Monitoring Odkrywkowej Eksploatacji Kopalin

Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy rozpoczął udostępnianie Raportów z monitoringu odkrywkowej eksploatacji kopalin, opracowywanych w ramach realizowanego zadania państwowej służby geologicznej pod nazwą „Monitoring odkrywkowej eksploatacji kopalin”.

Projekt ma na celu zgromadzenie spójnych i konsekwentnych informacji dla terenu całego kraju o:

  • skali niekoncesjonowanej eksploatacji kopalin,
  • ogólnym stanie rekultywacji terenów po odkrywkowej eksploatacji kopalin.

Monitoring odkrywkowej eksploatacji kopalin jest realizowany na zlecenie Ministra Środowiska i finansowane w całości ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Udostępniane obecnie Raporty zostały opracowane w 2019 roku zgodnie z wytycznymi zawartymi w „Metodyki wykonania monitoringu odkrywkowej eksploatacji kopalin” (którą znaleźć można na stronie (Geologii Środowiskowej) .

W Raportach znajdują się informacje na temat wyrobisk, w których na podstawie przeprowadzonych prac kameralnych i terenowych stwierdzono:

  • prowadzenie w ciągu ostatnich 5-ciu lat eksploatacji bez koncesji zarówno poza granicami złóż jak i w granicach złóż; 
  • rażące naruszenie warunków koncesji poprzez przekroczenie granic (zasięgu poziomego) złoża lub obszaru górniczego;
  • brak rekultywacji na złożach, na których eksploatacja została zaniechana.


Aktualnie dostępne są Raporty dla 56 powiatów, które były opracowywane w 2019 roku. Dane do pobrania przygotowane zostały w formie plików ZIP, zawierających: tekst, mapę i załączniki tabelaryczne.

Raporty udostępniane są poprzez:

  • warstwę informacyjną w Portalu GEOLOGIA (należy wejść w zakładkę Surowce oraz z menu znajdującego się po lewej stronie ekranu warstwę Monitoring odkrywkowej eksploatacji kopalin)
  • warstwę informacyjną GeoLOG  (należy w menu Konfiguracja wybrać zakładkę Mapy a następnie zaznaczyć Monitoring odkrywkowej eksploatacji kopalin MOEK)