Nowe wydanie Bilansu zasobów złóż kopalin w Polsce

29 czerwca 2023 roku Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy opublikował najnowszy, jubileuszowy, Bilans zasobów złóż kopalin w Polsce, który zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze realizowany jest w ramach zadań państwowej służby geologicznej. Aktualny Bilans zawiera dane dotyczące około 14,7 tys. złóż kopalin wg stanu na koniec 2022 roku, w tym również złóż wód podziemnych zaliczonych do kopalin, tj. wód leczniczych, termalnych i solanek.

Według najnowszego Bilansu (stan na 31.12.2022 r.) w Polsce liczba złóż wód zaliczonych do kopalin wyniosła 147, w tym: 111 złóż wód leczniczych, 35 złóż wód termalnych i 1 złoże solanek. Zasoby eksploatacyjne ujęć tych wód udokumentowano w ilości 7 577,05 m3/h (Sokołowski, Skrzypczyk, 2023).

Jak wynika z zestawień zamieszczonych poniżej, wielkość udokumentowanych zasobów eksploatacyjnych ujęć wód zaliczonych do kopalin stale wzrasta – według najnowszego Bilansu wartość ta była większa o 367,83 m3/h względem roku poprzedniego.

Niesłabnące zainteresowanie zagospodarowaniem wód podziemnych zaliczonych do kopalin wynika w głównej mierze z programów uruchomionych przez państwo, finansujących inwestycje z sektora geotermii, które są zgodne z założeniami transformacji energetycznej, w tym transformacji ciepłownictwa.

W przypadku wód leczniczych i solanek przyrost udokumentowanych zasobów eksploatacyjnych ujęć związany jest przede wszystkim z odkryciem nowych złóż wód siarczkowych w prowincji karpackiej oraz poszukiwaniem wód leczniczych przydatnych dla przemysłu rozlewniczego.

infografiki wody termalne lecznicze solanki 31 07 023 1

infografiki wody termalne lecznicze solanki 31 07 023 2

Zachęcamy do zapoznania się z najnowszym wydaniem Bilansu a także z publikacjami archiwalnymi.

Tekst: Danuta Wysocka