<< POWRÓT DO LISTY


Oferta ważna do: 2019-08-31


Dyrektor Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego ogłasza konkurs na stanowisko  specjalista ds. informatyki w Sekcji Logistyki i Zamówień w Dziale Informatyki Państwowego Instytutu Geologicznego - Państwowego Instytutu Badawczego.

Liczba etatów: 1

Wymiar etatu: 1

 

Miejsce wykonywania pracy:

Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy

ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa

Opis stanowiska:

 • przygotowywanie postępowań przetargowych w zakresie sprzętu komputerowego i oprogramowania: - opracowywanie istotnych postanowień umów dla zamówień na sprzęt komputerowy i podzespoły oraz na oprogramowanie i wsparcie; - przygotowywanie opisu przedmiotu zamówienia; - prowadzenie rejestru prowadzonych postępowań przetargowych;
 • realizacja wniosków zakupowych dot. sprzętu poprzez: - konsultacje z firmami w zakresie oferowanych produktów; - analiza ofert (wykonanie notatki służbowej); zamówienie towaru i usług; - monitorowanie terminowego wykonania usługi i dostarczenia zakupionego sprzętu komputerowego lub oprogramowania;
 • wprowadzenie dokumentów do sytemu ERP: - wprowadzanie faktur dotyczących sprzętu i usług z nim związanych; - wystawienie dokumentów wydania sprzętu (WT);
 • pełnienie obowiązków zastępcy  kierownika Sekcji Logistyki i Zamówień (w przypadku jego nieobecności);
 • przygotowanie informacji aktualizującej Centralny Rejestr Umów;
 • rozliczanie bilingu połączeń GSM;
 • współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi PIG-PIB.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe;
 • 2-3-letnie doświadczenie na podobnym stanowisku;
 • praktyczna znajomość przepisów dotyczących zamówień publicznych;
 • doświadczenie w realizacji zamówień publicznych w obszarze IT;
 • znajomość języka angielskiego B2 -poziomie średniozaawansowany;
 • umiejętność pracy w zespole.

Wymagania dodatkowe:

 • znajomość przepisów regulujących ochronę danych osobowych przetwarzanych w systemach informatycznych;
 • ogólna znajomość metody zarządzania projektami,
 • znajomość aplikacji F-K.

   Oferujemy:

 • wynagrodzenie oparte o przepisy ZUZP PIG-PIB;
 • pakiet socjalny, opiekę medyczną, MULTISPORT;
 • możliwość rozwoju zawodowego.

Wymagane dokumenty:

 • cv wraz z oświadczeniem kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji zgodnie ze wzorem na końcu ogłoszenia;
 • list motywacyjny;
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, posiadane kwalifikacje i doświadczenie w pracy zawodowej;
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych.

 Miejsce i sposób składania dokumentów:

Listownie na adres:

Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy
ul. Rakowiecka 4
00-975 Warszawa

Sekcja do ds. Zarządzania zasobam Ludzkimi

z dopiskiem: „Rekrutacja na stanowisko specjalista ds. informatyki w Sekcji Logistyki i Zamówień Dział Informatyki"  z podaniem imienia i nazwiska w lewym górnym rogu.

Osobiście:

w kancelarii ogólnej, pokój nr 1 (tuż za wejściem głównym) w godz. 08:15-16:15 z dopiskiem: „Rekrutacja na stanowisko specjalista ds. informatyki w Sekcji Logistyki i Zamówień Dział Informatyki" z podaniem imienia i nazwiska w lewym górnym rogu

Mailowo na adres: praca@pgi.gov.pl wpisując w temacie „Rekrutacja na stanowisko specjalista ds. informatyki w Sekcji Logistyki i Zamówień Dział Informatyki".

 

Oferty należy składać do dnia 31 sierpnia 2019 r.

 

Inne informacje:

 • kandydaci są proszeni o podanie numeru telefonu i adresu poczty elektronicznej;
 • wszystkie wymagane oświadczenia należy własnoręcznie podpisać;
 • po zakończeniu procesu rekrutacji dokumenty złożone przez kandydatów, którzy nie zostaną zatrudnieni, zostaną komisyjnie zniszczone;
 • zastrzegamy sobie prawo kontaktu z wybranymi osobami;
 • dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 22 45 92 685;
 • dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły do Sekcji ds. Zarządzania Zasobami Ludzkimi w terminie ustalonym w ogłoszeniu.

Prosimy o dołączenie do dokumentów aplikacyjnych podpisanej zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z poniższym wzorem:

  ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
 DLA POTRZEB PROCESU REKRUTACJI
W PAŃSTWOWYM INSTYTUCIE GEOLOGICZNYM

 – PAŃSTWOWYM INSTYTUCIE BADAWCZYM

 Niniejszym, mając na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa, w zakresie objętym przekazanym przeze mnie CV dla celów przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego, jak również w okresie następnych 6 miesięcy na potrzeby procesów rekrutacyjnych odbywających się w Państwowym Instytucie Geologicznym – Państwowym Instytucie Badawczym.

Powyższa zgoda obejmuje przetwarzanie danych osobowych dla celów sporządzenia umowy
o pracę lub umowy cywilnoprawnej, w przypadku pozytywnego wyniku rekrutacji.

Ponadto przyjmuję do wiadomości, iż:

 1.Udzielona zgoda może być wycofana w każdym czasie, w takiej samej formie jak jej wyrażenie, przy czym dotychczasowe przetwarzanie danych na podstawie zgody jest w pełni legalne.

2.     Podane dane osobowe będą przechowywane w okresie 6 miesięcy dla celów rekrutacyjnych.

3.    Przysługuje mi prawo dostępu do treści podanych przez mnie danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jak również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

4.   Podanie danych osobowych jest świadome i dobrowolne, konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacji przed podjęciem zatrudnienia.

   ……………………………

data i czytelny podpis