju.

logotyp nfosigw