Przedsiębiorcy wydobywający kopaliny: raporty o złożach do 15 marca

 

PIG-PIB przypomina o obowiązku corocznego sporządzania przez przedsiębiorców wydobywających kopaliny, informacji o zmianach zasobów złóż kopalin.

Ustawa Prawo geologiczne i górnicze z dnia 9 czerwca 2011 r. (tekst jednolity Dz.U.z 2021r. poz. 1420 z póź. zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie operatu ewidencyjnego oraz wzorów informacji o zmianach zasobów złoża kopaliny (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r. poz. 998)  nakłada na przedsiębiorcę wydobywającego kopaliny ze złóż, obowiązek sporządzenia na podstawie operatu ewidencyjnego, informacji o zmianach zasobów złoża kopaliny i corocznie, w terminie do dnia 15 marca, przekazania jej właściwemu organowi koncesyjnemu oraz państwowej służbie geologicznej.

Wypełnione formularze (Z-1, Z-2, Z-3 lub Z-4) należy przesyłać do dnia 15 marca 2022 r., na adres:

Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy

Zakład Geologii Złożowej i Gospodarczej

ul. Rakowiecka 4,

00-975 Warszawa

 

lub, opatrzone podpisem kwalifikowanym, przesłać przez ePUAP, adres skrytki: /PIG-PIB/SkrytkaESP

 

Jednocześnie informujemy, że na stronie internetowej PIG-PIB, zostały zamieszczone wskazówki dla wypełniających formularze oraz wzory formularzy. Znaleźć je można na tematycznej stronie internetowej PIG-PIB "Surowce mineralne Polski" w zakładce informacje dla użytkowników złóż.


Zachęcamy organy administracji geologicznej (starostwa powiatowe i urzędy marszałkowskie) do zamieszczenia powyższej informacji dla użytkowników złóż na stronach internetowych swoich urzędów.