Monitoring Odkrywkowej Eksploatacji Kopalin

Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy udostępnił Raporty dotycząc wybranych zagadnień odkrywkowej eksploatacji kopalin, opracowywanych w ramach realizowanego zadania państwowej służby geologicznej pod nazwą „Monitoring odkrywkowej eksploatacji kopalin”.

Projekt ukończony został 31.12.2022 roku i miał na celu zgromadzenie spójnych i konsekwentnych informacji dla terenu całego kraju o:

  • skali eksploatacji kopalin z naruszeniem lub pominięciem przepisów Ustawy Prawo geologiczne i górnicze;
  • ogólnym stanie rekultywacji terenów po odkrywkowej eksploatacji kopalin.

Monitoring odkrywkowej eksploatacji kopalin został zrealizowany na polecenie Ministra Środowiska i sfinansowane zostało w całości ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Udostępniane obecnie Raporty zostały opracowane w latach 2019-2022 zgodnie z wytycznymi zawartymi w „Metodyce wykonania monitoringu odkrywkowej eksploatacji kopalin” (którą znaleźć można na stronie Geologii Środowiskowej) .

W Raportach znajdują się informacje na temat wyrobisk, w których na podstawie przeprowadzonych prac kameralnych i terenowych stwierdzono:

  • prowadzenie w ciągu ostatnich 5-ciu lat (od wizji terenowej) eksploatacji bez koncesji zarówno poza granicami złóż jak i w granicach złóż; 
  • rażące naruszenie warunków koncesji poprzez przekroczenie granic (zasięgu poziomego) złoża lub obszaru górniczego;
  • brak rekultywacji na złożach, na których eksploatacja została zaniechana.

Na stronie http://geoportal.pgi.gov.pl/srodowiskowa dostępne są Raporty opracowane dla wszystkich powiatów. Dane do pobrania przygotowane zostały w formie plików ZIP, zawierających: tekst, mapę i załączniki tabelaryczne.

Raporty udostępniane są poprzez:

  • warstwę informacyjną w Portalu GEOLOGIA (należy wejść w zakładkę Surowce oraz z menu znajdującego się po lewej stronie ekranu warstwę Monitoring odkrywkowej eksploatacji kopalin);
  • warstwę informacyjną GeoLOG (należy w menu Konfiguracja wybrać zakładkę Mapy, a następnie zaznaczyć Monitoring odkrywkowej eksploatacji kopalin MOEK).