22 czerwca 2023 r. w siedzibie Instytutu Ochrony Środowiska-PIB w Warszawie odbyła się konferencja inaugurująca projekt pn. „Ciepłownia przyszłości – odkryj geotermię”, współfinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Istotą projektu jest upowszechnianie wiedzy z zakresu ekologii, geologii, wiertnictwa i ciepłownictwa, a także promowanie potencjału geotermalnego Polski wśród samorządowców i inwestorów prywatnych, a co za tym idzie - zwiększenie udziału geotermii w rynku energii cieplnej w Polsce. Prelekcję na temat roli państwowej służby geologicznej w realizacji zadań wspierających rozwój geotermii w Polsce wygłosił dyrektor Państwowego Instytut Geologiczny – PIB dr inż. Mateusz Damrat.

Transformacja energetyczna, transformacja ciepłownictwa – systemowego, jak i indywidualnego – wymaga maksymalnego wykorzystania energii pochodzącej z wnętrza Ziemi. O tym jak sprostać temu wyzwaniu dyskutowano w PIG-PIB podczas Forum „Nowe perspektywy rozwoju geotermii w Polsce”. W panelach dyskusyjnych głos zabrali przedstawiciele rządu, NFOŚiGW – instytucji finansującej geotermalne programy priorytetowe, naukowcy, przedstawiciele administracji samorządowej oraz biznesu realizujący inwestycje geotermalne.

Na zaproszenie Krajowej Agencji Energii Islandii oraz Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk hydrogeolodzy z PIG–PIB: Tomasz Gągulski i Jakub Sokołowski wzięli udział w warsztatach szkoleniowych pn. „Optymalne wykorzystanie energii geotermalnej w ciepłownictwie sieciowym – dla zwiększenia korzyści gospodarczych, społecznych, środowiskowych i klimatycznych”.

Zapraszamy do udziału w Forum "Nowe perspektywy rozwoju geotermii w Polsce. Racjonalna gospodarka zasobami wód i energią geotermalną", które odbędzie się 16 maja 2023 r. Organizatorem bezpłatnego wydarzenia jest Państwowy Instytut Geologiczny-PIB.

 W dniach 26-30 września 2022 r. odbyła się wizyta studyjna w Islandii, zorganizowana przez Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Państwowej Akademii Nauk (IGSMiE PAN) w Krakowie oraz Krajową Agencję Energii Islandii (NEA/Orkustofnun) w ramach projektu EOG KeyGeothermal „Budowanie zdolności kluczowych zainteresowanych stron w dziedzinie energii geotermalnej”. Celem projektu jest wymiana wiedzy, doświadczeń i najlepszych praktyk w zakresie wykorzystania energii geotermalnej pomiędzy Polską a Islandią.

Grupa geologów i hydrogeologów z Oddziału Karpackiego PIG-PIB została zaproszona we wrześniu 2022 r., aby przyjrzeć się pracom związanym z wierceniem kierunkowego otworu badawczo-rozpoznawczego Chochołów GT-1.

21 czerwca 2022 r. w Zamku Arcybiskupów Gnieźnieńskich w Uniejowie odbyła się konferencja pt. „Geotermia i OZE szansą na rozwój gmin i samowystarczalność energetyczną”. Jej organizatorem był Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, a uczestnikami przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego z województwa łódzkiego. Na zaproszenie Funduszu w konferencji również udział wzięli także przedstawiciele Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego (PIG-PIB).