Warsztaty komputerowe dla pracowników administracji geologicznej

 


W dniach 30 – 31 maja 2022 r. w siedzibie Państwowego Instytutu Geologicznego-Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie odbyły się warsztaty pt.: „Aplikacje i portale mapowe PIG-PIB do obsługi geologicznych baz danych” w ramach realizowanego w PIG-PIB projektu „GEOLOGIA SAMORZĄDOWA serwis informacyjno-edukacyjny PIG-PIB w zakresie geologii, górnictwa, ochrony środowiska, administracji i przepisów prawa” finansowanego ze środków NFOŚiGW.

W spotkaniu udział wzięło 19 osób reprezentujących powiatową administrację geologiczną zrzeszoną w Śląskim Związku Gmin i Powiatów. Zakres merytoryczny warsztatów przygotowany został w oparciu o przeprowadzone konsultacje z użytkownikami serwisu „GEOLOGIA SAMORZĄDOWA”. Warsztaty te zapoczątkowały cykl pięciu spotkań dedykowanych pracownikom administracji geologicznej dotyczących praktycznych możliwości wykorzystania w pracach administracyjnych dostępnych w PIG-PIB aplikacji i portali mapowych. Ponadto uczestnicy mieli także możliwość zapoznania się z procesem archiwizacji dokumentów i próbek geologicznych oraz z zasadami ich przechowywania i udostępniania. Harmonogram kolejnych warsztatów zostanie wkrótce przedstawiony na stronie internetowej Geologia Samorządowa.

Dwudniowa forma warsztatów obejmująca szkolenie stacjonarne oraz wycieczki terenowe przyczynia się do lepszego poznania prezentowanych zagadnień. W pierwszym dniu spotkania uczestników warsztatów powitał Zastępca dyrektora ds. badań i rozwoju Państwowego Instytutu Geologicznego - Państwowego Instytutu Badawczego dr hab. Piotr Szrek. Szkolenie otworzyła i przywitała wszystkich zebranych kierownik Zakładu Geologii Środowiskowej dr Olimpia Kozłowska. W słowach przewodnich położono nacisk na wagę współpracy Państwowej Służby Geologicznej z pracownikami terenowej administracji geologicznej. Następnie kierownik projektu mgr inż. Joanna Krasuska przedstawiła program części warsztatowej i terenowej.

Pierwszy dzień warsztatów miał na celu zapoznanie uczestników z System Gospodarki i Ochrony Bogactw Mineralnych Polski MIDAS, który jest podstawowym źródłem informacji o surowcach mineralnych Polski i powiązaną z nimi tematyką eksploatacji złóż. Wykład poprowadzony przez dr Martę Hodbod dotyczył przedstawienia uczestnikom możliwości wyszukiwania złóż, informacji o nich i generowania raportów zawartych w module Złóż Kopalin. Kolejny wykład poprowadziła dr Ludwina Jarzynowska. Tematem wykładu było zaprezentowanie modułu Rejestr Obszarów Górniczych. Moduł ten umożliwia wyszukiwanie obszaru górniczego (zarówno jego danych opisowych jak i przestrzennych) według różnych kryteriów, decyzji powiązanych z wybranym obszarem oraz generowanie raportów. Prelegentki zwróciły również uwagę na ważność współpracy i komunikacji oraz dokładaniu starań w kompletności i terminowości przekazywanej dokumentacji geologicznej przez geologów administracji samorządowej. Wagę aktualności informacji przekazywanej przez administrację geologiczną szczebla powiatowego i wojewódzkiego omówiła mgr Martyna Czapigo – Czapla w czasie prezentacji nowego projektu realizowanego przez PIG-PIB, którego celem będzie aktualizacja informacji w MIDAS, na podstawie pozyskanie aktualnych danych od geologów powiatowych i wojewódzkich. Umiejętność wyszukiwania danych przestrzennych w aplikacji MIDAS posiadała większość uczestników warsztatów, poznanie zaawansowanych metod znacznie usprawniających pracę przedstawił zgromadzonym mgr Dominik Stańczuk. W trakcie spotkania uczestnicy, mieli okazję przedstawiać swoje opinie, podzielić się doświadczeniami zarówno w czasie warsztatów jak i w kuluarach.Pierwszy dzień warsztatów zakończył się zwiedzaniem Narodowego Archiwum Geologicznego PIG-PIB. Uczestnicy zapoznali się z poszczególnymi etapami prowadzenia procesów digitalizacji i postępowania z archiwaliami, w tym gromadzenia i udostępniania informacji geologicznych.

Część terenowa, która odbyła się 31 maja 2022 r. rozpoczęła się od wizyty w Archiwum Próbek Geologicznych Narodowego Archiwum Geologicznego PIG-PIB w Halinowie. Kierownik NAG, mgr Michał Sokołowski oprowadził uczestników po magazynie dokumentacji geologicznej oraz opowiedział o planach na przyszłość dotyczących gromadzenia i udostępniania dokumentacji. W magazynie rdzeni uczestnicy zapoznali się z procesem profilowania rdzenia i z etapami zatwierdzania rdzenia do magazynowania oraz zasadami przechowywania i udostępniania próbek geologicznych.

Kolejnym punktem wyjazdu terenowego było Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku. Jest to nowo wybudowany obiekt użyteczności publicznej obsługiwany jest przez system rewersyjnych pomp ciepła. Na wstępnie mgr inż. Grzegorz Ryżyński przedstawił nowe warstwy danych dotyczących geotermii niskotemperaturowej udostępniane przez PIG-PIB oraz podkreślił wagę tych danych dla rozwój technologii gruntowych pomp ciepła, zakładanych w budynkach prywatnych jak i publicznych. Następnie przedstawiciel firmy EURO ENERGY sp. z.o.o, wykonawcy systemu w budynku Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku zapoznał uczestników szkolenia ze szczegółami instalacji w obiekcie. Zwiedzanie wystawy stałej w Muzeum Józefa Piłsudskiego zakończyło i umiliło ostatni dzień warsztatów.

 

 

Organizatorzy warsztatów składają serdeczne podziękowania panu p.o. Dyrektorowi Robertowi Andrzejczykowi, a także pozostałym pracownikom Muzeum Józefa Piłsudskiego oraz firmie EURO ENERGY sp. z.o.o za wsparcie naszej inicjatywy i pomoc przy organizacji szkolenia.