15.10.2020 r. | Obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Iwony Lipiec

ZAWIADOMIENIE


W dniu 15 października 2020 r. o godz. 11.00 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr inż.  Iwony LIPIEC

ANALIZA ZMIENNOŚCI SKŁADU CHEMICZNEGO WÓD SIARCZKOWYCH REJONU BUSKA-ZDROJU I SOLCA-ZDROJU W UKŁADZIE CZASOWO-PRZESTRZENNYM

której transmisja będzie dostępna pod adresem:

https://tiny.pl/7lxtm

lub

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDBhM2NhY2ItNGQ2Yi00M2VkLThiN2EtYzA1NmNhMmNiYTQ4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2258527b0c-887f-46a9-b26e-12a3151ba385%22%2c%22Oid%22%3a%224b87539f-31d9-4023-8276-8444ad368b16%22%7d

PROMOTOR

dr hab. Ewa Kmiecik

RECENZENCI

prof. dr hab. Wojciech Ciężkowski

dr hab. Marzena Szostakiewicz-Hołownia

Z rozprawą doktorską, streszczeniami oraz opiniami recenzentów można zapoznać się w Bibliotece Państwowego Instytutu Geologicznego - Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie (ul. Rakowiecka 4).