06.05.2021 r. | Obrona rozprawy doktorskiej mgr. Marcina Wódki

ZAWIADOMIENIE

W dniu 6 maja 2021 r. o godz. 12.00 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr. Marcina WÓDKI

Temat rozprawy:

UWARUNKOWANIA ROZWOJU OSUWISK W REJONIE JEZIORA ROŻNOWSKIEGO W ŚWIETLE DANYCH Z LOTNICZEGO SKANINGU LASEROWEGO (ALS)

której transmisja będzie dostępna pod adresem:

https://tiny.pl/r8bzh

lub

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OGZlOGExN2MtOTM4NC00NjlhLWI1YWYtYWYxYWQ0MjljYTQ2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2258527b0c-887f-46a9-b26e-12a3151ba385%22%2c%22Oid%22%3a%224b87539f-31d9-4023-8276-8444ad368b16%22%7d

PROMOTOR

Prof. dr hab. Antoni Wójcik

RECENZENCI

prof. dr hab. Antoni Tokarski

dr hab. inż.. Lesław Zabuski

Na stronie internetowej Państwowego Instytutu Geologicznego- Państwowego Instytutu Badawczego, w zakładce Rada Naukowa (https://www.pgi.gov.pl/o-instytucie-geologicznym/rada-naukowa/doktoraty.html) można zapoznać się z rozprawą doktorską , streszczeniami oraz opiniami recenzentów.

Dokumenty do pobrania