Koncesje

Koncesje geologiczne stanowiące dokument uprawniający do wydobywania kopalin, w tym wód leczniczych, termalnych i solanek, w obrębie ustanowionych obszarów górniczych są wydawane przez organy administracji geologicznej na okres co najmniej 3 lat i nie dłuższy niż 50 lat (Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze).

Według stanu na dzień 31.12.2021 r. na obszarze Polski obowiązywało łącznie 100 koncesji geologicznych na wydobywanie wód podziemnych zaliczonych do kopalin. 75 z nich wydano dla wód leczniczych, 24 dla wód termalnych i jedną dla solanek (Felter i in., 2022).

 

Rodzaj złóż
Liczba złóż
objętych koncesją
Wody lecznicze
75
Wody termalne
24
Solanki
1
Łącznie
100
 

Poniżej zamieszczono plik z zestawieniem informacji o złożach objętych koncesjami geologicznymi na wydobywanie wód podziemnych zaliczonych do kopalin (wg stanu na 31.12.2021 r.).

Literatura:

Felter A., Filippovits E., Gryszkiewicz I., Lasek-Woroszkiewicz D., Skrzypczyk L., Socha M., Sokołowski J., Sosnowska M., Stożek J., 2022 – Mapa zagospodarowania wód podziemnych zaliczonych do kopalin w Polsce wg stanu na 31.12.2021 r. Tekst objaśniający do mapy w skali 1:1 000 000.PIG-PIB, Warszawa.

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. 2022 poz. 1072 t.j.)