Newsletter Państwowej Służby Geologicznej nr 10/2020 (16 września 2020). Nowe perspektywy dla geotermii w Polsce

Dyrektor PIG-PIB dr inż. Mateusz Damrat: Zadania Państwowej Służby Geologicznej – wsparciem rozwoju geotermii w Polsce

Szanowni Państwo,

Dyrektor Państwowego Instytutu Geologicznego-Państwowego Instytutu Badawczego dr inż. Mateusz DamratZakończyliśmy realizację zadania pt. "Ocena potencjału energetycznego i surowcowego wód termalnych i leczniczych termalnych w wybranych obszarach zurbanizowanych wraz z analizą geośrodowiskowych oraz ekonomicznych uwarunkowań ich zagospodarowania".

Jego głównym celem było określenie optymalnej lokalizacji dla ujęć wód termalnych i przedsięwzięć geotermalnych w obrębie najbardziej perspektywicznych zbiorników geotermalnych Niżu Polskiego wraz z określeniem potencjału energetycznego wód termalnych dla wskazanych lokalizacji, a także określenie obszarów potencjalnie perspektywicznych dla zagospodarowania wód termalnych, w których zalecane jest wykonanie otworów badawczych.

Efekt pracy stanowią propozycje projektów pilotowych wskazujących najlepsze lokalizacje dla inwestycji geotermalnych, z zestawieniem przewidywanych, podstawowych parametrów geologicznych oraz optymalnie dobranych rozwiązań technicznych wraz ze wstępną oceną ekonomiczną rozwiązań.

Dla koncepcji dotyczącej budowy ciepłowni geotermalnej dla poszczególnych lokalizacji wykonano analizy konkurencyjności wykorzystania energii wód termalnych, w odniesieniu do paliwa referencyjnego. W ramach analiz ekonomicznych uwzględniono wariant wykorzystania do celów eksploatacji wód termalnych istniejących „starych” otworów naftowych i badawczych.

Przeprowadzono także modelowania i analizy, które pozwoliły na określenie zagrożeń związanych z utylizacją schłodzonych wód i wskazanie optymalnego sposobu ich zagospodarowania po odzysku ciepła, przy poszanowaniu walorów środowiska przyrodniczego. W oparciu o uzyskane wyniki wskazano, czy istnieje możliwość zrzutu wód do cieków powierzchniowych lub czy zatłaczanie wód do otworu chłonnego będzie lepszym rozwiązaniem. Analizowano również prognozę wykorzystania wód termalnych w balneoterapii, rekreacji i kosmetologii.

W powyższym zakresie komplet niezbędnych informacji zestawiono w formie zunifikowanych prospektów pt. „Wstępne studium techniczno-ekonomiczne wykorzystania wód termalnych”, oddzielnie dla każdej z 11 lokalizacji (Kutno, Lesznowola, Mogilno, Murowana Goślina, Oborniki, Piaseczno, Police, Strzelno, Ślesin, Września, Zgierz). Prospekty stanowią resume w zakresie informacji geologicznej, hydrogeologicznej i hydrogeochemicznej, złożowej, technicznej i ekonomicznej dla poszczególnych wytypowanych lokalizacji. Zostaną one upublicznione po zaopiniowaniu przez Ministerstwo Środowiska. Samorządy, które są zainteresowane udostępnianiem wód termalnych, mają możliwość pozyskania dofinansowania z dedykowanych programów Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Dr inż. Mateusz Damrat, Dyrektor Państwowego Instytutu Geologicznego-Państwowego Instytutu Badawczego

  

Zapraszamy do lektury dziesiątego numeru Newslettera Państwowej Służby Geologicznej, poświęconego nowym perspektywom dla geotermii w Polsce.

Przeprowadzona analiza warunków geologicznych, złożowych, środowiskowych oraz infrastrukturalnych miejscowości (do 50 tys. mieszkańców) na terenie Niżu Polskiego pozwoliła na wytypowanie miejsc o istotnym potencjale geotermalnym. Wskazano 11 miejscowości optymalnych dla budowy ciepłowni geotermalnych.

Grono ekspertów podsumowało aktualny stan rozwoju geotermii w Polsce. Głos zabrali praktycy, którzy na co dzień pracują w ciepłowniach geotermalnych, przedstawiciele Państwowej Służby Geologicznej (PIG-PIB) i naukowcy zajmujący się problematyką wykorzystania ciepła Ziemi. Czytaj więcej

Aktualnie w Polsce działa sześć ciepłowni geotermalnych. Poznaj ich historię, warunki geotermalne, a także najnowsze inwestycje geotermalne. 

 Fot. W. Kurek