Bilans zasobów złóż kopalin w Polsce wg stanu na 31.12.2019 r.

PIG-PIB informuję, że zgodnie harmonogramem prac, w ramach wykonywania jednego z ustawowych zadań państwowej służby geologicznej – „sporządzanie krajowego bilansu zasobów kopalin” (art. 162 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze), publikacja „Bilans zasobów złóż kopalin w Polsce wg stanu na 31.12.2019 r.” została opublikowana na stronie Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego Surowce mineralne Polski.