Nowe przedsięwzięcia

W ostatnich latach obserwuje się znaczne zainteresowanie zagospodarowaniem i ujmowaniem wód podziemnych zaliczonych do kopalin. Na obszarze kraju stale wzrasta liczba inwestycji związanych z tego typu przedsięwzięciami.

Szczególnie duże zainteresowanie ze strony inwestorów dotyczy przedsięwzięć zmierzających do zagospodarowania wód termalnych, z uwagi na dobre wyniki ekonomiczne, perspektywiczną bazę zasobową oraz szeroki rynek potencjalnych  odbiorców. Obserwuje się rosnące zainteresowanie możliwością realizacji kolejnych inwestycji w celach ciepłowniczych, co pozwala oczekiwać wzrostu udziału geotermii w pozyskaniu energii ze źródeł odnawialnych. W przypadku wód leczniczych planowane inwestycje związane są z regionami, które znane są już z ich wykorzystania, a także z miejscowościami uzdrowiskowymi.

Przedsięwzięcia związane z ujmowaniem i użytkowaniem wód leczniczych, termalnych i solanek mogą być prowadzone na podstawie projektów robót geologicznych, zatwierdzonych przez właściwych miejscowo marszałków województw. Według stanu na dzień 31.12.2019 r. realizację inwestycji dotyczących poszukiwania i zagospodarowania wód podziemnych zaliczonych do kopalin planowano w 116 miejscowościach na terenie kraju. 89 z nich dotyczyło wód termalnych i najczęściej miały na celu uzyskanie ciepła do rekreacji i ciepłownictwa. 3 projekty dotyczyły ujmowania zarówno wód termalnych, jak i leczniczych, natomiast pozostałe były związane z ujmowaniem wód leczniczych do wykorzystania w balneoterapii.

Najwięcej prac inwestycyjnych zaplanowano w województwach: małopolskim (20 projektów),  dolnośląskim (16 projektów), łódzkim (16 projektów), mazowieckim (13 projektów) oraz wielkopolskim (11 projektów). Przedsięwzięcia te znajdowały się na różnym etapie zaawansowania. W zdecydowanej większości przypadków, projektowanych prac dotychczas nie rozpoczęto z uwagi na brak środków na ich realizację. Pozostałe znajdują się w fazie realizacji lub są na etapie dokumentowania. W województwie lubuskim nie zatwierdzono dotychczas żadnego projektu robót geologicznych związanego z poszukiwaniem i ujmowaniem wód podziemnych zaliczonych do kopalin.

W pliku poniżej przedstawiono informacje o planowanych i realizowanych inwestycjach związanych z ujmowaniem wód podziemnych zaliczonych do kopalin (na podstawie zatwierdzonych projektów robót geologicznych, wg stanu na 31.12.2018).

 
Download this file (nowe_przedsiewziecia.pdf)nowe_przedsiewziecia.pdf[0]283 kB01.04.2020