Zmniejszenie uciążliwości wynikających z wydobycia kopalin

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej prowadzi nabór programu priorytetowego „Zmniejszenie uciążliwości wynikających z wydobycia kopalin”.

Głównym celem programu jest zredukowanie negatywnego oddziaływania wydobycia kopalin oraz likwidacji zakładów górniczych na środowisko.

Program skupia się m.in. na takich działaniach jak: rekultywacja gruntów na terenach zdegradowanych działalnością wydobywczą, uzdatnianie i zagospodarowanie wód kopalnianych, usuwanie zagrożeń wynikających z zakresu budowy oraz ograniczanie emisji gazów cieplarnianych i powstawanie odpadów pochodzących z wydobycia lub przeróbki surowców.

Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym.

Dofinansowanie może zostać udzielone w formie pożyczki lub dotacji oraz jako przekazanie środków.

Dla jednostek samorządu terytorialnego oraz ich związków przysługuje dotacja.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej NFOŚiGW.