<< POWRÓT DO LISTY


Oferta ważna do: 2019-08-30


Początek formularza

Dyrektor Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego ogłasza konkurs na stanowisko  młodszy specjalista/specjalista ds. geologii w zespole  redakcji merytorycznej map geologicznych w Programie Kartografia Geologiczna i Geologia Regionalna Państwowego Instytutu Geologicznego - Państwowego Instytutu Badawczego.

Liczba etatów: 4

Wymiar etatu: 1

 

Miejsce wykonywania pracy:

Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy

Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa

 

Opis stanowiska:

Wykonywanie prac związanych z realizacją zadań Programu Kartografia Geologiczna i Geologia Regionalna, w tym zadań Państwowej Służby Geologicznej, w szczególności:

1. Redakcja merytoryczna opracowań kartograficznych – map geologicznych i pochodnych w różnych skalach wraz z załącznikami i objaśnieniami tekstowymi;

2. Współpraca z autorami, recenzentami, koordynatorami regionalnymi map seryjnych;

3. Dbałość o jakość i terminowość realizowanych zadań;

4. Wykonywanie zadań przy zachowaniu należytej staranności i dokładności z wykorzystaniem wiedzy, praktyki i zdobytego doświadczenia;

5. Samodzielność i aktywność w udoskonalaniu warsztatu pracy oraz inicjowaniu i tworzeniu nowych przedsięwzięć;

6. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych, udział w szkoleniach, w tym zaznajamianie się z nowymi programami i technikami używanymi w dziedzinach nauk o Ziemi;

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe z dziedziny geologii (preferowane kierunki – czwartorzęd, geologia stratygraficzno-poszukiwawcza, geologia regionalna);
 • znajomość nomenklatury z zakresu różnych działów nauk o Ziemi;
 • predyspozycje do pracy z mapami, zarówno w formie papierowej jak i w programach GIS (dokładność, spostrzegawczość, umiejętność analitycznego myślenia, zdolność do koncentracji, samodzielność);
 • praktyczna znajomość zasad języka polskiego;
 • dobra znajomość pakietu Microsoft Office;
 • mile widziane sprawne posługiwanie się oprogramowaniem GIS i programami graficznymi (CorelDraw, Corel Photopaint, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe InDesign);
 • znajomość języka angielskiego na poziomie średnim (komunikatywnym);

 Wymagania dodatkowe:

 • umiejętność pracy w zespole;
 • motywacja do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
 • kreatywność i otwartość na współpracę;
 • odporność na stres;
 • sumienność w realizacji podjętych zobowiązań;

Oferujemy:

 • wynagrodzenie oparte o przepisy ZUZP PIG-PIB;
 • pakiet socjalny, opiekę medyczną, kartę Multisport;
 • możliwość rozwoju zawodowego.

Wymagane dokumenty:

cv wraz z oświadczeniem kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji zgodnie ze wzorem zamieszczonym na końcu ogłoszenia;list motywacyjny;kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, posiadane kwalifikacje i doświadczenie w pracy zawodowej;oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych.

 Miejsce i sposób składania dokumentów:

Listownie na adres:

Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy ul. Rakowiecka 4 00-975 Warszawa

Sekcja ds. Zarządzania Zasobami Ludzkimi

z dopiskiem: „Rekrutacja na stanowisko młodszy specjalista/specjalista ds. geologii w zespole  redakcji merytorycznej map geologicznych w Programie Kartografia Geologiczna i Geologia Regionalna" z podaniem imienia i nazwiska w lewym górnym rogu.

Osobiście:

w kancelarii ogólnej, pokój nr 1 (tuż za wejściem głównym) w godz. 08:15-16:15  z dopiskiem: „Rekrutacja na stanowisko młodszy specjalista/specjalista ds. geologii w zespole  redakcji merytorycznej map geologicznych w Programie Kartografia Geologiczna i Geologia Regionalna "z podaniem imienia i nazwiska w lewym górnym rogu.

Mailowo na adres:

praca@pgi.gov.pl wpisując w temacie „Rekrutacja na stanowisko młodszy specjalista/specjalista ds. geologii w zespole  redakcji merytorycznej map geologicznych w Programie Kartografia Geologiczna i Geologia Regionalna ".

Oferty należy składać do dnia 30 sierpnia 2019 r.

Inne informacje:

kandydaci są proszeni o podanie numeru telefonu i adresu poczty elektronicznej;wszystkie wymagane oświadczenia należy własnoręcznie podpisać;po zakończeniu procesu rekrutacji dokumenty złożone przez kandydatów, którzy nie zostaną zatrudnieni, zostaną komisyjnie zniszczone;zastrzegamy sobie prawo kontaktu z wybranymi osobami;dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 22 45 92 685;dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły do Sekcji ds. Zarządzania Zasobami Ludzkimi w terminie ustalonym w ogłoszeniu.

Prosimy o dołączenie do dokumentów aplikacyjnych podpisanej zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z poniższym wzorem:

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

DLA POTRZEB PROCESU REKRUTACJI W:

PAŃSTWOWYM INSTYTUCIE GEOLOGICZNYM

–  PAŃSTWOWYM INSTYTUCIE BADAWCZYM

Niniejszym, mając na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa, w zakresie objętym przekazanym przeze mnie CV dla celów przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego, jak również w okresie następnych 6 miesięcy na potrzeby procesów rekrutacyjnych odbywających się w Państwowym Instytucie Geologicznym – Państwowym Instytucie Badawczym.

Powyższa zgoda obejmuje przetwarzanie danych osobowych dla celów sporządzenia umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej, w przypadku pozytywnego wyniku rekrutacji.

Ponadto przyjmuję do wiadomości, iż:

Udzielona zgoda może być wycofana w każdym czasie, w takiej samej formie jak jej wyrażenie, przy czym dotychczasowe przetwarzanie danych na podstawie zgody jest w pełni legalne. Podane dane osobowe będą przechowywane w okresie 6 miesięcy dla celów rekrutacyjnych. Przysługuje mi prawo dostępu do treści podanych przez mnie danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jak również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest świadome i dobrowolne, konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacji przed podjęciem zatrudnienia.

.........................................

  Data i podpis