Nowe możliwości dofinansowania poszukiwania i rozpoznawania złóż wód termalnych

 

70 mln zł dla samorządów lub ich związków przeznaczy Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na przedsięwzięcia w zakresie poszukiwania i rozpoznawania złóż wód termalnych. Dofinansowanie może sięgać nawet 100% wartości projektu. Nabór w ramach drugiego konkursu programu priorytetowego „Udostępnianie wód termalnych w Polsce” odbędzie się w terminie od 3 stycznia do 30 czerwca 2022 r. 

Program priorytetowy „Udostępnianie wód termalnych w Polsce” dotyczy geotermii, tj. wsparcia wykonania pierwszego otworu badawczego, służącego rozpoznaniu pod kątem efektywnego wykorzystania wód termalnych w Polsce.

Grafika - 70 mln zł dla samorządów na poszukiwanie złóż wód termalnych w programie "Udostępnianie wód termalnych w Polsce"

- Potrzebujemy rozwoju OZE w Polsce, a w szczególności rozwoju geotermii, jako naszego naturalnego, rodzimego zasobu. Niemal połowa obszaru Polski zawiera potencjał geotermalny i trzeba go uruchomić, rozpoczynając od przeprowadzenia prac poszukiwawczo - rozpoznawczych, czyli wykonania odwiertu badawczego – temu służyć będzie ogłaszany dziś program. Do poszukiwań nadaje się dość szeroki obszar zbadany już wstępnie pod kątem zagospodarowania gorących wód - to Podhale oraz pas ciągnący się od Szczecina aż po Góry Świętokrzyskie – musimy umiejętnie zewidencjonować, a zaraz potem wykorzystać ten potencjał - podkreślił dr Piotr Dziadzio, wiceminister klimatu i środowiska, Główny Geolog Kraju.

Polityka energetyczna Polski do 2040 r. przewiduje stopniowy wzrost znaczenia geotermii szczególnie w ciepłownictwie systemowym. To jest „czysta energia” niezależna od warunków pogodowych, równomierna w skali roku - co bardzo cenne. Eksploatacja geotermii wiąże się także z eliminowaniem emisji szkodliwych substancji do atmosfery, a to jest dla nas szczególnie ważne przy intensywnych staraniach o czyste powietrze – dodał wiceminister Dziadzio.

Piotr dziadzio

Piotr Dziadzio, wiceminister klimatu i środowiska, Główny Geolog Kraju

dofinansowanie geotermii konferencja

Od lewej: Maciej Chorowski - Prezes Zarządu NFOŚiGW, Piotr Dziadzio - Główny Geolog Kraju, Dominik Bąk - Zastępca Prezesa Zarządu NFOŚiGW

Główne założenia programu „Udostępnianie wód termalnych w Polsce” są następujące:

  • racjonalne wydatkowanie środków dzięki realizacji przedsięwzięć, dla których prawdopodobieństwo rozpoznania i udokumentowania złóż wód termalnych będzie jak największe,
  • przejrzyste kryteria oceny wniosków przez Głównego Geologa Kraju,
  • zmniejszenie komplikacji towarzyszących przygotowywaniu projektów robót geologicznych, poprzez wskazanie w programie szczegółowych wytycznych do ich przygotowania,
  • lepsze efekty w zakresie rozwoju geotermii, przy mniejszych nakładach finansowych i mniejszym ryzyku udostępnienia zasobów wód termalnych.

Po rozstrzygnięciu I konkursu program został zmieniony, w szczególności w zakresie załączników. Jako główną zmianę, należy wykazać wykluczenie możliwości dofinansowania otworów głębszych niż 3 500 m. Przed złożeniem wniosku o dofinansowanie niezbędne jest zatem dokładne zapoznanie się z aktualną treścią programu, co pozwoli na wyeliminowanie błędów w składanych wnioskach.

Zainteresowane samorządy, po przygotowaniu wniosków, mogą je składać za pośrednictwem Generatora Wniosków o Dofinansowanie („GWD”), dostępnego na stronie internetowej NFOŚiGW. Tak jak odbywało się to w pierwszym konkursie, tak i obecnie, złożone przez samorządy aplikacje będą oceniane w oparciu o kryteria dostępu oraz kryteria jakościowe dopuszczające - wyszczególnione w programie priorytetowym - i zgodnie z wytycznymi określonymi w Regulaminie konkursu.

Należy zwrócić uwagę, że jednym z kryteriów dopuszczających jest ocena zasadności realizacji przedsięwzięcia dokonywana przez ministra właściwego tj. Ministra Klimatu i Środowiska (od której nie przysługuje odwołanie).

Po ocenie wniosków, w ramach dostępnej alokacji środków, stworzona zostanie lista rankingowa wniosków, która stanowić będzie podstawę do udzielenia i zatwierdzenia dofinansowania przez organy NFOŚiGW. Po podjęciu decyzji przez organy NFOŚiGW podpisywana będzie umowa o dofinansowanie, stanowiąca podstawę do realizacji przedsięwzięcia.

Narodowy Fundusz będzie oferował dwa programy rozwoju krajowej geotermii. Oprócz programu "Udostępnianie wód termalnych w Polsce" dedykowanego samorządom, proponuje również program priorytetowy Polska Geotermia Plus z pulą 600 mln zł, który jest przeznaczony nie tylko dla podmiotów samorządowych, ale dla wszystkich przedsiębiorców. 

Ogłoszenie o konkursie w ramach programu priorytetowego „Udostępnianie wód termalnych w Polsce”, przedmiotowy program priorytetowy, Regulamin konkursu o dofinansowanie przedsięwzięć ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu oraz Lista wymaganych załączników do wniosku o dofinansowanie, a także inne wytyczne merytoryczne dostępne są na stronie NFOŚiGW.

Na stronie internetowej NFOŚiGW znajdują się także 2 ważne komunikaty dla wnioskodawców:

  • Komunikat 1- Wody termalne dla samorządów - informujący o możliwości sporządzenia przez ekspertów PIG-PIB wstępnej, bezpłatnej opinii na temat występowania i możliwości zagospodarowania wód termalnych we wskazanej lokalizacji,

  • Komunikat 2- Wariantowość projektów robót geologicznych - informujący, że w przypadku wniosków, w których założona będzie wariantowość w zakresie przeznaczonego do ujęcia poziomu wodonośnego, pozycja na liście rankingowej będzie zależała od najniżej ocenionego wariantu.

Źródło: Ministerstwo Klimatu i Środowiska