Bank Wód Mineralnych

 Bank Danych Wód Podziemnych Zaliczonych do Kopalin - Bank Wód Mineralnych, jest bazą danych, w której gromadzone są informacje o obiektach hydrogeologicznych – źródłach, otworach eksploatacyjnych, badawczych i obserwacyjnych, zlokalizowanych na obszarze kraju, ujmujących wody lecznicze, termalne i solanki (wody zaliczone do kopalin), a także o wodach zmineralizowanych i swoistych, które ze względu na swoje właściwości fizyczno-chemiczne mogą zostać w przyszłości zaliczone do kopalin.

Baza danych jest dostępna on-line pod adresem: http://spd.pgi.gov.pl/.

 

bank grafika

 

Zasoby informacyjne i struktura bazy danych

W Banku Wód Mineralnych gromadzone są informacje atrybutowe, opisowe i liczbowe, pochodzące z dokumentacji hydrogeologicznych, dokumentów będących w posiadaniu użytkowników ujęć oraz różnorodnych opracowań archiwalnych i publikacji. W bazie przechowywane są zarówno dane geologiczne, jak i informacja geologiczna/hydrogeologiczna.

Podstawowy zakres informacji przechowywanych w bazie danych obejmuje: lokalizację obiektu hydrogeologicznego, profil litostratygraficzny, dane konstrukcyjne ujęcia, pomiarowe i obliczeniowe dane hydrogeologiczne, wyniki laboratoryjnych oznaczeń właściwości fizyczno-chemicznych wód i rozpuszczonych w niej gazów, a także składu izotopowego, oraz informacje o dokumentacjach hydrogeologicznych i dokumentach dotyczących eksploatacji wód wydanych przez organy administracji geologicznej. W bazie danych przechowywane są również informacje opisowe i przestrzenne dotyczące obszarów i terenów górniczych, obszarów zasobowych oraz stref ochrony uzdrowiskowej. Lokalizację obiektów oraz obszarów przestrzennych można zobaczyć za pomocą modułu mapowego.  

Obecnie baza danych zawiera informacje o ponad 2 tys. obiektów hydrogeologicznych z obszaru całego kraju. Zasoby bazy danych są w sposób ciągły uzupełniane i aktualizowane.

 

bank grafika 2

 

Udostępnianie informacji przechowywanych w bazie danych

Bank Wód Mineralnych umożliwia dostęp do informacji zgromadzonych w jego zasobach.  Dostęp jest realizowany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa:

  • Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. 2019 poz. 868),
  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2017 r. w sprawie gromadzenia i udostępniania informacji geologicznej (Dz.U. 2017 Poz. 2075),
  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie korzystania z informacji geologicznej za wynagrodzeniem (Dz.U. 2011 Nr 292, poz. 1724),
  • Zasad dostępu do informacji geologicznej gromadzonej przez państwową służbę geologiczną w zasobach Narodowego Archiwum Geologicznego oraz baz danych geologicznych (załącznik nr 1 do zarządzenia Dyrektora PIG-PIB nr 50) na podstawie właściwie wypełnionego i złożonego wniosku.

Wzór wniosku oraz informacje o udostępnianiu i opłatach  można uzyskać na stronie Narodowego Archiwum Geologicznego.

 

Prowadzenie bazy danych i udostępnienia zgromadzonych informacji jest zadaniem państwowej służby geologicznej, finansowanym ze środków Narodowego Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

logotypnfos