Newsletter Państwowej Służby Geologicznej nr 6/2020 (1 lipca 2020). Aktualne informacje o złożach kopalin w Polsce

Drodzy Czytelnicy,

Kolejny numer Newslettera Państwowej Służby Geologicznej poświęcamy w całości informacji o złożach kopalin.

 

 DYREKTOR PIG-PIB DR INŻ. MATEUSZ DAMRAT: UDOSTĘPNIAMY NOWY BILANS ZASOBÓW ZŁÓŻ KOPALIN W POLSCE 

damrat news artNajnowszy Bilans zasobów złóż kopalin w Polsce jest już dostępny on-line. Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy (PIG-PIB) przedstawił w nim informacje z ostatniego roku o złożach kopalin. W Bilansie… przedstawiono dane dotyczące 14 247 udokumentowanych złóż kopalin. Tak jak dotychczas, informacje o udokumentowanych zasobach pogrupowano pod względem rodzaju oraz przeznaczenia kopaliny i zestawiono w tabelach, którym towarzyszą zwięzłe informacje tekstowe.

Źródło danych o zasobach złóż kopalin niezbędnych do sporządzenia Bilansu... stanowią dokumentacje geologiczne złóż kopalin, zatwierdzane, a następnie przesyłane przez organy administracji geologicznej – Ministra Środowiska, marszałków województw oraz starostów powiatowych – m.in. do Narodowego Archiwum Geologicznego. Informacje na temat ruchu zasobów oraz wielkości wydobycia są przekazywane przez użytkowników złóż, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. 2020 poz. 1064 t.j.), w formie formularzy sprawozdawczych określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie operatu ewidencyjnego oraz wzorów informacji o zmianach zasobów złoża kopaliny (Dz.U. poz. 1568 z późn. zm.).

okladka bilans 2019

Państwowy Instytut Geologiczny sporządził Bilans... samodzielnie jako zadanie państwowej służby geologicznej. Podobnie, jak w latach ubiegłych, publikuje go w terminie czerwcowym, co wynika z zapisów ww. ustawy.

Na uaktualnionej witrynie Surowce mineralne Polski », oprócz Bilansu... w postaci pliku PDF, udostępniono także dodatkowe informacje o poszczególnych grupach kopalin oraz aktualizowane na bieżąco dane wektorowe. Dane te umożliwiają wizualizację informacji przestrzennych, dotyczących udokumentowanych złóż kopalin oraz obszarów i terenów górniczych.

Bilans zasobów złóż kopalin w Polsce ukazuje się od ponad 65 lat, a Państwowy Instytut Geologiczny jest jego wydawcą nieprzerwanie od 1988 roku.

Dr inż. Mateusz Damrat Dyrektor Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego

Druk Bilansu zasobów złóż kopalin w Polsce wg stanu na 31.12.2019 r. jest planowany na lipiec 2020 r.

  

SYSTEMY INFORMACJI O ZŁOŻACH KOPALIN

Witryna SUROWCE MINERALNE POLSKI zawiera najważniejsze informacje o zasobach złóż kopalin w Polsce, stanie ich zagospodarowania, wielkości wydobycia oraz ich lokalizacji. Zawiera przydatne informacje dla użytkowników złóż kopalin, mapy oraz wiadomości na temat eksportu i importu surowców mineralnych.

Zobacz więcej: surowce.pgi.gov.pl

System Gospodarki i Ochrony Bogactw Mineralnych MIDAS jest podstawowym źródłem informacji o surowcach mineralnych Polski oraz ściśle z nimi związaną tematyką eksploatacji złóż. Oferuje dostęp do trzech grup informacji: złoża; obszary, tereny górnicze i związane z nimi koncesje; gospodarka surowcami.

Zobacz więcej: geoportal.pgi.gov.pl/midas-web

Rejestr Obszarów Górniczych i zamkniętych podziemnych składowisk dwutlenku węgla - stanowi szczegółową ewidencję obszarów i terenów górniczych wyznaczonych w Polsce. Dane gromadzone w rejestrze, są udostępniane oraz aktualizowane na bieżąco w Systemie MIDAS.

Zobacz więcej: rog.pgi.gov.pl

System INFOGEOSKARB umożliwia uzyskanie informacji o dokumentacjach geologicznych złóż kopalin i hydrogeologicznych, koncesjach na wydobywanie, prawach własności do informacji geologicznej i ograniczeniach tych praw.

Zobacz więcej: geoportal.pgi.gov.pl/igs

Bank Danych Wód Podziemnych Zaliczonych do Kopalin gromadzi informacje o obiektach hydrogeologicznych – źródłach, otworach eksploatacyjnych, badawczych i obserwacyjnych, ujmujących wody lecznicze, termalne i solanki (wody zaliczone do kopalin), a także o wodach zmineralizowanych i swoistych, które ze względu na swoje właściwości fizyczno-chemiczne mogą zostać w przyszłości zaliczone do kopalin.

Zobacz więcej: www.pgi.gov.pl/wody-mineralne.html

Dane przestrzenne zawierające granice udokumentowanych złóż kopalin, obszarów i terenów górniczych są przetwarzane i gromadzone w systemie MIDAS. Aby zapewnić dostęp do danych szerokiemu gronu odbiorców i umożliwić praktyczne wykorzystywanie zgromadzonej informacji uruchomiono wiele kanałów udostępniania:

 1. Moduł Mapa aplikacji MIDASgeoportal.pgi.gov.pl/midas-web

 2. Usługa WMS - „Surowce - złoża, tereny i obszary górnicze” w Katalogu usług sieciowychgeoportal.pgi.gov.pl/uslugi_gis
  adres WMS - cbdgmapa.pgi.gov.pl/arcgis/services/midas/MapServer/WMSServer

 3. Pliki SHP dostępne w Menedżerze pobierania (dm.pgi.gov.pl), usługi opisane jako:
  a. „Surowce - złoża kopalin” (plik „cbdg_midas_zloza_RRRR_MM_DD.zip")
  b. „Surowce - obszary górnicze” (plik „cbdg_midas_obszary_RRRR_MM_DD.zip")
  c. „Surowce - tereny górnicze” (plik „cbdg_midas_tereny_RRRR_MM_DD.zip")
  d. „Surowce - złoża wybilansowane” (wybrane dane archiwalne - złoża wykreślone z krajowego bilansu zasobów złóż kopalin, dla których w bazie MIDAS oznaczono źródło danych) (plik „cbdg_midas_zloza_wybilansowane_RRRR_MM_DD.zip")

 4. Warstwa informacyjna „MIDAS – złoża, tereny i obszary górnicze” w zakładce „Surowce mineralne” Portalu GEOLOGIA (geologia.pgi.gov.pl)

 5. Warstwa informacyjna „Złoża, tereny i obszary górnicze” w zakładce „Surowce mineralne” mobilnej aplikacji GeoLOG (geolog.pgi.gov.pl).

Zobacz także: