Dr Zbigniew Frankowski

Dr Zbigniew Frankowski jest absolwentem Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego o specjalności geologia inżynierska i hydrogeologia. Pracuje w Państwowym Instytucie Geologicznym – Państwowym Instytucie Badawczym, Centrum Geozagrożeń, Zespół Geologii Inżynierskiej. Prowadzi badania z zakresu metodyki badań polowych i interpretacji wyników. Jest współautorem wytycznych i instrukcji dotyczących dokumentowania warunków geologiczno-inżynierskich dla obiektów hydrotechnicznych, liniowych i energetycznych oraz wytycznych badań podłoża gruntowego różnymi metodami polowymi. Wykonał liczne opracowania (dokumentacje), których celem było ustalenie przydatności gruntów dla posadowienia różnych obiektów. Prace te dotyczyły między innymi elektrowni: Dolna Odra, Kozienice, Jaworzno III, Bełchatów i Żarnowiec, metra warszawskiego, kopalni odkrywkowych Machów i Adamów, zbiornika Włocławek. Od 1987 roku bierze udział w pracach badawczych dotyczących: poszukiwania perspektywicznych lokalizacji dla składowiska odpadów promieniotwórczych, oceny bezpieczeństwa Krajowego Składowiska Odpadów Promieniotwórczych (KSOP) w Różanie, monitoringu wybranych elementów środowiska w otoczeniu KSOP, geologicznej oceny projektowanych lokalizacji elektrowni jądrowej. Uczestniczył w pracach dotyczących ograniczenia zanieczyszczenia wód podziemnych. Jest współautorem kilku arkuszy Mapy hydrogeologicznej Polski w skali 1 : 50 000. Jest autorem i współautorem wielu ocen oddziaływania na środowisko projektowanych inwestycji i istniejących obiektów.

Jest współautorem opracowań związanych z wykonywaniem map geologiczno-inżynierskich i instrukcji wykonywania atlasów geologiczno-inżynierskich przy wykorzystaniu techniki komputerowej. Brał udział w opracowaniu atlasów dla Warszawy, Katowic, Trójmiasta, Wrocławia, Jastrzębia Zdroju – Rybnika – Żor i Łodzi.

Jest współautorem „Instrukcji sporządzania map warunków geologiczno-inżynierskich w skali 1 : 10 000 i większych dla potrzeb planowania przestrzennego w gminach”, PIG, 1999; „Zasad sporządzania dokumentacji geologiczno-inżynierskich”, Ministerstwo Środowiska, 1999; „Zasad dokumentowania warunków geologiczno-inżynierskich dla celów likwidacji kopalń”, Ministerstwo Środowiska, 2009; „Zasad dokumentowania geologiczno-inżynierskich warunków posadowienia obiektów budownictwa morskiego i zabezpieczeń brzegu morskiego”, PIG–PIB, 2009 i „Zasad dokumentowania warunków geologiczno-inżynierskich dla potrzeb rekultywacji terenów zdegradowanych” PIG–PIB, 2012. "Zasad dokumentowania geologiczno-inżynierskiego", PIG-PIB, 2018; brał udział w opracowaniu wytycznych na potrzeby budowy i modernizacji infrastruktury kolejowej Igo-1 oraz wytycznych badań podłoża budowlanego w drogownictwie, 2016 - 2018 Jest autorem i współautorem kilkuset publikacji i opracowań dokumentujących podłoże budowli.