Bilans zasobów złóż kopalin w Polsce wg stanu na 31.12.2022r.

Bilans zasobów złóż kopalin w Polsce wg stanu na 31.12.2022 r. został opublikowany przez Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy. Zawiera on dane dotyczące 14 780 krajowych złóż kopalin. Podobnie jak w poprzednich edycjach, informacje o udokumentowanych zasobach zostały podzielone według rodzaju i przeznaczenia kopaliny, a następnie zestawione w tabelach, które są uzupełnione zwięzłymi informacjami tekstowymi. W przypadku złóż kopalin objętych własnością górniczą, informacje o zasobach zostały przedstawione z podziałem na kategorie rozpoznania zasobów (A+B, C1, C2, D). Ponadto, bilans zawiera szczegółowe informacje dotyczące wielkości udokumentowanych zasobów pozabilansowych.

Dane wykorzystane do sporządzenia "Bilansu..." stanowią dokumentacje geologiczne złóż kopalin, zatwierdzane, a następnie przesyłane przez organy administracji geologicznej – ministra właściwego ds. środowiska, marszałków województw oraz starostów powiatowych – m.in. do Narodowego Archiwum Geologicznego. Informacje na temat ruchu zasobów oraz wielkości wydobycia są przekazywane przez użytkowników złóż w formie formularzy sprawozdawczych, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (tekst jednolity Dz.U. 2023 poz. 633), określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie operatu ewidencyjnego oraz wzorów informacji o zmianach zasobów złoża kopaliny (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 998).

Na uaktualnionej witrynie Surowce mineralne Polski », oprócz "Bilansu..." (w postaci pliku PDF) udostępniono także dodatkowe informacje o poszczególnych grupach kopalin oraz aktualizowane na bieżąco dane wektorowe. Dane te umożliwiają wizualizację informacji przestrzennych, dotyczących udokumentowanych złóż kopalin oraz obszarów i terenów górniczych.