NOWY Bilans zasobów złóż kopalin

Bilans zasobów złóż kopalin w Polsce wg stanu na 31.12.2020 r.

W ramach wykonywania jednego z ustawowych zadań państwowej służby geologicznej – „sporządzanie krajowego bilansu zasobów złóż kopalin” (art. 162 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze), Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy opublikował „Bilans zasobów złóż kopalin w Polsce wg stanu na 31.12.2020 r.”.

Najnowszy "Bilans zasobów złóż kopalin w Polsce" zawiera dane dotyczące 14 429 krajowych złóż kopalin. Tak jak dotychczas, informacje o udokumentowanych zasobach pogrupowane zostały pod względem rodzaju oraz przeznaczenia kopaliny i zestawione w tabelach, którym towarzyszą zwięzłe informacje tekstowe. W przypadku złóż kopalin objętych własnością górniczą informacje o zasobach przedstawiono z rozbiciem na poszczególne kategorie rozpoznania zasobów (A+B, C1, C2, D). Ponadto zawarto szczegółowe informacje o wielkości udokumentowanych zasobów pozabilansowych.

Źródło danych o zasobach złóż kopalin, niezbędnych do sporządzenia "Bilansu..." stanowią dokumentacje geologiczne złóż kopalin, zatwierdzane, a następnie przesyłane przez organy administracji geologicznej – ministra właściwego ds. środowiska, marszałków województw oraz starostów powiatowych – m.in. do Narodowego Archiwum Geologicznego. Informacje na temat ruchu zasobów oraz wielkości wydobycia są przekazywane przez użytkowników złóż w formie formularzy sprawozdawczych, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2020 poz. 1064 ze zm.), określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie operatu ewidencyjnego oraz wzorów informacji o zmianach zasobów złoża kopaliny (Dz. U. z 2021 poz. 998 ze zm.).

Aktualny "Bilans..." znaleźć można na witrynie Surowce mineralne Polski .