Obszar Błażowa

blazowa1

 

 

Powierzchnia: 270,05 km2

Lokalizacja: na lądzie, blok koncesyjny 416 i 417

 

 

Współrzędne

Nr punktu x [PUWG92] y [PUWG92]
1 711178,197 235252,373
2 722315,000 228291,890
3 726795,886 235141,041
4 744543,900 223925,008
5 743860,810 223895,850
6 715541,910 222687,040
7 713598,330 222646,087
8 713598,274 222648,190
9 707295,803 222405,956
10 710286,462 232285,198

Położenie administracyjne

Województwo podkarpackie:

 • powiat strzyżowski, gmina Niebylec (udział w powierzchni obszaru 13,319%),
 • powiat rzeszowski, gminy: Lubenia (14,887%), Tyczyn (0,278%), miejska Błażowa (0,801%), Błażowa (30,059%), Hyżne (13,134%), miejska Dynów (0,374%), Dynów (18,684%),
 • powiat brzozowski, gminy: Domaradz (0,058%), Nozdrzec (0,074%),
 • powiat przemyski, gmina Dubiecko (6,151%),
 • powiat przeworski, gmina Jawornik (2,181%).

Typ koncesji

Poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złoża

Czas obowiązywania

Koncesja na 10 lat, w tym:

 • faza poszukiwawczo-rozpoznawcza (5 lat),
 • faza wydobywcza – po uzyskaniu decyzji inwestycyjnej.

Udziały

Zwycięzca przetargu (podmiot lub konsorcjum) – 100%

Piętra strukturalne

 • karpacko-stebnickie (fliszowe),
 • paleogeńsko-mioceńskie,
 • paleozoiczno-mezozoiczne,
 • prekambryjskie.

Systemy naftowe

 • I - system rozwinięty we fliszu płaszczowiny skolskiej,
 • II - system miocenu autochtonicznego zapadliska przedkarpackiego pod nasunięciem płaszczowiny skolskiej (głównie część północna obszaru),
 • III - paleozoiczno-mezozoiczny system głębokiego podłoża (głównie część zachodnia obszaru).

Skały macierzyste

 • I – łupki spaskie, warstwy inoceramowe, łupki menilitowe,
 • II – skały drobnoklastyczne górnego badenu i dolnego sarmatu,
 • III – skały drobnoklastyczne ordowiku i syluru, skały klastyczne dolnego dewonu, skały klastyczno-węglanowe środkowego i górnego dewonu oraz dolnego karbonu, skały drobnoklastyczne środkowej jury

Skały zbiornikowe

 • I – piaskowce kuźmińskie, warstwy inoceramowe, piaskowce kliwskie,
 • II – piaskowce i piaski górnego badenu i dolnego sarmatu,
 • III – piaskowce prekambru?, skały węglanowe dewonu środkowego i górnego oraz dolnego karbonu, skały węglanowe górnej jury.

Skały uszczelniające

 • I – utwory drobnoklastyczne fliszu: łupki spaskie, warstwy inoceramowe, warstwy hieroglifowe, łupki pstre, warstwy menilitowe, warstwy krośnieńskie,
 • II – liczne poziomy iłowców w obrębie sukcesji miocenu autochtonicznego, skały jednostki stebnickiej lub sukcesja fliszowa jednostki skolskiej ponad stropową powierzchnią ścięcia autochtonicznego miocenu,
 • III – ordowik i sylur dla hipotetycznych złóż prekambryjskich; skały kulmu, triasu, jury, miocenu autochtonicznego i serie płaszczowiny skolskiej dla złóż w dewonie i karbonie; skały miocenu autochtonicznego i serie fliszowe płaszczowiny skolskiej dla złóż jurajskich.

Miąższość nadkładu

 • I – 0-2500 m,
 • II – 2000-3800 m,
 • III – 2000-4500 m.

Typ pułapki

 • I – strukturalny lub strukturalno-litologiczny,
 • II – strukturalny i stratygraficzny,
 • III – strukturalny i stratygraficzny.

Proponowany minimalny program fazy poszukiwawczo-rozpoznawczej

 • Etap I (12 miesięcy) - interpretacja i analiza archiwalnych danych geologicznych
 • Etap II (12 miesięcy) - wykonanie robót sejsmicznych 2D (100 km) lub wykonanie jednego odwiertu do głębokości maksymalnej 5000 m z obligatoryjnym rdzeniowaniem interwałów perspektywicznych
 • Etap III (24 miesiące) - wykonanie jednego odwiertu do głębokości maksymalnej 5000 m z obligatoryjnym rdzeniowaniem interwałów perspektywicznych
 • Etap IV (12 miesięcy) – wykonanie analiz uzyskanych danych