Dyskusja o geotermii podczas XII Forum Innowacyjności „Klimat wobec wyzwań XXI wieku”

18 grudnia 2021 r. odbyło się w Warszawie XII Forum Innowacyjności pt. „Klimat wobec wyzwań XXI wieku”. Motywem przewodnim spotkania była rola geologii w energetyce niskoemisyjnej i magazynowaniu energii w kontekście transformacji energetycznej, walki o czyste powietrze oraz ograniczania negatywnych skutków zmian klimatu. Wśród poruszanych zagadnień znalazły się także wykorzystanie energii wód termalnych i ciepła pozyskiwanego z gruntu do celów ciepłowniczych oraz magazynowanie i składowanie substancji w głębokich strukturach geologicznych. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Państwowy Instytut Geologiczny – PIB (PIG-PIB), Ministerstwo Klimatu i Środowiska (MKiŚ), Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) oraz Instytut Ochrony Środowiska-PIB.

Forum odbyło się w formule on-line, z bezpośrednią transmisją internetową w mediach społecznościach. Spotkanie poprowadził dr hab. Piotr Szrek, zastępca dyrektora ds. badań i rozwoju w PIG-PIB.

Forum otworzył dr Piotr Dziadzio, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Surowcowej Państwa oraz Główny Geolog Kraju. Słowo wstępne wygłosił również dyrektor PIG-PIB dr inż. Mateusz Damrat.

Piotr Dziadzio podkreślił konieczność optymalnego wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz wymóg podjęcia działań w celu zwiększenia krajowego potencjału wód termalnych. Wskazał na wagę zagadnień związanych z wychwytywaniem i składowaniem dwutlenku węgla (CO2) - technologii, która będzie przedmiotem badań przez najbliższe dekady.

Podczas spotkania przedstawiono cztery prezentacje, których wspólnym mianownikiem była rola geologii w transformacji energetycznej. Dwie prezentacje dotyczyły zagadnień związanych z geotermią.

Ekspert ds. geotermii dr Mariusz Socha z PIG-PIB omówił stan wiedzy dotyczącej zasobów wód i energii geotermalnej. Wspomniał również o pozytywnych efektach wsparcia rozwoju wykorzystania potencjału geotermalnego przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

- Dowodem na to jest wyraźny i stały wzrost zatwierdzanych projektów robót geologicznych na wykonywanie otworów wiertniczych w celu ujmowania wód termalnych. Według stanu na 31 grudnia 2021 roku zaprojektowano aż 97 nowych inwestycji – dodał Mariusz Socha.

Dr Wiesław Kozdrój z Oddziału Dolnośląskiego PIG-PIB przedstawił innowacyjne rozwiązania i kierunki rozwoju geotermii niskotemperaturowej. Omówił nowatorskie metody stosowane w instalacji gruntowych pomp ciepła i zwrócił uwagę na rozwój technologii umożliwiających zwiększenie głębokości wierceń na potrzeby montażu instalacji gruntowych pomp ciepła. Poruszył również kwestie wykorzystania energii cieplnej z nieeksploatowanych i głębokich otworów poszukiwawczych za ropą naftową i gazem ziemnym, czy też z nieczynnych wyrobisk po eksploatacji węgla kamiennego.

- Praktycznie na terenie całego kraju możemy instalować gruntowe pompy ciepła. Niskotemperaturowe sieci grzewcze dużej skali wykorzystujące poziome wymienniki ciepła zdolne są do zasilania nawet dużych osiedli mieszkaniowych a możliwość stworzenia zeroemisyjnych domów bez rachunków jest już dziś całkowicie realna – podsumował swoje wystąpienie Wiesław Kozdrój.

Podczas Forum odbył się także panel dyskusyjny pt. „Geotermia w ekologicznej gminie”. W dyskusji uczestniczyli:

  • Piotr Dziadzio - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, Główny Geolog Kraju, Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Surowcowej Państwa, Ministerstwo Klimatu i Środowiska,
  • Mateusz Damrat - Dyrektor PIG-PIB,
  • Dominik Bąk - Zastępca Prezesa Zarządu NFOŚiGW,
  • Mariusz Socha – ekspert, kierownik Pracowni Wód Uznanych za Kopaliny, PIG-PIB,
  • Marek Fergiński – Zastępca Burmistrza Miasta Sochaczew,
  • Łukasz Białczak - Prezes Zarządu - Geotermia Polska Sp. z o.o.

Moderatorem panelu był Grzegorz Burek, redaktor naczelny Redakcji GLOBEnergia.

Rozpoczynający dyskusję Piotr Dziadzio podkreślił korzyści z maksymalnego wykorzystania potencjału geotermalnego w każdej gminie i konieczność integrację wszystkich odnawialnych źródeł energii na danym obszarze.

Mateusz Damrat zaznaczył, że zadania realizowane przez PIG-PIB w ramach wypełniania zadań państwowej służby geologicznej zmierzają do zwiększenia wykorzystania energii geotermalnej. Wykonywanie przez PIG-PIB bezpłatnych, eksperckich ocen potencjału termalnego dla gmin oraz możliwość korzystania z zasobów baz danych geologicznych stanowią ważne wsparcie dla samorządów inwestujących w geotermię.

Mariusz Socha zwrócił uwagę na konieczność projektowania obiektów geotermalnych w formule kaskadowego wykorzystania energii, gwarantującej efektywne zagospodarowanie zasobów oraz zyski z inwestycji.

O dotychczasowych i planowanych programach umożliwiających dofinansowanie projektów geotermalnych geotermii opowiedział Dominik Bąk. Jednym z nich jest Polska Geotermia Plus, skierowany do przedsiębiorców chcących inwestować w wykorzystanie energii geotermalnej. Z kolei w ramach trwającego od ponad 20 lat programu "Udostępnienie wód termalnych w Polsce" dofinansowane zostało wykonanie 30 otworów, umożliwiających poszukiwanie i rozpoznawanie złóż termalnych.

Ważnym głosem w dyskusji była prezentacja funkcjonujących już projektów geotermalnych. Marek Fergiński podzielił się doświadczeniami z budowy obiektów wykorzystujących wody termalne, a Łukasz Białczak przedstawił założenia inwestycji kapitałowych w projekty geotermalne.

Obrady XII Forum Innowacyjności można uznać za bardzo owocne. Potwierdzono istotną rolę geologii w rozwoju energetyki niskoemisyjnej i magazynowaniu energii. Stwierdzono, że wykorzystanie energii geotermalnej ziemi, wykorzystanie wybranych struktur geologicznych do podziemnego składowania odpadów, w tym CO2 oraz wykorzystanie górotworu do magazynowania substancji posiada jeden, wspólny mianownik którym jest wykorzystanie wiedzy geologicznej oraz znajomość wgłębnej budowy geologicznej Polski.

Konieczne jest optymalne wykorzystywanie zasobów geotermalnych Polski, szczególnie w sieciach ciepłowniczych miast, które są położone w obszarach występowania tych zasobów. Wykorzystanie potencjału wód termalnych powinno odbywać się we wszechstronny sposób, obejmując także inne dziedziny ważne społecznie i gospodarczo, m.in. rolnictwo, balneoterapię i rekreację. Ważne jest wspieranie merytoryczne jednostek samorządu terytorialnego zainteresowanych wykorzystaniem potencjału geotermalnego.

Wskazane jest również opracowanie i wdrożenie optymalnych technologii geologicznych, wiertniczych, energetycznych i innych w zakresie udostępniania, eksploatacji i wykorzystywania wód termalnych oraz gruntowych pomp ciepła. Nie mniej istotne byłoby opracowanie i wdrożenie programu promocji i edukacji w zakresie korzyści płynących z wykorzystania energii geotermalnej.

Podczas Forum postulowano o kontynuowanie działań związanych z rozpoznaniem regionalnej budowy geologicznej kraju pod kątem udokumentowania struktur przydatnych dla magazynowania energii i jej nośników, a także dla bezpiecznego i wydajnego składowania CO2 w ramach wdrożenia technologii CCS – jedynej szansy na bezemisyjną energetykę opartą na paliwach kopalnych.

Zwiększenie intensywności prac prowadzących do lepszego rozpoznania i w konsekwencji zwiększenia ilości podziemnych magazynów substancji może również pozwolić na przyspieszenie procesu magazynowania energii, np. w postaci wodoru. Szczególnie istotna jest tu wymiana wiedzy i doświadczeń pomiędzy instytucjami naukowo-badawczymi a przemysłem.

Prezentacje

Prezentacja pdf „Potencjał geotermalny Polski – zagospodarowanie i perspektywy” (6.24 MB)

Prezentacja pdf „Geotermia niskotemperaturowa – innowacyjne rozwiązania, kierunki rozwoju” (11.50 MB)

 

Transmisja wydarzenia: 

 

Odpowiedzi na pytania zadane przez uczestników XII Forum Innowacyjności pt. „Klimat wobec wyzwań XXI wieku”

Pytanie: Jaki jest koszt jednostkowy mocy źródła geotermalnego i jaki jest okres zwrotu z inwestycji?

Gruntowe pompy ciepła: dr Wiesław Kozdrój

Koszty kapitałowe (tzw. capex), czyli zakupu i montażu geotermalnej/gruntowej pompy ciepła o mocy ok. 8-10kW dla domu jednorodzinnego wahają się w granicach 50-80 tys. zł wraz z kosztami projektu i wykonaniem wierceń pod otworowe wymienniki ciepła. Dodając do tego własną instalację PV o mocy 10kWp w cenie ok. 20 tys. zł, która będzie dostarczać prawie całą energią elektryczną do napędu pompy ciepła to koszt takiego zestawu powinien zmieścić się w granicach 70-100 tys. zł.

Dla przykładowego zestawu o maksymalnej cenie 100 tys. zł, uwzględniając aktualnie obowiązujące dotacje z programów Czyste Powietrze dla osób fizycznych wymieniających źródło ciepła (20250 zł – gruntowa pompa ciepła) i Mój Prąd (5000 zł – instalacja fotowoltaiczna), a także podatkową ulgę termomodernizacyjną od pozostałych kosztów (odliczenia w kwocie 14200 zł) to końcowy koszt inwestycji wyniesie ok. 60,5 tys. zł. Skorygowany o dotacje i ulgi koszt jednostkowy wyniesie zatem 6 tys. zł / na 1 kW mocy.

Przy założeniu, że stary sposób ogrzewania piecem węglowym wymagał spalenia ok. 3,5 t węgla w ciągu roku tj. wydania na koszty operacyjne (opex) ok. 4550 zł (przy średniej cenie „ekogroszku” 1200 zł/t), to okres zwrotu z inwestycji wyniesie nieco ponad 13 lat. Okres ten ulegnie znacznemu skróceniu, gdy porównamy prawie zerowe koszty operacyjne gruntowej pompy ciepła z kosztami systemu ogrzewania zasilanego gazem ziemnym.

Geotermia średniotemperaturowa: dr Mariusz Socha

Koszty kapitałowe (tzw. Capex) w przypadku geotermii średniotemperaturowej to przede wszystkim wykonanie otworu produkcyjnego i chłonnego oraz budowa naziemnej części instalacji (wymienniki ciepła, kotły szczytowe, rurociągi, budynki itp.). Największą część składową tych kosztów stanowi wykonanie dubletu geotermalnego (otwór produkcyjny i chłonny).

Koszty wykonania otworów uzależnione są od ich głębokości, która z kolei uzależniona jest od budowy geologicznej. Przeciętny koszt wykonania otworu ujmującego wody termalne wynosi około kilkunastu milionów złotych. Całkowite koszty inwestycyjne na wytworzenie źródła ciepła geotermalnego z reguły kształtują się na poziomie kilkudziesięciu milionów złotych.

Koszty operacyjne (tzw. Opex) w przypadku ciepłowni geotermalnej dzielą się na koszty stałe i koszty zmienne. Koszty stałe to głównie amortyzacja środków trwałych oraz remonty i naprawy bieżące. Koszty zmienne to przede wszystkim zakup konwencjonalnych nośników energii koniecznych do zasilenia pomp i instalacji elektrycznej w ciepłowni (prąd elektryczny) oraz do zasilenia szczytowe źródła ciepła ( gaz ziemny). Średnie koszty operacyjne ciepłowni uzależnione są w dużej mierze od parametrów ujmowanych wód termalnych (im lepsze parametry temperatury i wydajności tym mniejsze zmienne koszty operacyjne) i kształtują się przeważnie na poziomie kilku milionów złotych rocznie.

Uwzględniając powyższe założenia koszt produkcji ciepła w nowych projektach geotermalnych uzależniony będzie w dużej mierze od parametrów ujmowanych wód termalnych (wydajność, temperatura, mineralizacja) i rynku odbiorców ( istnienie lub nie sieci przesyłowych oraz wielkość zapotrzebowania na ciepło. Należy podkreślić, że koszt produkcji ciepła w ciepłowniach geotermalnych jest praktycznie stały i ulega tylko niewielkim wahaniom (podwyżkom) w czasie.

W przypadku korzystnych parametrów geologicznych i technicznych cena wytworzonego ciepła w nowych projektach geotermalnych będzie się mieścić w przedziale od 24 do 45 zł za GJ. Wartość wskaźnika NPV będzie przyjmować wartości dodatnie w założonym okresie na poziomie kilku milionów złotych. Wskaźnik IRR będzie przyjmował wartości w przedziale od 10 do 20%.

Okres zwrotu nakładów inwestycyjnych będzie się mieścił w przedziale od 10 do 19 lat. Średni koszt jednostkowy mocy źródła geotermalnego to 1,5 mln zł na megawat energii cieplnej.

Pytanie: Ze statystyk publikowanych przez IRENA geotermia ma najwyższe koszty nakładów kapitałowych na jednostkę energii. Jak tę własność pogodzić z ubóstwem odbiorców ciepła?

Gruntowe pompy ciepła: dr Wiesław Kozdrój

Geotermia płytka/niskotemperaturowa rzeczywiście charakteryzuje się wysokimi kosztami nakładów kapitałowych, jednakże – jak opisano to powyżej – są one w dłuższej perspektywie czasowej niwelowane przez bardzo niskie koszty operacyjne. Ubóstwo energetyczne zniechęca potencjalnych inwestorów od zastosowania drogich, gruntowych pomp ciepła, a zamiast tego skłania do montażu tańszych, ale wciąż emitujących CO2, pieców gazowych. Trwają prace nad nowymi programami wsparcia finansowego, dedykowanymi wykorzystaniu czystych, odnawialnych źródeł ciepła.

Geotermia średniotemperaturowa: dr Mariusz Socha

Geotermia średniotemperaturowa charakteryzuje się wysokimi nakładami początkowymi. Jednak w trakcie funkcjonowania ciepłowni geotermalnej koszty operacyjne są już niskie. Uwzględniając koszty środowiskowe oraz zdrowotne funkcjonowania ciepłowni wykorzystujących paliwa konwencjonalne można stwierdzić, że produkcja energii geotermalnej jest tańsza niż w przypadku paliw kopalnych.

Należy również podkreślić, że w odróżnieniu od innych odnawialnych źródeł energii ciepło geotermalne jest dostępne zawsze bez względu na to, czy świeci słońce i czy wieje wiatr.

Ponadto kaskadowe wykorzystanie wód i energii geotermalnej przynosi dodatkowe korzyści w postaci rozwoju gospodarczego w zakresie usług i handlu (rozwój hoteli, sektora gastronomicznego i usług kosmetycznych oraz zdrowotnych). Bariera rozwoju geotermii średniotemperaturowej w postaci wysokich nakładów początkowych została wyeliminowana przez rządowy program wsparcia samorządów zainteresowanych ujmowaniem wód termalnych oraz przez program „Polska Geotermia Plus”.

Pytanie: Jak system wentylacji z zasobnikiem gruntowym jest czyszczony i jak często i z jakiego powodu?

Rozumiemy, że autor pytania miał na myśli instalację gruntowego, powietrznego wymiennika ciepła, którego istota działania polega na tym, że powietrze rozprowadzane w pomieszczeniach mieszkalnych z centrali wentylacyjnej jest wcześniej zatłaczane do płytko umieszczonego w gruncie systemu rur, gdzie z uwagi na różnicę temperatur pomiędzy gruntem a powietrzem zewnętrznym, powietrze przepływające przez rury zimą jest ogrzewane, a latem schładzane. Instalacje tego typu można podzielić na tzw. „przeponowe”, w których powietrze przepływa w szczelnych rurach z tworzywa sztucznego lub w kanałach betonowych oraz „bezprzeponowe” gdzie rury są perforowane i powietrze ma bezpośredni kontakt z gruntem, zwykle porowatą warstwą żwirową.

Jak każda instalacja techniczna, gruntowe powietrzne wymienniki ciepła muszą podlegać okresowej kontroli higienicznej i konserwacji. Może się zdarzyć, jak np. w rurach instalacji przeponowych zjawisko skraplania wody w okresie letnim, która może być przyczyną rozwoju mikroorganizmów. Należy wówczas przeprowadzić ich czyszczenie za pomocą wody lub na sucho za pomocą szczotek. Techniczne szczegóły i częstotliwość takiej konserwacji należy obowiązkowo uzgodnić z wykonawcą instalacji.

Pytanie: Jak prawnie chronić inwestorów gruntowych wymienników ciepła z wentylacją mechaniczną od np. negatywnego zatapiania wodami z sąsiedztwa, gdzie jest niedopuszczalne rozsączanie wód opadowych? Lub kiedy w sąsiedztwie jest wysokie zadrzewienie zacieniające teren z możliwą instalacją PV?

Aktualnie nie ma specjalnych przepisów prawa dotyczących gruntowych pomp ciepła lub instalacji fotowoltaicznych, które w sposób jednoznaczny rozstrzygałyby przedstawione wyżej kwestie.

 

logotyp nfosigw

XII FORUM INNOWACYJNOŚCI „Klimat wobec wyzwań XXI wieku” zostało zorganizowane w ramach zadania: Współpraca krajowa w zakresie geologii i promocja działań państwowej służby geologicznej w latach 2021 – 2023 i sfinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.