Trzęsienie ziemi w Algierii

W marcu 2021 r. stosunkowo aktywnym regionem sejsmicznym była Algieria. 18 marca o godzinie 00:04:06 UTC, czyli 01:04:06 czasu lokalnego, u jej wybrzeży zanotowano silne trzęsienie ziemi. Ognisko wstrząsów zlokalizowano na głębokości 8 km. Położenie epicentrum opisują współrzędne geograficzne 36.315°N oraz 5.199°E. Magnitudę zjawiska wyznaczono na M6.0.


Parametry zjawiska sejsmicznego z 18 marca 2021 r., godz. 00:04:06.5 (UTC), region: Północna Algieria

algieria tab 1

 

algieria mapa 1

Lokalizacja epicentrum trzęsienia ziemi o magnitudzie M6.0 z 18 marca 2021 r., godz. 00:04:06.5 (UTC) w regionie sejsmicznym Północna Algieria (oprac. PSG, dane i mapa bazowa USGS)


Zjawisko było skutkiem rozładowania naprężeń powstałych u styku płyty afrykańskiej z płytą euroazjatycką w złożonym obszarze ciągnącym się wzdłuż północnego skraju Afryki. Obszar ten nawiedzają dość liczne ale niezbyt silne wstrząsy. W strefie konwergencji na granicy wyżej wymienionych płyt tektonicznych, w odległości do 200 km od lokalizacji opisywanego trzęsienia ziemi, w XXI wieku zanotowano około 70 zjawisk o magnitudzie M>=5.0, w tym osiem o magnitudzie M>=6.0.

Odległość epicentralna tego rejonu świata od Polski wynosi około 16 stopni, tj. około 1800 km. Opisywane zjawisko zostało zarejestrowane przez stacje szerokopasmowe monitoringu sejsmicznego PSG zlokalizowane w Hołownie (PG14), gm. Podedwórze, pow. parczewski oraz w Dziwiu (PG15), gm. Przedecz, pow. kolski.

algieria sejsmo 1

Fragment sejsmogramu zarejestrowany przez stację monitoringu sejsmicznego PSG zlokalizowaną w Hołownie (PG14), gm. Podedwórze w pow. parczewskim z obrazem falowym trzęsienia ziemi o magnitudzie M6.0 z epicentrum w regionie północnej Algierii z 18 marca 2021 r., godz. 00:04:06 (UTC).


algieria sejsmo 2

Fragment sejsmogramu zarejestrowany przez stację monitoringu sejsmicznego PSG zlokalizowaną w Hołownie (PG15), gm. Przedecz w pow. kolskim z obrazem falowym trzęsienia ziemi o magnitudzie M6.0 z epicentrum w regionie północnej Algierii z 18 marca 2021 r., godz. 00:04:06 (UTC).

Omawiane trzęsienie ziemi zostało również zarejestrowane w zapisie monitoringu grawimetrycznego w laboratorium geodynamicznym stacji PSG w Hołownie. Obraz falowy zjawiska, który został zarejestrowany grawimetrem pływowym gPhoneX nr 165 zaprezentowano na poniższym rysunku.


algieria sejsmo 3

Fragment zapisu z monitoringu grawimetrycznego pola siły ciężkości na stacji PSG w Hołownie (PG14), gm. Podedwórze, pow. Parczewski, zarejestrowany w trakcie przejścia przez punkt obserwacji grawimetrycznych fal sejsmicznych wygenerowanych w ognisku trzęsienia ziemi o magnitudzie M6.0 z 18 marca 20201 r., z epicentrum zlokalizowanym w regionie północnej Algierii.


Do stacji zainstalowanej w laboratorium geodynamicznym w Hołownie pierwsze fale sejsmiczne (fala P) dotarły po upływie 4 min i 29 s od momentu początkowego zjawiska. Na rysunku zaprezentowane zostały fragmenty trzech ścieżek z monitoringu parametrów pola grawitacyjnego zarejestrowane w trakcie przejścia przez punkt obserwacji fal sejsmicznych wygenerowanych w źródle trzęsienia ziemi z epicentrum w rejonie północnej Algierii. Pierwsza ścieżka (wykres A) pokazuje zmiany przyspieszenia pionowej składowej pola siły ciężkości, druga (wykres B) zmiany składowej pionowej prędkości gruntu, zaś ścieżka 3 (wykres C) zmiany położenia (amplituda składowej pionowej) drgań podłoża w punkcie obserwacji. Należy zwrócić uwagę, że w trakcie przejścia fal powierzchniowych amplituda pionowej składowej drgań osiągnęła maksymalną wielkość ok. 80 µm tj. 0.08 mm!

Informację przygotował zespół z Centrum Geozagrożeń: Tomasz Czerwiński, Mirosław Musiatewicz i Przemysław Kowalski
Opracowanie: Maja Kowalska, Zakład Kartografii Geologicznej