<< POWRÓT DO LISTY


Oferta ważna do: 2020-11-13


Dyrektor Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego

ogłasza konkurs na stanowisko młodszego specjalisty ds. geologii, specjalisty / starszego specjalisty ds. kartografii

w Państwowym Instytucie Geologicznym – Państwowym Instytucie Badawczym,

Oddziale Górnośląskim w Sosnowcu

Liczba etatów: 1 (umowa o pracę)

Wymiar etatu: 1

 

Miejsce wykonywania pracy:

Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy, Oddział Górnośląski

ul. Królowej Jadwigi 1, 41-200 Sosnowiec

 

Opis stanowiska:

 • wykonywanie obowiązków związanych z zadaniami państwowej służby geologicznej, realizowanymi przez Instytut;wykonywanie geologicznych opracowań kartograficznych w różnych skalach, w tym w szczególności arkuszy Szczegółowej Mapy Geologicznej Polski w skali 1:50 000 w zakresie prac terenowych i kameralnych;
 • cyfrowanie i redakcja map geologicznych i ich pochodnych;
 • udział w pracach związanych z opracowaniem przestrzennych modeli struktur geologicznych;
 • gromadzenie materiałów geologicznych oraz przygotowywanie i wprowadzanie danych do komputerowych baz danych, w tym w szczególności tworzenie oraz aktualizacja kartograficznych baz danych związanych m.in. z pozyskiwaniem danych z punktów dokumentacyjnych powstających przy wykonywaniu map oraz dokumentowaniu inwestycji infrastrukturalnych;
 • profilowanie rdzeni wiertniczych, w tym obsługa skanera optycznego do rdzeni;
 • sporządzanie opracowań archiwalnych oraz sprawozdań merytorycznych i finansowych z realizowanych prac i badań geologicznych, publikowanie wyników prac i badań w formie referatów, posterów i artykułów naukowych.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe magisterskie z zakresu nauk geologicznych;
 • znajomość zasad kartografii, w tym cyfrowej;
 • posiadanie uprawnień geologicznych do wykonywanie prac kartografii geologicznej wraz z projektowaniem i dokumentowaniem tych prac (kategoria VIII) lub kwalifikacji wymaganych do ubiegania się o takie uprawnienia– w przypadku ubiegania się o stanowisko specjalisty lub starszego specjalisty;
 • ukończone studia magisterskie o specjalizacji w zakresie kartografii geologicznej – w przypadku ubiegania się o stanowisko młodszego specjalisty
 • ;bardzo dobra znajomość systemu GIS,praktyczna znajomość programów ArcGIS i/lub QGIS, Geomedia, programów graficznych (Corel) oraz pakietu MS Office;
 • udział w realizacji Szczegółowej Mapy Geologicznej Polski w skali 1:50 000 lub Programie SOPO – System Osłony Przeciwosuwiskowej – w przypadku ubiegania się o stanowisko specjalisty lub starszego specjalisty;
 • znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej średnio zaawansowanym (B2);
 • prawo jazdy kat. B.;
 • dyspozycyjność, zwłaszcza w zakresie prac terenowych.

Wymagania dodatkowe i dodatkowe atuty:

 • mile widziany doktorat z nauk przyrodniczych lub technicznych;
 • rozpoczęte lub ukończone studia podyplomowe z zakresu nauk o ziemi, w tym studia doktoranckie;
 • umiejętność pracy w zespole i dobrej organizacji pracy;
 • kreatywność i otwartość na współpracę;
 • sumienność w realizacji podjętych zobowiązań;
 • odporność na stres.

Oferujemy:

 • umowę o pracę;
 • stabilne zatrudnienie w firmie o ugruntowanej pozycji rynkowej;
 • wynagrodzenie oparte o przepisy Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy PIG-PIB;
 • elastyczny czas pracy (rozpoczęcie pracy w godz. 6-10);
 • benefity pozapłacowe (opiekę medyczną, ubezpieczenie grupowe oraz kartę Multisport);
 • rozbudowany pakiet socjalny;
 • możliwość rozwoju zawodowego, udział w szkoleniach.

Wymagane dokumenty:

 • cv wraz z oświadczeniem kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji;
 • list motywacyjny;
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, posiadane kwalifikacje i doświadczenie w pracy zawodowej;
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych.

 

Miejsce i sposób składania dokumentów:

Listownie na adres:

Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy Oddział Górnośląski

ul. Królowej Jadwigi 1

41-200 Sosnowiec

z dopiskiem: Rekrutacja na stanowisko specjalisty PIG-PIB – kartografia” z podaniem imienia i nazwiska w lewym górnym rogu.

 

Osobiście w sekretariacie Oddziału Górnośląskiego PIG-PIB: w godz. 8.30–15.00 w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Rekrutacja na stanowisko specjalisty PIG-PIB – kartografia” z podaniem imienia i nazwiska w lewym górnym rogu.

Mailowo na adres: praca@pgi.gov.pl

Oferty należy składać do dnia 13 listopada 2020 roku.

 

Inne informacje:

 • kandydaci są proszeni o podanie numeru telefonu i adresu poczty elektronicznej;
 • oświadczenia należy własnoręcznie podpisać;
 • po zakończeniu procesu rekrutacji dokumenty złożone przez kandydatów, którzy nie zostaną zatrudnieni, zostaną komisyjnie zniszczone;zastrzegamy sobie prawo kontaktu z wybranymi osobami;
 • dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (32) 296 4833;
 • dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły do PIG-PIB (zgodnie z podaną wyżej procedurą) w terminie ustalonym w niniejszym ogłoszeniu.

Prosimy o dołączenie do dokumentów aplikacyjnych podpisanej zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z poniższym wzorem:

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH DLA POTRZEB PROCESU REKRUTACJI W:

PAŃSTWOWYM INSTYTUCIE GEOLOGICZNYM –

PAŃSTWOWYM INSTYTUCIE BADAWCZYM

Niniejszym, mając na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa, w zakresie objętym przekazanym przeze mnie CV dla celów przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego, jak również w okresie następnych 6 miesięcy na potrzeby procesów rekrutacyjnych odbywających się w Państwowym Instytucie Geologicznym – Państwowym Instytucie Badawczym.

Powyższa zgoda obejmuje przetwarzanie danych osobowych dla celów sporządzenia umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej, w przypadku pozytywnego wyniku rekrutacji.

Ponadto przyjmuję do wiadomości, iż:

1. Udzielona zgoda może być wycofana w każdym czasie, w takiej samej formie jak jej wyrażenie, przy czym dotychczasowe przetwarzanie danych na podstawie zgody jest w pełni legalne.

2. Podane dane osobowe będą przechowywane w okresie 6 miesięcy dla celów rekrutacyjnych.

3. Przysługuje mi prawo dostępu do treści podanych przez mnie danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jak również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

4. Podanie danych osobowych jest świadome i dobrowolne, konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacji przed podjęciem zatrudnienia.

.........................................

  Data i podpis