O projekcie

„Kartografia 4D w strefie brzegowej południowego Bałtyku ” jest wieloetapowym i wieloletnim zadaniem państwowej służby geologicznej realizowanej w Państwowym Instytucie Geologicznym – Państwowym Instytucie Badawczym.

Zadanie to dotyczy rozpoznania łącznej struktury geologicznej części lądowej i morskiej wybrzeża, w tym zakłada określenie warunków hydrogeologicznych, zdefiniowanie i oceny geozagrożeń wraz z analizą przemian strefy brzegowej. Całość zadania można opisać poprzez umieszczenie go w szerokich ramach zawierających się w trzech punktach:

  • Rekonstrukcja – czyli rozpoznanie procesów i trendy zachodzące na wybrzeżu w przeszłości
  • Teraźniejszość – czyli możliwie wierne zobrazowanie strefy brzegowej w jej obecnym kształcie
  • Prognoza – czyli sformułowanie możliwych kierunków rozwoju strefy brzegowej

Podstawą i głównym celem „Kartografii 4D w strefie brzegowej południowego Bałtyku” jest przedstawienie możliwie najwierniejszego obrazu budowy geologicznej i powiązanych procesów poprzez stworzenie przestrzennych modeli geologiczno-morfometrycznych i modeli prognostycznych zmian wybrzeża. Prognozowanie zmian strefy brzegowej Bałtyku ma istotne znaczenie dla zagospodarowania strefy przybrzeżnej morza, w tym lokalizacji inwestycji infrastrukturalnych, ochrony siedlisk przyrodniczych, ochrony nadmorskich ujęć wody a co za tym idzie, także wyboru optymalnych metod ochrony brzegu morskiego.