Perspektywy rozwoju polskiej geotermii na wirtualnym Forum PSG

 

Wieloletni Program Rozwoju Wykorzystania Zasobów Geotermalnych w Polsce oraz rola Państwowej Służby Geologicznej w rozwoju polskiej geotermii to główne zagadnienia 3. Forum Państwowej Służby Geologicznej, które odbyło się w dniu 30 czerwca 2021 r. w Warszawie skąd było transmitowane online. Udział w wydarzeniu zadeklarowało ponad 300 uczestników.

– Prace prowadzone w PIG-PIB w zakresie geotermii wpisują się w założenia strategii rządowej na rzecz zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii w ogólnym bilansie energetycznym, sprzyjając jednocześnie wykorzystaniu potencjału surowcowego wód termalnych i leczniczych, jako stymulatora rozwoju gospodarczego i wsparcia jednostek samorządu terytorialnego – zapewniał Dyrektor Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego dr inż. Mateusz Damrat otwierając 3. Forum Państwowej Służby Geologicznej "Potencjał i perspektywy wykorzystania zasobów geotermalnych w Polsce". Dyrektor wyraził jednocześnie nadzieję, że przedstawione przez ekspertów PIG-PIB rekomendacje przyczynią się do zwiększenia wykorzystania zasobów geotermalnych w Polsce.

Mateusz Damrat

Dyrektor Państwowego Instytutu Geologicznego - Państwowego Instytutu Badawczego dr inż. Mateusz Damrat podczas 3. Forum Państwowej Służby Geologicznej

Założenia strategii rozwoju geotermii przedstawił Główny Geolog Kraju – dr Piotr Dziadzio, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Surowcowej Państwa. Strategia uwzględnia zarówno potencjał płytszych, jak i głębszych warstw skorupy ziemskiej oraz opiera się na badaniach, wykonywaniu i realizacji instalacji pilotażowych, jak i na ich wdrożeniu.

Piotr Dziadzio

Główny Geolog Kraju – dr Piotr Dziadzio

Po wystąpieniach Dyrektora PIG-PIB oraz Głównego Geologa Kraju rozpoczęła się sesja tematyczna poświęcona geotermii klasycznej tzn. średniotemperaturowej oraz geotermii niskotemperaturowej. W tematykę wprowadził krótki materiał filmowy prezentujący możliwości i przykłady zagospodarowania wód termalnych w kraju.

Blok prezentacji ekspertów PIG-PIB rozpoczęło wystąpienie dotyczące udokumentowanych złóż wód termalnych – ich zasobów, sposobów zagospodarowania oraz perspektyw wykorzystania. Zwrócono uwagę na ogólnoświatowy problem antropopresji, która prowadzi m.in. do zmiany klimatu spowodowanej nadmierną emisją gazów cieplarnianych do atmosfery. Podkreślono konieczność podejmowania działań mających na celu zastąpienie konwencjonalnych źródeł energii energią czystą, pochodzącą z odnawialnych źródeł, do których należy energia wód termalnych.

Mariusz Socha

Prowadzący 3. Forum PSG dr Mariusz Socha, kierownik Pracowni Wód Uznanych za Kopaliny w Zakładzie Geologii Złożowej i Gospodarczej PIG-PIB

Przedmiotem bloku prezentacji były także przepisy prawne związane z poszukiwaniem, rozpoznawaniem i eksploatacją wód termalnych w Polsce. Uczestnicy Forum mogli dowiedzieć się jak krok po kroku wygląda realizacja przedsięwzięć geotermalnych i jaką rolę w tym procesie odgrywa inwestor, geolog oraz administracja geologiczna.

Jednym z zadań Państwowej Służby Geologicznej jest gromadzenie, udostępnianie, przetwarzanie i archiwizacja informacji geologicznej oraz prowadzenie baz danych. Instytut dysponuje największym zasobem danych geologicznych w kraju, do których dostęp jest niezbędny przy realizacji wielu zadań, w tym także tych z zakresu geotermii. W czasie Forum przedstawiono kwestie dotyczące sposobu i trybu udostępniania informacji geologicznej. Z pewnością pomogło to zrozumieć zasady korzystania z informacji geologicznej.

Ewa Filippovitz

Ewa Filippovits z Zakładu Geologii Złożowej i Gospodarczej PIG-PIB podczas prezentacji

Szczególnie ciekawe, z punktu widzenia przyszłych inwestorów, mogło być było wystąpienie odnoszące się do nowych perspektyw dla geotermii w Polsce. Poruszono tematykę ryzyka związanego z tego typu inwestycjami oraz wskazano sposoby jego minimalizacji, a także czynniki wpływające na opłacalność wykorzystania zasobów geotermalnych.

Uczestnicy mogli także wysłuchać tych, którzy zainwestowali w geotermię. Swoimi doświadczeniami podzielili się Burmistrz Mszczonowa Pan Józef Grzegorz Kurek oraz Prezes Zarządu Geotermii Poddębice Pani Anna Karska, którzy zgodnie stwierdzili, że w geotermię inwestować warto.

Druga część bloku tematycznego dotyczyła geotermii niskotemperaturowej, w której zaprezentowano m.in. zadania Państwowej Służby Geologicznej w zakresie oceny potencjału energetycznego geotermii niskotemperaturowej i uwarunkowań środowiskowych.

Grzegorz Ryżyński

Grzegorz Ryżyński z Zakładu Geologii Inżynierskiej PIG-PIB prezentuje aspekty geotermii niskotemperaturowej

Uczestnicy Forum przez cały czas jego trwania mieli możliwość zadawania pytań poprzez specjalnie przygotowany formularz, na które udzielono odpowiedzi w zamykającym Forum panelu dyskusyjnym.

panel ekspertów

Eksperci z PIG-PIB odpowiadają na pytania uczestników

Zachęcamy obejrzenia pełnego zapisu przebiegu 3. Forum PSG na kanale YouTube Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego.

Tekst: Ewa Filippovits
Zdjęcia: Michał Zieliński

Prezentacje 3. Forum Państwowej Służby Geologicznej

  pdf Nowe perspektywy dla geotermii w Polsce - dr Mariusz Socha (2.55 MB)

  pdf Informacja geologiczna przydatna w geotermii – zasoby bazy danych, warunki korzystania, funkcjonalność - Jadwiga Stożek (2.09 MB)

  pdf Złoża wód termalnych - zagospodarowanie, zasoby i perspektywy - Dorota Lasek-Woroszkiewicz (6.58 MB)

  pdf Przepisy prawne dotyczące poszukiwania, rozpoznawania i eksploatacji wód termalnych w Polsce - Ewa Filippovits (950 KB)

  pdf Potencjał geotermii niskotemperaturowej w Polsce i na świecie - Grzegorz Ryżyński (8.31 MB)

  pdf Oszacowanie całkowitej zainstalowanej mocy grzewczej gruntowych pomp ciepła w Polsce - Grzegorz Ryżyński (1.53 MB)

 

logotyp nfosigw

3. Forum PSG zostało zorganizowane w ramach zadania "Współpraca krajowa w zakresie geologii i promocja działań państwowej służby geologicznej w latach 2021-2023" i sfinansowane ze środków NFOŚiGW