Przedsiębiorcy wydobywający kopaliny: raporty o złożach do 15 marca

PIG-PIB przypomina o obowiązku corocznego sporządzania przez przedsiębiorców wydobywających kopaliny, informacji o zmianach zasobów złóż kopalin PIG-PIB pełniący funkcję państwowej służby geologicznej uprzejmie przypomina, że zgodnie z art. 101 ust. 8 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r.

Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U.2020.1064 z dnia 26.03.2020 r. ze zm.) przedsiębiorcy wydobywający kopaliny ze złóż, sporządzają na podstawie operatu ewidencyjnego, informację o zmianach zasobów złoża kopaliny i corocznie, w terminie do dnia 15 marca, przekazują ją właściwemu organowi koncesyjnemu oraz państwowej służbie geologicznej.

Wypełnione formularze (Z-1, Z-2, Z-3 lub Z-4) prosimy przesyłać do dnia 15 marca 2021 r., na adres:

Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy
Zakład Geologii Złożowej i Gospodarczej
ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa

Jednocześnie informujemy, że na stronie internetowej PIG-PIB, zostały zamieszczone wskazówki dla wypełniających formularze oraz wzory formularzy. Znaleźć je można na tematycznej stronie internetowej PIG-PIB "Surowce mineralne Polski"  w zakładce informacje dla użytkowników złóż.

Zachęcamy organy administracji geologicznej (starostwa powiatowe i urzędy marszałkowskie) do zamieszczenia powyższej informacji dla użytkowników złóż na stronach internetowych swoich urzędów.