Rejestr Obszarów Górniczych

Zgodnie z art. 162 ust. 1 pkt. 8 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 868 ze zm.) państwowa służba geologiczna, prowadzi rejestr obszarów górniczych i zamkniętych podziemnych składowisk dwutlenku węgla. W myśl art. 163 ust 1 w/w ustawy państwową służbę geologiczną pełni Państwowy Instytut Geologiczny-Państwowy Instytut Badawczy.

Rejestr obszarów górniczych i zamkniętych podziemnych składowisk dwutlenku węgla, zgodnie z art. 152a ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (tj. Dz.U. 2019 poz. 868 ze zm.) stanowi szczegółową ewidencję wszystkich obszarów górniczych wyznaczonych w Polsce. Prowadzony jest w księgach rejestrowych oraz w aktualizowanej na bieżąco, ogólnodostępnej bazie danych MIDAS (podsystem Rejestr Obszarów Górniczych). Informacje dotyczące obszarów górniczych gromadzone są w bazie ROG w postaci danych opisowych (m. in. nazwa, powierzchnia, położenie administracyjne, status – aktualny lub zniesiony, numer w rejestrze, nazwa złoża i rodzaj kopaliny) oraz danych przestrzennych (kontury obszarów i terenów górniczych). Ponadto, baza ROG udostępnia szczegóły decyzji ustanawiających, zmieniających i znoszących obszary górnicze wraz z informacjami o przedsiębiorcach eksploatujących kopaliny w granicach wyznaczonych obszarów górniczych. 

Sposób prowadzenia rejestru, szczegółowo reguluje Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 października 2014 r. w sprawie rejestru obszarów górniczych i zamkniętych podziemnych składowisk dwutlenku węgla (Dz. U. 2014, poz. 1469), które określa m. in. dane podlegające wpisowi do rejestru, termin przekazywania dokumentów stanowiących podstawę wpisu, rodzaje dokumentów przechowywanych w rejestrze, a także termin przekazywania przez prowadzącego rejestr, map obszarów górniczych z adnotacją o wpisie obszaru górniczego do rejestru: przedsiębiorcy, właściwemu organowi koncesyjnemu, organowi nadzoru górniczego oraz wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta).

Komplet dokumentów stanowiących podstawę wpisu do rejestru obszarów górniczych i zamkniętych podziemnych składowisk dwutlenku węgla, powinien zawierać:

  1. Kopię decyzji o udzieleniu koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż, podziemne bezzbiornikowe magazynowanie substancji, podziemne składowanie odpadów lub podziemne składowanie dwutlenku węgla.
  2. Mapy obszaru górniczego i terenu górniczego w ilości odpowiedniej do listy adresatów wskazanych w § 9 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 października 2014 r. w sprawie rejestru obszarów górniczych i zamkniętych podziemnych składowisk dwutlenku węgla (Dz. U. 2014, poz. 1469).
  3. Kopię decyzji o zatwierdzeniu lub kopię zawiadomienia o przyjęciu dokumentacji geologicznej złoża kopaliny, a w przypadku podziemnego bezzbiornikowego magazynowania substancji, podziemnego składowania odpadów oraz podziemnego składowania dwutlenku węgla – kopię decyzji o zatwierdzeniu dokumentacji hydrogeologicznej i geologiczno-inżynierskiej lub kopię zawiadomienia o przyjęciu dokumentacji hydrogeologicznej i geologiczno-inżynierskiej.

Organ koncesyjny zgodnie z § 4 ust. 2 w/w rozporządzenia zobowiązany jest również zgłaszać do rejestru na bieżąco, każdą zmianę danych podlegających wpisowi do księgi rejestrowej, tj. przekazywać kopie kolejnych decyzji zmieniających koncesję oraz kopię decyzji stwierdzającej wygaśnięcie lub cofnięcie koncesji. Decyzje powinny być przekazywane do rejestru w terminie 14 dni od dnia, w którym stały się ostateczne

Obowiązek przekazywania dokumentów do rejestracji wyznaczonych obszarów górniczych nakłada na organy koncesyjne art. 152a ustawy Prawo geologiczne i górnicze z dnia 9 czerwca 2011 r. (Dz.U. 2015 poz. 196 ze zm.). Sprawne przekazywanie dokumentów umożliwia przedstawianie aktualnych i wiarygodnych informacji o obszarach górniczych (również danych przestrzennych), które są udostępniane w:

  1. Systemie Gospodarki i Ochrony Bogactw Mineralnych MIDAS
  2. Portalu Centralnej Bazy Danych Geologicznych (CBDG) w postaci:

Rejestr obszarów górniczych i zamkniętych podziemnych składowisk dwutlenku węgla, proponuje organom koncesyjnym sprawdzenie granic projektowanych obszarów górniczych pod względem ewentualnej kolizji z istniejącymi obszarami górniczymi wpisanymi do rejestru.

W celu skorzystania z usługi, należy przesłać współrzędne projektowanego obszaru górniczego oraz informacje dotyczące jego lokalizacji (województwo, powiat, gminę, obręb ewidencyjny, numery działek) na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub listownie na adres: Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy,ul. Rakowiecka 4,00-975 Warszawa z dopiskiem „rejestr obszarów górniczych i zamkniętych podziemnych składowisk dwutlenku węgla”.

Współrzędne punktów załamania granic projektowanych obszarów górniczych należy podawać w obowiązującym w Polsce państwowym układzie współrzędnych płaskich prostokątnych „PL-2000” lub „PL-1992” wg Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz.U. 2012 poz. 1247).

Dane teleadresowe

Rejestr Obszarów Górniczych

Państwowy Instytut Geologiczny-Państwowy Instytut Badawczy
Program Geologia Złożowa i Gospodarcza
ul. Rakowiecka 4,
00-975 Warszawa
tel. 22 459 24 74 lub 022 459 24 78
fax: 22 45 92 009
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.