Relacja ze szkolenia pt. „Procedury administracyjne w postępowaniach wynikających z przepisów prawa geologicznego i górniczego”

W dniach 7-9 września 2022 roku w Licheniu Starym odbyło się szkolenie pt. „Procedury administracyjne w postępowaniach wynikających z przepisów prawa geologicznego i górniczego”, zorganizowane w ramach projektu „Geologia Samorządowa serwis informacyjno-edukacyjny PIG-PIB w zakresie geologii, górnictwa, ochrony środowiska, administracji i przepisów prawa” realizowanego w PIG-PIB. W szkoleniu wzięło udział 170 osób reprezentujących powiatową i wojewódzką administrację geologiczną, jak również przedstawiciele okręgowych urzędów górniczych i PGW Wody Polskie. Zakres merytoryczny szkolenia przygotowany został w oparciu o przeprowadzone konsultacje z użytkownikami serwisu Geologia Samorządowa.

Tematyka szkolenia poświęcona została zarówno teoretycznym jak i praktycznym aspektom zastosowania obowiązujących procedur administracyjnych w pracy zawodowej administracji geologicznej szczebla powiatowego i administracyjnego.

Szkolenie otworzyła Joanna Krasuska – kierownik projektu „Geologia Samorządowa”, która w swoim wystąpieniu przywitała uczestników spotkania, omówiła program szkolenia oraz zachęciła uczestników do aktywnego udziału w sesji referatowej.

Następnie głos zabrał Pan dr inż. Mateusz Damrat – Dyrektor Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego, który przedstawił złożoność i wagę problematyki obowiązujących procedur administracyjnych wynikających z przepisów prawnych i życzył zebranym uczestnikom efektywnych obrad.

dsc 0773 

Dr inż. Mateusz Damrat – Dyrektor Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego wita uczestników szkolenia

 

Sesję referatową otworzył i prowadził dr hab. Stanisław Wołkowicz, profesor PIG-PIB.

Zasadniczą częścią szkolenia było omówienie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego. Zagadnienia te przedstawił uczestnikom szkolenia Pan dr Jacek Murzydło radca prawny z Okręgowego Urzędu Górniczego w Poznaniu. Szkolenie rozpoczął od zaprezentowania części teoretycznej obejmującej tematykę decyzji administracyjnych i związanych z nimi obowiązkami stron w postępowaniu. Następnie przedstawił właściwości organów i zasady załatwiania spraw, wezwania, terminy oraz zagadnienia dotyczące uprawnień pracowników przy wykonywaniu nadzoru i kontroli prowadzonej przez przedsiębiorcę działalności, a także postępowania w przypadku wymierzenia kar i opłat. 

j. murzydo

dr Jacek Murzydło podczas wygłaszania referatu

 

Pani mgr Magdalena Piątkowska – Dyrektor Departamentu Nadzoru Geologicznego i Polityki Surowcowej Ministerstwa Klimatu i Środowiska przedstawiła w swoim wystąpieniu Projektowane zmiany przepisów prawa geologicznego i górniczego istotne z punktu widzenia administracji geologicznej.

m pitkowska

Magdalena Piątkowska – Dyrektor Departamentu Nadzoru Geologicznego i Polityki Surowcowej Ministerstwa Klimatu i Środowiska podczas wygłaszania referatu

 

Szczegółowe informacje dotyczące zagadnień w zakresie nadzoru i kontroli prowadzonych przez pracowników administracji geologicznej w terenie przedstawiła Pani mgr Agata Spiżewska, geolog wojewódzka województwa świętokrzyskiego. W swoim wystąpieniu omówiła m.in.: kompetencje pracowników administracji geologicznej przy wykonywaniu obowiązków nadzoru i kontroli, ogólny schemat przeprowadzania kontroli, czynności kontrolne, zakres protokołu oraz wyniki kontroli. Natomiast referat prowadzącego sesję dr hab. Stanisława Wołkowicza, profesora PIG-PIB (przygotowany wspólnie z panią dr Krystyną Wołkowicz) dotyczył Kartografii geologicznej ziem polskich do 1919 roku. Pan Profesor w trakcie wykładu zaprezentował fakty historyczne mające wpływ na powstawanie kartografii geologicznej oraz mapy i atlasy historyczne pochodzące z własnej kolekcji.

s wokowicz

Dr hab. Stanisław Wołkowicz, profesor PIG-PIB podczas referatu, prezentuje mapy geologiczne z własnej kolekcji

 

W drugim dniu szkolenia kontynuowano omawianie tematyki wynikających z kodeksu postępowań administracyjnych, przy czym skupiano się na konkretnych zagadnieniach dotyczących postępowań z zakresu hydrogeologii, geologii złóż oraz geologii inżynierskiej. Ponadto przedstawiono pojęcie strony wynikające z prawa geologicznego i górniczego oraz kodeksu postępowania administracyjnego. Prelegentami w drugim dniu byli: mgr Agata Spiżewska geolog wojewódzka województwa świętokrzyskiego oraz dr Jacek Murzydło radca prawny z Okręgowego Urzędu Górniczego w Poznaniu.

a spiewska

Agata Spiżewska podczas wygłaszania referatu

 

Na koniec drugiego dnia sesji referatowej dr hab. Stanisław Wołkowicz, profesor PIG-PIB podsumował szkolenie. Zaprezentowane przez prelegentów zagadnienia stworzyły płaszczyznę do dyskusji, niekiedy burzliwej lecz merytorycznej, która często przenosiła się również w kuluary obrad. Uczestnicy, mieli również możliwość przedstawienia swojej opinii i zaproponowania zagadnień do omówienia na kolejnych spotkaniach.

uczestnicy

Uczestnicy szkolenia podczas dyskusji

 

Ostatniego dnia szkolenia odbyła się sesja terenowa. Uczestnicy sesji terenowej mieli okazję zapoznać się z uwarunkowaniami geologiczno-środowiskowymi prowadzenia działalności odkrywkowej Kopalni Węgla Brunatnego Konin – odkrywka Tomisławice. Zagadnienia te, jak również historię powstania Kopalni Węgla Brunatnego Konin przedstawił Pan Mariusz Dziamara Kierownik Działu Mierniczo-Geologicznego. Ponadto uczestnicy mieli możliwość przyjrzenia się z bliska procesowi wydobywania i transportu węgla brunatnego, podczas zejścia do odkrywki. W trakcie wizyty była także możliwość dyskusji z przedstawicielem kopalni. Poruszano zagadnienia związane z aspektami prawnymi i praktycznymi w zakresie rekultywacji odkrywki Tomisławice, kierunkiem rekultywacji, zagadnieniami związanym z ochroną środowiska czy też celowością dalszej ewentualnej eksploatacji.

grupowe

Uczestnicy wycieczki w odkrywce Tomisławice PAK Kopalni Węgla Brunatnego Konin S.A

  

Organizatorzy szkolenia składają serdeczne podziękowania Panu Piotrowi Woźnemu Prezesowi Zarządu PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Konin S.A oraz Panu Mariuszowi Dziamara Kierownikowi Działu Mierniczo-Geologicznego, a także pozostałym pracownikom PAK KWB za wsparcie naszej inicjatywy i pomoc przy organizacji szkolenia.