analityka1ANALITYKA CHEMICZNA
Posiadamy certyfikat Polskiego Centrum Akredytacji. Rocznie wykonujemy około 200 000 oznaczeń prawie 21 000 próbek gleb, osadów i wód.
geofizykaGEOFIZYKA
Wykonujemy kompleksową interpretację danych geofizycznych, odgrywającą istotną rolę w rozpoznaniu budowy geologicznej Polski, poszukiwaniu i rozpoznawaniu złóż surowców mineralnych oraz w ochronie środowiska.
izynierskaGEOLOGIA INŻYNIERSKA
Prowadzimy badania geologiczno-inżynierskie zapewniające wykonanie rzetelnych dokumentacji i ekspertyz określających bezpieczeństwo lokalizacji i eksploatacji obiektów infrastruktury.
morzeGEOLOGIA MORZA I WYBRZEŻA
Szczegółowo rozpoznajemy budowę geologiczną dna Bałtyku i jego wybrzeża oraz procesy geodynamiczne zachodzące na styku lądu i morza.
 kielniki ikoGEOTURYSTYKA 
Doradzamy, jak wykorzystywać geologię do podniesienia atrakcyjności turystycznej regionu. We współpracy z władzami samorządowymi tworzymy m.in. geostanowiska, ścieżki geologiczno-turystyczne oraz geoparki.
ouwisko1GEOZAGROŻENIA
Prowadzimy monitoring osuwisk. Oceniamy zagrożenia powodowane przez osiadanie terenu, sufozję i kras. Badamy drgania gruntu i natężenie pola magnetycznego.
kartografiaKARTOGRAFIA
Opracowujemy cyfrowe mapy geologiczne, geośrodowiskowe i hydrogeologiczne. Jesteśmy głównym wykonawcą i koordynatorem cyfrowych map geologicznych Polski w skali 1:50 000.
okrzemki miniMIKROPALEONTOLOGIA I PALINOLOGIA
Wykorzystujemy badania paleontologiczne do stratygrafii, geologii naftowej i badań paleośrodowiskowych.
minimineralogiaMINERALOGIA I PETROGRAFIA
Oferujemy kompleksowe badania mineralogiczno-petrograficzne. Posiadamy najnowocześniejszą w Europie mikrosondę elektronową Cameca SX 100, do mikroskopii elektronowej i analizy chemicznej w mikroobszarze.
minisrodowiskoOCHRONA ŚRODOWISKA
Świadczymy usługi eksperckie w dziedzinie zagrożeń środowiska naturalnego. Wśród naszych klientów są zarówno administracja rządowa i samorządowa, przedsiębiorstwa państwowe, jak i firmy reprezentujące sektor prywatny.
edu mini 2OFERTA EDUKACYJNA
Prowadzimy lekcje i warsztaty geologiczne dla młodzieży szkolnej i przedszkolaków. Opracowujemy wystawy tematyczne. Przygotowujemy dydaktyczne kolekcje skał Polski. Organizujemy przyjęcia urodzinowe.
publikacjeOFERTA WYDAWNICZA
Oferujemy kompleksowe usługi w zakresie redakcji opracowań geologicznych. Rocznie publikujemy ponad 1000 arkuszy wydawniczych.
naftowaSUROWCE MINERALNE
Wyznaczamy kierunki poszukiwania złóż surowców mineralnych, prowadzimy specjalistyczne badania stref złożowych i kopalin, opracowujemy projekty robót geologicznych i wykonujemy dokumentacje geologiczne złóż.
bazy_danychUDOSTĘPNIANIE INFORMACJI GEOLOGICZNEJ
Gromadzimy i udostępniamy informacje geologiczne. Aktualizujemy i rozwijamy największe w Polsce bazy danych geologicznych (Centralną Bazę Danych Geologicznych i Bank Hydro).
wody WODY PODZIEMNE
Rozpoznajemy, bilansujemy i chronimy zasoby wód podziemnych.