KOMUNIKAT

 

Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy (PIG-PIB), w ramach planu prac zaakceptowanego przez Ministra Klimatu i Środowiska, realizuje temat:

„Weryfikacja danych dotyczących udokumentowanych złóż kopalin zawartych w Systemie Gospodarki i Ochrony Bogactw Mineralnych MIDAS w oparciu o informacje będące w posiadaniu administracji geologicznej szczebla powiatowego i wojewódzkiego”.

Celem zadania jest doprowadzenie istniejącego zasobu bazy danych MIDAS do jednego, wspólnego dla wszystkich organów administracji geologicznej, poziomu wiedzy o stanie udokumentowania i zagospodarowania złóż kopalin w Polsce. Temat jest niezwykle ważny, ponieważ dane gromadzone w bazie MIDAS są udostępniane szerokiemu gronu odbiorców i stanowią punkt wyjścia m.in. do różnorodnych analiz, opracowań, ekspertyz.

Ze względu na zakres zaplanowanych prac w przedsięwzięciu niezbędny jest aktywny udział organów administracji geologicznej. Wysyłanie materiałów stanowiących podstawę realizacji zadania, rozpoczęto w drugiej połowie marca 2023 roku.

Temat jest finansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.