Newsletter Państwowej Służby Geologicznej nr 4/2020 (27 maja 2020). Mapa Geośrodowiskowa Polski

 

Dyrektor PIG-PIB dr inż. Mateusz Damrat: Zakończyliśmy realizację Mapy Geośrodowiskowej Polski

Szanowni Państwo,

W 2019 r. zakończyliśmy trzecią i zarazem ostatnią edycję Mapy Geośrodowiskowej Polski w skali 1:50 000 – wieloletniego zadania Państwowej Służby Geologicznej.

damrat news artMapa Geośrodowiskowa Polski to jedyna w skali kraju kompletna baza danych o najważniejszych komponentach środowiska i jego aktualnym stanie. Zasoby bazy zawarte są w 31 warstwach informacyjnych i dotyczą m.in. występowania kopalin, gospodarki złożami, podstawowych elementów hydrogeologii i hydrografii, ochrony przyrody i krajobrazu, stanu geochemicznego powierzchni ziemi, zabytków dziedzictwa kulturowego i warunków zagospodarowania terenu. 

W bazie danych Mapy Geośrodowiskowej Polski zgromadzono łącznie ponad milion rekordów! Dzięki tak bogatym zasobom Mapa stanowi doskonałe źródło informacji dla szerokiego grona odbiorców. Jest wykorzystywana przez organy administracji publicznej, zarówno rządowej, jak i jednostki samorządu terytorialnego, dla potrzeb prowadzenia zrównoważonego rozwoju i racjonalnego korzystania z zasobów środowiska. Szczegółowa waloryzacja wybranych elementów środowiska pozwala lepiej chronić złoża kopalin przy planowaniu przestrzennym. Z Mapy korzystają również firmy prowadzące działalność w zakresie geologii, ochrony środowiska, gospodarki wodnej, budownictwa, w tym drogowego, a także wyższe uczelnie oraz instytucje naukowo-badawcze.

Zachęcam do zapoznania się z Mapą Geośrodowiskową Polski i korzystania z zawartych w niej informacji. Mapy oraz objaśnienia do nich – w układzie wojewódzkim – są dostępne bezpłatnie na stronach internetowych Państwowego Instytutu Geologicznego – PIB.

Od lipca 2020 r., na zamówienie użytkowników i wybranym przez nich obszarze, będziemy mogli generować mapy na podstawie stale aktualizowanych danych oraz udostępniać je także poprzez narzędzia i usługi sieciowe. Mamy nadzieję, że ta funkcjonalność jeszcze bardziej zwiększy przydatność naszych produktów dla społeczeństwa.

Dyrektor Państwowego Instytutu Geologicznego-PIB dr inż. Mateusz Damrat

  

Zapraszamy do lektury czwartego numeru Newslettera Państwowej Służby Geologicznej, poświęconego w całości Mapie Geośrodowiskowej Polski.

 Fot. W. Kurek