Dr Olimpia Kozłowska

Dr Olimpia Kozłowska jest absolwentką Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego (1997 r.). W 2015 r. w PIG-PIB obroniła rozprawę doktorską dotyczącą zanieczyszczenia osadów wodnych pierwiastkami śladowymi.

Z Instytutem jest związana od 1997 r. Od siedmiu lat zatrudniona jest na stanowisku głównego specjalisty, a od 2020 r. pełniła funkcję kierownika Zakładu Geologii Środowiskowej.

Głównym obszarem jej zainteresowań zawodowych jest ochrona środowiska, zwłaszcza w aspekcie oceny stanu chemicznego osadów wodnych i gleb, racjonalnej gospodarki zasobami środowiska, w tym przede wszystkim złożami kopalin.

Ma duże osiągnięcia w zakresie kartografii geośrodowiskowej. Przez wiele lat koordynowała prace związane z opracowaniem seryjnej cyfrowej Mapy Geośrodowiskowej Polski w skali 1:50 000. Jest autorką/współautorkę kilkudziesięciu arkuszy tej mapy. Na zlecenie Komisji Opracowań Kartograficznych, działającej przy ministrze właściwym ds. środowiska, przygotowała wiele recenzji opracowań kartograficznych.

Za osiągniecia naukowo-badawcze w zakresie ochrony, kształtowania i użytkowania środowiska oraz jego zasobów otrzymała nagrodę Ministra Środowiska (2008) oraz odznaki resortowe: Zasłużony dla polskiej geologii (2013) i Zasłużony dla ochrony środowiska.