Prof. dr hab. Stanisław Z. Mikulski

Prof. dr hab. Stanisław Z. Mikulski jest absolwentem Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego, na którym w 1985 r. uzyskał tytuł magistra w specjalności geologia stratygraficzno-poszukiwawcza. Decyzją Rady Naukowej PIG-PIB w 1997 r. nadano mu stopień doktora nauk o Ziemi w zakresie geologii, a w 2008 r. stopień doktora habilitowanego nauk o Ziemi w zakresie geologii złóż. Prezydent RP w dniu 4 stycznia 2021 r. wręczył mu nominację profesorską w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych.

W PIG-PIB jest zatrudniony od 1985 r. Przez wiele lat pełnił funkcje kierownicze zakładów/pracowni, których działalność dotyczyła surowców mineralnych.

W latach 2013–2016 był sekretarzem naukowym i pełnomocnikiem dyrektora PIG-PIB ds. ewaluacji jednostek naukowych. Należy do komitetów redakcyjnych kilku czasopism naukowych. Współredagował naukowe wydawnictwa specjalne.

Jest członkiem Rady Naukowej w PIG-PIB oraz w Instytucie Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN w Krakowie, a także członkiem grup eksperckich w ramach Stowarzyszenia Europejskich Służb Geologicznych EuroGeoSurveys.

Wielokrotnie był kierownikiem i/lub głównym realizatorem projektów naukowych przyznawanych w ramach konkursów indywidualnych, dotacji resortowych i celowych, a także krajowym liderem w międzynarodowych projektach UNESCO i EGS. Realizował również projekty międzynarodowe w ramach umów dwustronnych pomiędzy PIG-PIB i Stanowym Uniwersytetem Kolorado, Research School of Earth Sciences of ANU oraz Narodową Służbą Geologiczną Mongolii. Był sekretarzem Krajowego Komitetu IGCP (2004–2012).

Aktywnie działa w krajowych i międzynarodowych organizacjach geologicznych. Pełnił funkcję najpierw wiceprezydenta, a obecnie jest prezydentem Society for Geology Applied to Mineral Deposits.

Jest autorem ponad 250 publikacji i około 100 dokumentacji geologicznych, opracowań, raportów oraz ekspertyz z zakresu geologii złóż rud metali.