XIX Sympozjum Współczesne Problemy Hydrogeologii

wph grupoweUczestnicy XIX Sympozjum Współczesne Problemy Hydrogeologii
 
Wody podziemne w ponad 70% są obecnie wykorzystywane do zaopatrzenia ludności w wodę do celów komunalnych. Jest to gwarantowana rezerwa wód bardzo istotna w okresach suszy i powodzi, której zasoby przekraczają 6000 kilometrów sześciennych na obszarze Polski. Zmiany zasobów wód podziemnych znajdują się w centrum zainteresowań nie tylko hydrogeologów, lecz również specjalistów z zakresu hydrotechniki, inżynierii środowiska budownictwa podziemnego, górnictwa, budownictwa, a także rolnictwa, leśnictwa i ekologii. W ostatnich latach dużo uwagi poświęca się zanieczyszczeniom pochodzącym z terenów użytkowanych rolniczo.
 
 
Dane wyjściowe do projektowania ujęć wód podziemnych, diagnozy stanu środowiska i prognoz jego zmian powinny dostarczać referencyjne bazy danych o wodach podziemnych, tworzone w państwowej służbie hydrogeologicznej przy PIG-PIB.
 
Problemy wynikające z eksploatacji i zmian zasobów wód podziemnych są bardzo zróżnicowane w poszczególnych regionach kraju. Dlatego konieczna jest wymiana wyników obserwacji i badań oraz poglądów na forum krajowym.
 
Obrady XIX Sympozjum Współczesne Problemy Hydrogeologii prowadzone były w 7 grupach tematycznych:
- nowe metody i techniki w badaniach wód podziemnych,
- wody mineralne, lecznicze, termalne,
- odwodnienia budowlane i kopalniane,
- eksploatacja wód podziemnych i ich monitoring,
- chemizm wód podziemnych,
- badania regionalne i modelowanie,
- zasoby wód podziemnych i ich ochrona.
 
Więcej na ten temat na oficjalnej stronie konferencji.